(2) At²tav±ro

(Ka) anulomapuggalo

45. (Ka) yassa kusal± dhamm± uppajjittha tassa akusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± uppajjittha tassa kusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa kusal± dhamm± uppajjittha tassa aby±kat± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± uppajjittha tassa kusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
46. (Ka) yassa akusal± dhamm± uppajjittha tassa aby±kat± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± uppajjittha tassa akusal± dhamm± uppajjitth±ti? ¾mant±.