4. Suddhakhandham│lacakkav▒ro

(Ka) anulomaŻ

16. (Ka) r│paŻ khandho?
(Kha) khandh▒ vedan▒?
(Ka) r│paŻ khandho?
(Kha) khandh▒ sa˝˝▒?
(Ka) r│paŻ khandho?
(Kha) khandh▒ sa¬kh▒r▒?
(Ka) r│paŻ khandho?
(Kha) khandh▒ vi˝˝▒║aŻ?
17. (Ka) vedan▒ khandho?
(Kha) khandh▒ r│paŻ?
(Ka) vedan▒ khandho?
(Kha) khandh▒ sa˝˝▒?
(Ka) vedan▒ khandho?
(Kha) khandh▒ sa¬kh▒r▒?
(Ka) vedan▒ khandho?
(Kha) khandh▒ vi˝˝▒║aŻ?
18. (Ka) sa˝˝▒ khandho?
(Kha) khandh▒ r│paŻ?
(Ka) sa˝˝▒ khandho?
(Kha) khandh▒ vedan▒?
(Ka) sa˝˝▒ khandho?
(Kha) khandh▒ sa¬kh▒r▒?
(Ka) sa˝˝▒ khandho?
(Kha) khandh▒ vi˝˝▒║aŻ?
19. (Ka) sa¬kh▒r▒ khandho?
(Kha) khandh▒ r│paŻ?
(Ka) sa¬kh▒r▒ khandho?
(Kha) khandh▒ vedan▒?
(Ka) sa¬kh▒r▒ khandho?
(Kha) khandh▒ sa˝˝▒?
(Ka) sa¬kh▒r▒ khandho?
(Kha) khandh▒ vi˝˝▒║aŻ?
20. (Ka) vi˝˝▒║aŻ khandho?
(Kha) khandh▒ r│paŻ?
(Ka) vi˝˝▒║aŻ khandho?
(Kha) khandh▒ vedan▒?
(Ka) vi˝˝▒║aŻ khandho?
(Kha) khandh▒ sa˝˝▒?
(Ka) vi˝˝▒║aŻ khandho?
(Kha) khandh▒ sa¬kh▒r▒?