2. K±lasa½sandan±

283. At²ta½ atth²ti? ¾mant±. Nanu at²ta½ niruddha½ vigata½ vipariºata½ atthaªgata½ abbhatthaªgatanti? ¾mant±. Hañci at²ta½ niruddha½ vigata½ vipariºata½ atthaªgata½ abbhatthaªgata½, no ca vata re vattabbe– “at²ta½ atth²”ti.
An±gata½ atth²ti? ¾mant±. Nanu an±gata½ aj±ta½ abh³ta½ asañj±ta½ anibbatta½ anabhinibbatta½ ap±tubh³tanti? ¾mant±. Hañci an±gata½ aj±ta½ abh³ta½ asañj±ta½ anibbatta½ anabhinibbatta½ ap±tubh³ta½, no ca vata re vattabbe– “an±gata½ atth²”ti.
Paccuppanna½ atthi paccuppanna½ aniruddha½ avigata½ avipariºata½ na atthaªgata½ na abbhatthaªgatanti? ¾mant±. At²ta½ atthi at²ta½ aniruddha½ avigata½ avipariºata½ na atthaªgata½ na abbhatthaªgatanti? Na heva½ vattabbe…pe… paccuppanna½ atthi paccuppanna½ j±ta½ bh³ta½ sañj±ta½ nibbatta½ abhinibbatta½ p±tubh³tanti? ¾mant±. An±gata½ atthi an±gata½ j±ta½ bh³ta½ sañj±ta½ nibbatta½ abhinibbatta½ p±tubh³tanti? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ atthi at²ta½ niruddha½ vigata½ vipariºata½ atthaªgata½ abbhatthaªgatanti? ¾mant±. Paccuppanna½ atthi paccuppanna½ niruddha½ vigata½ vipariºata½ atthaªgata½ abbhatthaªgatanti? Na heva½ vattabbe…pe… an±gata½ atthi an±gata½ aj±ta½ abh³ta½ asañj±ta½ anibbatta½ anabhinibbatta½ ap±tubh³tanti? ¾mant±. Paccuppanna½ atthi paccuppanna½ aj±ta½ abh³ta½ asañj±ta½ anibbatta½ anabhinibbatta½ ap±tubh³tanti? Na heva½ vattabbe.
284. At²ta½ r³pa½ atth²ti? ¾mant±. Nanu at²ta½ r³pa½ niruddha½ vigata½ vipariºata½ atthaªgata½ abbhatthaªgatanti? ¾mant±. Hañci at²ta½ r³pa½ niruddha½…pe… abbhatthaªgata½, no ca vata re vattabbe– “at²ta½ r³pa½ atth²”ti.
An±gata½ r³pa½ atth²ti? ¾mant±. Nanu an±gata½ r³pa½ aj±ta½ abh³ta½ asañj±ta½ anibbatta½ anabhinibbatta½ ap±tubh³tanti? ¾mant±. Hañci an±gata½ r³pa½ aj±ta½…pe… ap±tubh³ta½, no ca vata re vattabbe– “an±gata½ r³pa½ atth²”ti.
Paccuppanna½ r³pa½ atthi paccuppanna½ r³pa½ aniruddha½ avigata½ avipariºata½ na atthaªgata½ na abbhatthaªgatanti? ¾mant±. At²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ aniruddha½ avigata½ avipariºata½ na atthaªgata½ na abbhatthaªgatanti? Na heva½ vattabbe.
Paccuppanna½ r³pa½ atthi paccuppanna½ r³pa½ j±ta½ bh³ta½ sañj±ta½ nibbatta½ abhinibbatta½ p±tubh³tanti? ¾mant±. An±gata½ r³pa½ atthi an±gata½ r³pa½ j±ta½ bh³ta½ sañj±ta½ nibbatta½ abhinibbatta½ p±tubh³tanti? Na heva½ vattabbe.
At²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ niruddha½ vigata½ vipariºata½ atthaªgata½ abbhatthaªgatanti? ¾mant±. Paccuppanna½ r³pa½ atthi paccuppanna½ r³pa½ niruddha½ vigata½ vipariºata½ atthaªgata½ abbhatthaªgatanti? Na heva½ vattabbe.
An±gata½ r³pa½ atthi an±gata½ r³pa½ aj±ta½ abh³ta½ asañj±ta½ anibbatta½ anabhinibbatta½ ap±tubh³tanti? ¾mant±. Paccuppanna½ r³pa½ atthi paccuppanna½ r³pa½ aj±ta½ abh³ta½ asañj±ta½ anibbatta½ anabhinibbatta½ ap±tubh³tanti? Na heva½ vattabbe.
