4. Catutthavaggo

(34) 2. Upapattikath±

388. Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Saha upapattiy± sot±panno hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant± Saha upapattiy± sakad±g±m² hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Saha upapattiy± an±g±m² hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saha upapattiy± sot±panno na hot²ti? ¾mant±. Hañci saha upapattiy± sot±panno na hoti, no ca vata re vattabbe– “saha upapattiy± arah±”ti.
Saha upapattiy± sakad±g±m² na hot²ti? ¾mant±. Hañci saha upapattiy± sakad±g±m² na hoti, no ca vata re vattabbe– “saha upapattiy± arah±”ti.
Saha upapattiy± an±g±m² na hot²ti? ¾mant±. Hañci saha upapattiy± an±g±m² na hoti, no ca vata re vattabbe– “saha upapattiy± arah±”ti.
389. Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. S±riputto thero saha upapattiy± arah±ti? Na heva½ vattabbe. Mah±moggall±no thero …pe… mah±kassapo thero…pe… mah±kacc±no thero…pe… mah±koµµhiko thero…pe… mah±panthako thero saha upapattiy± arah±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
S±riputto thero na saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Hañci s±riputto thero na saha upapattiy± arah±, no ca vata re vattabbe– “saha upapattiy± arah±”ti.
Mah±moggall±no thero…pe… mah±kassapo thero…pe… mah±kacc±no thero…pe… mah±koµµhiko thero…pe… mah±panthako thero na saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Hañci mah±panthako thero na saha upapattiy± arah±, no ca vata re vattabbe– “saha upapattiy± arah±”ti.
390. Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Upapattesiyena cittena arahatta½ sacchikaroti lokiyena s±savena…pe… sa½kilesiyen±ti Na heva½ vattabbe…pe….
Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Upapattesiya½ citta½ niyy±nika½ khayag±m² bodhag±m² apacayag±m² an±sava½…pe… asa½kilesiyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Nanu upapattesiya½ citta½ aniyy±nika½ na khayag±mi na bodhag±mi na apacayag±mi s±sava½…pe… sa½kilesiyanti? ¾mant±. Hañci upapattesiya½ citta½ aniyy±nika½ na khayag±mi na bodhag±mi na apacayag±mi s±sava½…pe… sa½kilesiya½, no ca vata re vattabbe– “saha upapattiy± arah±”ti.
Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Upapattesiyena cittena r±ga½ pajahati, dosa½ pajahati, moha½ pajahati, anottappa½ pajahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Upapattesiya½ citta½ maggo… satipaµµh±na½…pe… sammappadh±na½… iddhip±do… indriya½… bala½… bojjhaªgoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Upapattesiyena cittena dukkha½ parij±n±ti, samudaya½ pajahati, nirodha½ sacchikaroti, magga½ bh±vet²ti? Na heva½ vattabbe …pe… saha upapattiy± arah±ti? ¾mant±. Cuticitta½ maggacitta½ upapattesiya½ citta½ phalacittanti? Na heva½ vattabbe…pe….

Upapattikath± niµµhit±.