3. Suddhindriyav±ro

(Ka) anuloma½

140. (Ka) cakkhu indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± cakkhundriyanti?
Cakkhundriya½ indriyañceva cakkhundriyañca. Avases± indriy± na cakkhundriya½.
(Ka) sota½ indriyanti?
Ya½ sota½ indriya½ ta½ sotañceva indriyañca. Avasesa½ sota½ na indriya½.
(Kha) indriy± sotindriyanti? Sotindriya½ indriyañceva sotindriyañca. Avases± indriy± na sotindriya½.
(Ka) gh±na½ indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± gh±nindriyanti?
Gh±nindriya½ indriyañceva gh±nindriyañca. Avases± indriy± na gh±nindriya½.
(Ka) jivh± indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± jivhindriyanti?
Jivhindriya½ indriyañceva jivhindriyañca. Avases± indriy± na jivhindriya½.
(Ka) k±yo indriyanti?
Yo k±yo indriya½ so k±yo ceva indriyañca. Avaseso k±yo na indriy±.
(Kha) indriy± k±yindriyanti?
K±yindriya½ indriyañceva k±yindriyañca. Avases± indriy± na k±yindriya½.
(Ka) mano indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± manindriyanti?
Manindriya½ indriyañceva manindriyañca. Avases± indriy± na manindriya½.
(Ka) itth² indriyanti? No.
(Kha) indriy± itthindriyanti?
Itthindriya½ indriyañceva itthindriyañca. Avases± indriy± na itthindriya½.
(Ka) puriso indriyanti? No.
(Kha) indriy± purisindriyanti?
Purisindriya½ indriyañceva purisindriyañca. Avases± indriy± na purisindriya½.
(Ka) j²vita½ indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± j²vitindriyanti?
J²vitindriya½ indriyañceva j²vitindriyañca. Avases± indriy± na j²vitindriya½.
(Ka) sukha½ indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± sukhindriyanti?
Sukhindriya½ indriyañceva sukhindriyañca. Avases± indriy± na sukhindriya½.
(Ka) dukkha½ indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± dukkhindriyanti?
Dukkhindriya½ indriyañceva dukkhindriyañca. Avases± indriy± na dukkhindriya½.
(Ka) somanassa½ indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± somanassindriyanti?
Somanassindriya½ indriyañceva somanassindriyañca. Avases± indriy± na somanassindriya½.
(Ka) domanassa½ indriyanti? ¾mant±.
(Ka) indriy± domanassindriyanti?
Domanassindriya½ indriyañceva domanassindriyañca. Avases± indriy± na domanassindriya½.
(Ka) upekkh± indriyanti?
Y± upekkh± indriya½ s± upekkh± ceva indriyañca. Avases± upekkh± na indriya½.
(Kha) indriy± upekkhindriyanti?
Upekkhindriya½ indriyañceva upekkhindriyañca. Avases± indriy± na upekkhindriya½.
(Ka) saddh± indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± saddhindriyanti?
Saddhindriya½ indriyañceva saddhindriyañca. Avases± indriy± na saddhindriya½.
(Ka) v²riya½ indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± v²riyindriyanti?
V²riyindriya½ indriyañceva v²riyindriyañca. Avases± indriy± na v²riyindriya½.
(Ka) sati indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± satindriyanti?
Satindriya½ indriyañceva satindriyañca. Avases± indriy± na satindriya½.
(Ka) sam±dhi indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± sam±dhindriyanti?
Sam±dhindriya½ indriyañceva sam±dhindriyañca. Avases± indriy± na sam±dhindriya½.
(Ka) paññ± indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± paññindriyanti?
Paññindriya½ indriyañceva paññindriyañca. Avases± indriy± na paññindriya½.
(Ka) anaññ±taññass±m²ti indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± anaññ±taññass±m²tindriyanti?
Anaññ±taññass±m²tindriya½ indriyañceva anaññ±taññass±m²tindriyañca. Avases± indriy± na anaññ±taññass±m²tindriya½.
(Ka) añña½ indriyanti ¾mant±.
(Kha) indriy± aññindriyanti?
Aññindriya½ indriyañceva aññindriyañca. Avases± indriy± na aññindriya½.
(Ka) aññ±t±v² indriyanti? ¾mant±.
(Kha) indriy± aññ±t±vindriyanti?
Aññ±t±vindriya½ indriyañceva aññ±t±vindriyañca. Avases± indriy± na aññ±t±vindriya½.