At²t± vedan± atthi…pe… saññ± atthi, saªkh±r± atthi, viññ±ºa½ atth²ti? ¾mant±. Nanu at²ta½ viññ±ºa½ niruddha½ vigata½ vipariºata½ atthaªgata½ abbhatthaªgatanti? ¾mant± Hañci at²ta½ viññ±ºa½ niruddha½…pe… abbhatthaªgata½, no ca vata re vattabbe– “at²ta½ viññ±ºa½ atth²”ti.
An±gata½ viññ±ºa½ atth²ti? ¾mant±. Nanu an±gata½ viññ±ºa½ aj±ta½ abh³ta½ asañj±ta½ anibbatta½ anabhinibbatta½ ap±tubh³tanti? ¾mant±. Hañci an±gata½ viññ±ºa½ aj±ta½…pe… ap±tubh³ta½, no ca vata re vattabbe– “an±gata½ viññ±ºa½ atth²”ti.
Paccuppanna½ viññ±ºa½ atthi paccuppanna½ viññ±ºa½ aniruddha½…pe… na abbhatthaªgatanti? ¾mant±. At²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ aniruddha½…pe… na abbhatthaªgatanti? Na heva½ vattabbe.
Paccuppanna½ viññ±ºa½ atthi paccuppanna½ viññ±ºa½ j±ta½…pe… p±tubh³tanti? ¾mant±. An±gata½ viññ±ºa½ atthi an±gata½ viññ±ºa½ j±ta½…pe… p±tubh³tanti? Na heva½ vattabbe.
At²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ niruddha½…pe… abbhatthaªgatanti? ¾mant±. Paccuppanna½ viññ±ºa½ atthi paccuppanna½ viññ±ºa½ niruddha½…pe… abbhatthaªgatanti? Na heva½ vattabbe. An±gata½ viññ±ºa½ atthi an±gata½ viññ±ºa½ aj±ta½…pe… ap±tubh³tanti? ¾mant±.
Paccuppanna½ viññ±ºa½ atthi paccuppanna½ viññ±ºa½ aj±ta½…pe… ap±tubh³tanti? Na heva½ vattabbe.
285. “Paccuppannanti v± r³pan”ti v±, “r³panti v± paccuppannan”ti v± paccuppanna½ r³pa½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? ¾mant±. Paccuppanna½ r³pa½ nirujjham±na½ paccuppannabh±va½ jahat²ti? ¾mant±. R³pabh±va½ jahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
“Paccuppannanti v± r³pan”ti v±, “r³panti v± paccuppannan”ti v± paccuppanna½ r³pa½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? ¾mant±. Paccuppanna½ r³pa½ nirujjham±na½ r³pabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. Paccuppannabh±va½ na jahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
“Od±tanti v± vatthan”ti v±, “vatthanti v± od±tan”ti v± od±ta½ vattha½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? ¾mant±. Od±ta½ vattha½ rajjam±na½ od±tabh±va½ jahat²ti? ¾mant±. Vatthabh±va½ jahat²ti? Na heva½ vattabbe.
“Od±tanti v± vatthan”ti v±, “vatthanti v± od±tan”ti v± od±ta½ vattha½ appiya½ karitv± esese ekaµµhe same samabh±ge tajj±teti? ¾mant±. Od±ta½ vattha½ rajjam±na½ vatthabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. Od±tabh±va½ na jahat²ti? Na heva½ vattabbe.…Pe….
286. R³pa½ r³pabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. R³pa½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti Na heva½ vattabbe. Nanu r³pa½ r³pabh±va½ na jahat²ti r³pa½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? ¾mant±. Hañci r³pa½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhamma½, no ca vata re vattabbe– “r³pa½ r³pabh±va½ na jahat²”ti.
Nibb±na½ nibb±nabh±va½ na jahat²ti nibb±na½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? ¾mant±. R³pa½ r³pabh±va½ na jahat²ti [na jahati (s². ka.)] r³pa½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe… r³pa½ r³pabh±va½ na jahati r³pa½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? ¾mant±. Nibb±na½ nibb±nabh±va½ na jahati nibb±na½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ atthi at²ta½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. An±gata½ atthi an±gata½ an±gatabh±va½ na jahat²ti? Na heva½ vattabbe. At²ta½ atthi at²ta½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. Paccuppanna½ atthi paccuppanna½ paccuppannabh±va½ na jahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±gata½ atthi an±gata½ an±gatabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) aµµhakath± oloketabb±]? ¾mant±. At²ta½ atthi at²ta½ at²tabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) aµµhakath± oloketabb±]? Na heva½ vattabbe…pe….
