4. Catutthavaggo

(36) 4. Samann±gatakath±

393. Arah± cat³hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. Arah± cat³hi phassehi cat³hi vedan±hi cat³hi saññ±hi cat³hi cetan±hi cat³hi cittehi cat³hi saddh±hi cat³hi v²riyehi cat³hi sat²hi cat³hi sam±dh²hi cat³hi paññ±hi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±m² t²hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. An±g±m² t²hi phassehi…pe… t²hi paññ±hi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±m² dv²hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. Sakad±g±m² dv²hi phassehi…pe… dv²hi paññ±hi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arah± sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Arah± sot±panno sattakkhattuparamo, kolaªkolo, ekab²j²ti? Na heva½ vattabbe…pe… arah± sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Arah± sakad±g±m²ti? Na heva½ vattabbe …pe… arah± an±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Arah± an±g±m², antar±parinibb±y², upahaccaparinibb±y², asaªkh±raparinibb±y², sasaªkh±raparinibb±y², uddha½soto akaniµµhag±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±m² sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. An±g±m² sot±panno sattakkhattuparamo, kolaªkolo, ekab²j²ti? Na heva½ vattabbe pe… an±g±m² sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. An±g±m² sakad±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±m² sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sakad±g±m² sot±panno sattakkhattuparamo, kolaªkolo, ekab²j²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
394. Sot±pattiphalena samann±gato “sot±panno”ti vattabboti? ¾mant±. Arah± sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva arah±, so sot±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±miphalena samann±gato “sakad±g±m²”ti vattabboti? ¾mant± Arah± sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva arah±, so sakad±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±miphalena samann±gato “an±g±m²”ti vattabboti? ¾mant± Arah± an±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva arah±, so an±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sot±pattiphalena samann±gato “sot±panno”ti vattabboti? ¾mant±. An±g±m² sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva an±g±m², so sot±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±miphalena samann±gato “sakad±g±m²”ti vattabboti? ¾mant±. An±g±m² sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva an±g±m², so sakad±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sot±pattiphalena samann±gato “sot±panno”ti vattabboti? ¾mant±. Sakad±g±m² sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva sakad±g±m², so sot±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
395. Arah± sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu arah± sot±pattiphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hañci arah± sot±pattiphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “arah± sot±pattiphalena samann±gato”ti.
Arah± sot±pattiphala½ v²tivatto tena samann±gatoti? ¾mant±. Arah± sot±pattimagga½ v²tivatto, sakk±yadiµµhi½ vicikiccha½ s²labbatapar±m±sa½, ap±yagaman²ya½ r±ga½, ap±yagaman²ya½ dosa½, ap±yagaman²ya½ moha½ v²tivatto tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arah± sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu arah± sakad±g±miphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hañci arah± sakad±g±miphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “arah± sakad±g±miphalena samann±gato”ti.
Arah± sakad±g±miphala½ v²tivatto tena samann±gatoti? ¾mant±. Arah± sakad±g±mimagga½ v²tivatto, o¼±rika½ k±mar±ga½, o¼±rika½ by±p±da½ v²tivatto tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arah± an±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu arah± an±g±miphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hañci arah± an±g±miphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “arah± an±g±miphalena samann±gato”ti.
Arah± an±g±miphala½ v²tivatto tena samann±gatoti? ¾mant±. Arah± an±g±mimagga½ v²tivatto, aºusahagata½ k±mar±ga½, aºusahagata½ by±p±da½ v²tivatto tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±m² sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu an±g±m² sot±pattiphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hañci an±g±m² sot±pattiphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “an±g±m² sot±pattiphalena samann±gato”ti.
An±g±m² sot±pattiphala½ v²tivatto tena samann±gatoti? ¾mant± An±g±m² sot±pattimagga½ v²tivatto, sakk±yadiµµhi½…pe… ap±yagaman²ya½ moha½ v²tivatto tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±m² sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu an±g±m² sakad±g±miphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hañci an±g±m² sakad±g±miphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “an±g±m² sakad±g±miphalena samann±gato”ti.
An±g±m² sakad±g±miphala½ v²tivatto tena samann±gatoti? ¾mant±. An±g±m² sakad±g±mimagga½ v²tivatto, o¼±rika½ k±mar±ga½, o¼±rika½ by±p±da½ v²tivatto tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±m² sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu sakad±g±m² sot±pattiphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hañci sakad±g±m² sot±pattiphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “sakad±g±m² sot±pattiphalena samann±gato”ti.
Sakad±g±m² sot±pattiphala½ v²tivatto tena samann±gatoti? ¾mant±. Sakad±g±m² sot±pattimagga½ v²tivatto, sakk±yadiµµhi½…pe… ap±yagaman²ya½ moha½ v²tivatto tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
396. Na vattabba½– “arah± cat³hi phalehi samann±gato”ti? ¾mant± Nanu arahat± catt±ri phal±ni paµiladdh±ni, tehi ca aparih²noti? ¾mant± Hañci arahat± catt±ri phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²no, tena vata re vattabbe– “arah± cat³hi phalehi samann±gato”ti.
Na vattabba½– “an±g±m² t²hi phalehi samann±gato”ti? ¾mant±. Nanu an±g±min± t²ºi phal±ni paµiladdh±ni, tehi ca aparih²noti? ¾mant±. Hañci an±g±min± t²ºi phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²no, tena vata re vattabbe– “an±g±m² t²hi phalehi samann±gato”ti.
Na vattabba½– “sakad±g±m² dv²hi phalehi samann±gato”ti? ¾mant±. Nanu sakad±g±min± dve phal±ni paµiladdh±ni, tehi ca aparih²noti? ¾mant±. Hañci sakad±g±min± dve phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²no, tena vata re vattabbe– “sakad±g±m² dv²hi phalehi samann±gato”ti.
Arahat± catt±ri phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²noti, arah± cat³hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. Arahat± catt±ro magg± paµiladdh± tehi ca aparih²noti, arah± cat³hi maggehi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±min± t²ºi phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²noti, an±g±m² t²hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. An±g±min± tayo magg± paµiladdh± tehi ca aparih²noti, an±g±m² t²hi maggehi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±min± dve phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²noti, sakad±g±m² dv²hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. Sakad±g±min± dve magg± paµiladdh±, tehi ca aparih²noti, sakad±g±m² dv²hi maggehi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….

Samann±gatakath± niµµhit±.