2. Dutiyavaggo

(11) 2. Aññ±ºakath±

314. Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Atthi arahato avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºanti? Na heva½ vattabbe. Natthi arahato avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºanti? ¾mant±. Hañci natthi arahato avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºa½, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi puthujjanassa aññ±ºa½, atthi tassa avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºanti? ¾mant±. Atthi arahato aññ±ºa½, atthi tassa avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºanti? Na heva½ vattabbe.
Atthi arahato aññ±ºa½, natthi tassa avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºanti ¾mant±. Atthi puthujjanassa aññ±ºa½ natthi tassa avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±sa½yojana½ avijj±n²varaºanti? Na heva½ vattabbe.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Arah± aññ±ºapakato p±ºa½ haneyya, adinna½ ±diyeyya, mus± bhaºeyya, pisuºa½ bhaºeyya, pharusa½ bhaºeyya, sampha½ palapeyya, sandhi½ chindeyya, nillopa½ hareyya, ek±g±riya½ kareyya, paripanthe tiµµheyya, parad±ra½ gaccheyya, g±magh±ta½ kareyya, nigamagh±ta½ kareyy±ti? Na heva½ vattabbe.
Atthi puthujjanassa aññ±ºa½, puthujjano aññ±ºapakato p±ºa½ haneyya, adinna½ ±diyeyya, mus± bhaºeyya…pe… g±magh±ta½ kareyya, nigamagh±ta½ kareyy±ti? ¾mant±. Atthi arahato aññ±ºa½, arah± aññ±ºapakato p±ºa½ haneyya, adinna½ ±diyeyya…pe… g±magh±ta½ kareyya, nigamagh±ta½ kareyy±ti? Na heva½ vattabbe.
Atthi arahato aññ±ºa½, na ca arah± aññ±ºapakato p±ºa½ haneyya, adinna½ ±diyeyya…pe… g±magh±ta½ kareyya, nigamagh±ta½ kareyy±ti? ¾mant±. Atthi puthujjanassa aññ±ºa½, na ca puthujjano aññ±ºapakato p±ºa½ haneyya, adinna½ ±diyeyya…pe… g±magh±ta½ kareyya, nigamagh±ta½ kareyy±ti? Na heva½ vattabbe.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Atthi arahato satthari aññ±ºa½, dhamme aññ±ºa½, saªghe aññ±ºa½, sikkh±ya aññ±ºa½, pubbante aññ±ºa½, aparante aññ±ºa½, pubbant±parante aññ±ºa½, idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe.
Natthi arahato satthari aññ±ºa½, dhamme aññ±ºa½, saªghe aññ±ºa½, sikkh±ya aññ±ºa½, pubbante aññ±ºa½, aparante aññ±ºa½, pubbant±parante aññ±ºa½, idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºanti? ¾mant±. Hañci natthi arahato satthari aññ±ºa½, dhamme aññ±ºa½, saªghe aññ±ºa½…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºa½, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi puthujjanassa aññ±ºa½, atthi tassa satthari aññ±ºa½, dhamme aññ±ºa½, saªghe aññ±ºa½…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºanti ¾mant±. Atthi arahato aññ±ºa½, atthi tassa satthari aññ±ºa½, dhamme aññ±ºa½, saªghe aññ±ºa½…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe.
Atthi arahato aññ±ºa½, natthi tassa satthari aññ±ºa½, dhamme aññ±ºa½, saªghe aññ±ºa½…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºanti? ¾mant±. Atthi puthujjanassa aññ±ºa½, natthi tassa satthari aññ±ºa½, dhamme aññ±ºa½, saªghe aññ±ºa½…pe… idappaccayat±paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe.
315. Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu arahato r±go pah²no ucchinnam³lo t±l±vatthukato anabh±vaªkato ±yati½ anupp±dadhammoti? ¾mant±. Hañci arahato r±go pah²no ucchinnam³lo t±l±vatthukato anabh±vaªkato ±yati½ anupp±dadhammo, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu arahato doso pah²no…pe… moho pah²no…pe… anottappa½ pah²na½ ucchinnam³la½ t±l±vatthukata½ anabh±vaªkata½ ±yati½ anupp±dadhammanti? ¾mant±. Hañci arahato anottappa½ pah²na½ ucchinnam³la½ t±l±vatthukata½ anabh±vaªkata½ ±yati½ anupp±dadhamma½, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu arahato r±gappah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaªg± bh±vit±ti? ¾mant±. Hañci arahato r±gappah±n±ya bojjhaªg± bh±vit±, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu arahato dosappah±n±ya…pe… mohappah±n±ya…pe… anottappapah±n±ya maggo bh±vito …pe… bojjhaªg± bh±vit±ti? ¾mant± Hañci arahato anottappapah±n±ya bojjhaªg± bh±vit±, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho…pe… sacchik±tabba½ sacchikatanti? ¾mant±. Hañci arah± v²tar±go…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, no ca vata re vattabbe– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