Paccuppanna½ atthi paccuppanna½ paccuppannabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) aµµhakath± oloketabb±]? ¾mant±. At²ta½ atthi at²ta½ at²tabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) aµµhakath± oloketabb±]? Na heva½ vattabbe.
At²ta½ atthi at²ta½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. At²ta½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu at²ta½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? ¾mant±. Hañci at²ta½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhamma½, no ca vata re vattabbe– “at²ta½ atthi at²ta½ at²tabh±va½ na jahat²”ti.
Nibb±na½ atthi nibb±na½ nibb±nabh±va½ na jahat²ti nibb±na½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti ¾mant±. At²ta½ atthi at²ta½ at²tabh±va½ na jahat²ti at²ta½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ atthi at²ta½ at²tabh±va½ na jahati at²ta½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? ¾mant±. Nibb±na½ atthi nibb±na½ nibb±nabh±va½ na jahati nibb±na½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe….
287. At²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. An±gata½ r³pa½ atthi an±gata½ r³pa½ an±gatabh±va½ na jahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… at²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. Paccuppanna½ r³pa½ atthi paccuppanna½ r³pa½ paccuppannabh±va½ na jahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±gata½ r³pa½ atthi an±gata½ r³pa½ an±gatabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) anulomapañhoyeva] ¾mant±. At²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ at²tabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) anulomapañhoyeva]? Na heva½ vattabbe…pe….
Paccuppanna½ r³pa½ atthi paccuppanna½ r³pa½ paccuppannabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) anulomapañhoyeva]? ¾mant±. At²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ at²tabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) anulomapañhoyeva]? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. At²ta½ r³pa½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu at²ta½ r³pa½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? ¾mant±. Hañci at²ta½ r³pa½ anicca½…pe… vipariº±madhamma½, no ca vata re vattabbe– “at²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ at²tabh±va½ na jahat²”ti.
Nibb±na½ atthi nibb±na½ nibb±nabh±va½ na jahati [na jahat²ti (?) Purimapañhehi sa½sandetabba½] nibb±na½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? ¾mant±. At²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ at²tabh±va½ na jahati [na jahat²ti (?) Purimañhehi sa½sandetabba½] at²ta½ r³pa½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ r³pa½ atthi at²ta½ r³pa½ at²tabh±va½ na jahati at²ta½ r³pa½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? ¾mant±. Nibb±na½ atthi nibb±na½ nibb±nabh±va½ na jahati nibb±na½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe….
At²t± vedan± atthi… at²t± saññ± atthi… at²t± saªkh±r± atthi… at²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. An±gata½ viññ±ºa½ atthi an±gata½ viññ±ºa½ an±gatabh±va½ na jahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… at²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. Paccuppanna½ viññ±ºa½ atthi paccuppanna½ viññ±ºa½ paccuppannabh±va½ na jahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±gata½ viññ±ºa½ atthi an±gata½ viññ±ºa½ an±gatabh±va½ jahat²ti? ¾mant±. At²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ at²tabh±va½ jahat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paccuppanna½ viññ±ºa½ atthi paccuppanna½ viññ±ºa½ paccuppannabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) anulomapañhoyeva]? ¾mant±. At²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ at²tabh±va½ jahat²ti [na jahat²ti (bah³su) anulomapañhoyeva]? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ at²tabh±va½ na jahat²ti? ¾mant±. At²ta½ viññ±ºa½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu at²ta½ viññ±ºa½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? ¾mant±. Hañci at²ta½ viññ±ºa½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhamma½, no ca vata re vattabbe– “at²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ at²tabh±va½ na jahat²”ti.
Nibb±na½ atthi nibb±na½ nibb±nabh±va½ na jahati [na jahat²ti (?) Purimapañhehi sa½sandetabba½] nibb±na½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? ¾mant±. At²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ at²tabh±va½ na jahati [na jahat²ti (?) Purimapañhehi sa½sandetabba½] at²ta½ viññ±ºa½ nicca½ dhuva½ sassata½ avipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ viññ±ºa½ atthi at²ta½ viññ±ºa½ at²tabh±va½ na jahati at²ta½ viññ±ºa½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? ¾mant±. Nibb±na½ atthi nibb±na½ nibb±nabh±va½ na jahati nibb±na½ anicca½ adhuva½ asassata½ vipariº±madhammanti? Na heva½ vattabbe…pe….