(Gha) paccan²kapuggalo

220. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjissati tassa sot±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ sot±yatana½ na nirujjhissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjissati sot±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjissati tassa gh±n±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ k±m±vacara½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjissati no ca tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjissati gh±n±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjissat²ti?
Ye r³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjissati. K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca nuppajjissati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjissati tassa r³p±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjissati r³p±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.
Yassa cakkh±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjissati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½…pe…? ¾mant±. (Cakkh±yatanam³laka½)
221. (Ka) yassa gh±n±yatana½ nuppajjissati tassa r³p±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjissati r³p±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½…pe…? ¾mant±.
Yassa gh±n±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjissati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½…pe…? ¾mant±.
222. Yassa r³p±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ r³p±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ r³p±yatanañca nuppajjissati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½…pe…? ¾mant±.
223. (Ka) yassa man±yatana½ nuppajjissati tassa dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ man±yatanañca nuppajjissati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa man±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.