316. Atthi arahato aññ±ºanti? Sadhammakusalassa arahato atthi aññ±ºa½, paradhammakusalassa arahato natthi aññ±ºanti. Sadhammakusalassa arahato atthi aññ±ºanti? ¾mant±. Paradhammakusalassa arahato atthi aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalassa arahato natthi aññ±ºanti? ¾mant±. Sadhammakusalassa arahato natthi aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalassa arahato r±go pah²no, atthi tassa aññ±ºanti? ¾mant±. Paradhammakusalassa arahato r±go pah²no, atthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalassa arahato doso pah²no…pe… moho pah²no…pe… anottappa½ pah²na½, atthi tassa aññ±ºanti? ¾mant±. Paradhammakusalassa arahato anottappa½ pah²na½, atthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalassa arahato r±gappah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaªg± bh±vit±, atthi tassa aññ±ºanti? ¾mant±. Paradhammakusalassa arahato r±gappah±n±ya bojjhaªg± bh±vit±, atthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalassa arahato dosappah±n±ya…pe… mohappah±n±ya…pe… anottappapah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaªg± bh±vit±, atthi tassa aññ±ºanti? ¾mant±. Paradhammakusalassa arahato anottappapah±n±ya bojjhaªg± bh±vit±, atthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sadhammakusalo arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, atthi tassa aññ±ºanti? ¾mant±. Paradhammakusalo arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, atthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalassa arahato r±go pah²no, natthi tassa aññ±ºanti? ¾mant±. Sadhammakusalassa arahato r±go pah²no, natthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalassa arahato doso pah²no…pe… moho pah²no…pe… anottappa½ pah²na½, natthi tassa aññ±ºanti? ¾mant±. Sadhammakusalassa arahato anottappa½ pah²na½, natthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalassa arahato r±gappah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaªg± bh±vit±…pe… dosappah±n±ya mohappah±n±ya…pe… anottappapah±n±ya maggo bh±vito…pe… bojjhaªg± bh±vit±, natthi tassa aññ±ºanti? ¾mant±. Sadhammakusalassa arahato anottappapah±n±ya bojjhaªg± bh±vit±, natthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paradhammakusalo arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, natthi tassa aññ±ºanti? ¾mant± Sadhammakusalo arah± v²tar±go v²tadoso v²tamoho …pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, natthi tassa aññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
317. Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat± – “j±natoha½ [j±nat±ha½ (s².), j±natv±ha½ (sy±. p². ka.)], bhikkhave, passato ±sav±na½ khaya½ vad±mi, no aj±nato no apassato. Kiñca, bhikkhave, j±nato ki½ passato ±sav±na½ khayo hoti? ‘Iti r³pa½, iti r³passa samudayo, iti r³passa atthaªgamo, iti vedan±…pe… iti saññ±… iti saªkh±r±… iti viññ±ºa½, iti viññ±ºassa samudayo, iti viññ±ºassa atthaªgamo’ti– eva½ kho, bhikkhave, j±nato eva½ passato ±sav±na½ khayo hot²”ti [sa½. ni. 3.101; itivu. 102; sa½. ni. 5.1095]. Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “j±natoha½, bhikkhave, passato ±sav±na½ khaya½ vad±mi, no aj±nato no apassato. Kiñca, bhikkhave, j±nato ki½ passato ±sav±na½ khayo hoti? ‘Ida½ dukkhan’ti– bhikkhave, j±nato passato ±sav±na½ khayo hoti, ‘aya½ dukkhasamudayo’ti– j±nato passato ±sav±na½ khayo hoti, ‘aya½ dukkhanirodho’ti– j±nato passato ±sav±na½ khayo hoti, ‘aya½ dukkhanirodhag±min² paµipad±’ti– j±nato passato ±sav±na½ khayo hoti. Eva½ kho, bhikkhave, j±nato eva½ passato ±sav±na½ khayo hot²”ti [sa½. ni. 5.1095]. Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “sabba½, bhikkhave, anabhij±na½ aparij±na½ avir±jaya½ appajaha½ abhabbo dukkhakkhay±ya, sabbañca kho, bhikkhave, abhij±na½ parij±na½ vir±jaya½ pajaha½ bhabbo dukkhakkhay±y±”ti [sa½. ni. 4.26; itivu. 7 itivuttakepi]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±–
“Sah±vassa dassanasampad±ya,
tayassu dhamm± jahit± bhavanti;
sakk±yadiµµh² vicikicchitañca,
s²labbata½ v±pi yadatthi kiñci;
cat³hap±yehi ca vippamutto,
chacc±bhiµh±n±ni abhabba k±tun”ti.
Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “yasmi½, bhikkhave, samaye ariyas±vakassa viraja½ v²tamala½ dhammacakkhu½ udap±di– ‘ya½ kiñci samudayadhamma½ sabba½ ta½ nirodhadhamman’ti, saha dassanupp±d±, bhikkhave, ariyas±vakassa t²ºi sa½yojan±ni pah²yanti– sakk±yadiµµhi, vicikicch±, s²labbatapar±m±so”ti. Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Na vattabba½– “atthi arahato aññ±ºan”ti? ¾mant±. Nanu arah± itthipuris±na½ n±magotta½ na j±neyya, magg±magga½ na j±neyya, tiºakaµµhavanappat²na½ n±ma½ na j±neyy±ti? ¾mant±. Hañci arah± itthipuris±na½ n±magotta½ na j±neyya, magg±magga½ na j±neyya, tiºakaµµhavanappat²na½ n±ma½ na j±neyya, tena vata re vattabbe– “atthi arahato aññ±ºan”ti.
Arah± itthipuris±na½ n±magotta½ na j±neyya, magg±magga½ na j±neyya, tiºakaµµhavanappat²na½ n±ma½ na j±neyy±ti, atthi arahato aññ±ºanti? ¾mant±. Arah± sot±pattiphala½ v± sakad±g±miphala½ v± an±g±miphala½ v± arahatta½ v± na j±neyy±ti? Na heva½ vattabbe…pe….

Aññ±ºakath± niµµhit±.