(Ca) paccan▓kapuggalok▒s▒

48. (Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha sot▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒.
(Kha) yassa v▒ pana yattha sot▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒.
(Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒.
(Kha) yassa v▒ pana yattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
R│p▒vacar▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ asa˝˝asatt▒naŻ ar│p▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatana˝ca nuppajjittha cakkh▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
Asa˝˝asatt▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ ar│p▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatana˝ca nuppajjittha r│p▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒.
(Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha man▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
Ar│p▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ asa˝˝asatt▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatana˝ca nuppajjittha man▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha man▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒.
(Ka) yassa yattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
Asa˝˝asatt▒naŻ ar│p▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ tesaŻ tattha cakkh▒yatana˝ca nuppajjittha dhamm▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha cakkh▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒. (Cakkh▒yatanam│lakaŻ)
49. (Ka) yassa yattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
R│p▒vacar▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ ar│p▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatana˝ca nuppajjittha r│p▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒.
(Ka) yassa yattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha man▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
R│p▒vacar▒naŻ ar│p▒vacar▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ asa˝˝asatt▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatana˝ca nuppajjittha man▒yatana˝ca nuppajjittha
(Kha) yassa v▒ pana yattha man▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒.
(Ka) yassa yattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
R│p▒vacar▒naŻ ar│p▒vacar▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ tesaŻ tattha gh▒n▒yatana˝ca nuppajjittha dhamm▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha gh▒n▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒. (Gh▒n▒yatanam│lakaŻ)
50. (Ka) yassa yattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha man▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
Ar│p▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatana˝ca nuppajjittha man▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha man▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
Asa˝˝asatt▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatana˝ca nuppajjittha r│p▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Ka) yassa yattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
Ar│p▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ tesaŻ tattha r│p▒yatana˝ca nuppajjittha dhamm▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Ka) yassa v▒ pana yattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha r│p▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒. (R│p▒yatanam│lakaŻ)
51. (Ka) yassa yattha man▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti?
Asa˝˝asatt▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatanaŻ nuppajjittha, no ca tesaŻ tattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjittha. Suddh▒v▒s▒naŻ tesaŻ tattha man▒yatana˝ca nuppajjittha dhamm▒yatana˝ca nuppajjittha.
(Kha) yassa v▒ pana yattha dhamm▒yatanaŻ nuppajjittha tassa tattha man▒yatanaŻ nuppajjitth▒ti? żmant▒. (Man▒yatanam│lakaŻ)