16. So¼asamavaggo

(165) 10. R³p±r³padh±tupariy±pannakath±

771. R³par±go r³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Sam±pattesiyo upapattesiyo diµµhadhammasukhavih±ro, sam±pattesiyena cittena upapattesiyena cittena diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagato sahaj±to sa½saµµho sampayutto ekupp±do ekanirodho ekavatthuko ek±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu na sam±pattesiyo na upapattesiyo na diµµhadhammasukhavih±ro, na sam±pattesiyena cittena…pe… ekavatthuko ek±rammaºoti? ¾mant±. Hañci na sam±pattesiyo na upapattesiyo na diµµhadhammasukhavih±ro, na sam±pattesiyena cittena…pe… ekavatthuko ek±rammaºo, no ca vata re vattabbe– “r³par±go r³padh±tupariy±panno”ti.
772. R³par±go r³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Saddar±go saddadh±tupariy±pannoti? Na heva½ vattabbe …pe… r³par±go r³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Gandhar±go…pe… rasar±go…pe… phoµµhabbar±go phoµµhabbadh±tupariy±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saddar±go na vattabba½– “saddadh±tupariy±panno”ti? ¾mant±. R³par±go na vattabba½– “r³padh±tupariy±panno”ti? Na heva½ vattabbe…pe… gandhar±go…pe… rasar±go…pe… phoµµhabbar±go na vattabba½– “phoµµhabbadh±tupariy±panno”ti? ¾mant± R³par±go na vattabba½– “r³padh±tupariy±panno”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
773. Ar³par±go ar³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Ar³par±go na vattabba½– “ar³padh±tupariy±panno”ti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³par±go ar³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Sam±pattesiyo upapattesiyo diµµhadhammasukhavih±ro, sam±pattesiyena cittena upapattesiyena cittena diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagato sahaj±to sa½saµµho sampayutto ekupp±do ekanirodho ekavatthuko ek±rammaºoti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu na sam±pattesiyo na upapattesiyo na diµµhadhammasukhavih±ro, na sam±pattesiyena cittena…pe… ekavatthuko ek±rammaºoti? ¾mant±. Hañci na sam±pattesiyo na upapattesiyo na diµµhadhammasukhavih±ro, na sam±pattesiyena cittena na upapattesiyena cittena na diµµhadhammasukhavih±rena cittena sahagato sahaj±to sa½saµµho sampayutto ekupp±do ekanirodho ekavatthuko ek±rammaºo, no ca vata re vattabbe– “ar³par±go ar³padh±tupariy±panno”ti.
774. Ar³par±go ar³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Saddar±go saddadh±tupariy±pannoti Na heva½ vattabbe…pe… ar³par±go ar³padh±tupariy±pannoti? ¾mant±. Gandhar±go…pe… rasar±go…pe… phoµµhabbar±go phoµµhabbadh±tupariy±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Saddar±go na vattabba½– “saddadh±tupariy±panno”ti? ¾mant±. Ar³par±go na vattabba½– “ar³padh±tupariy±panno”ti? Na heva½ vattabbe…pe… gandhar±go…pe… rasar±go…pe… phoµµhabbar±go na vattabba½– “phoµµhabbadh±tupariy±panno”ti? ¾mant±. Ar³par±go na vattabba½– “ar³padh±tupariy±panno”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
775. Na vattabba½– “r³par±go r³padh±tupariy±panno, ar³par±go ar³padh±tupariy±panno”ti? ¾mant±. Nanu k±mar±go k±madh±tupariy±pannoti ¾mant±. Hañci k±mar±go k±madh±tupariy±panno, tena vata re vattabbe– “r³par±go r³padh±tupariy±panno, ar³par±go ar³padh±tupariy±panno”ti.
R³par±go r³padh±tupariy±panno ar³par±go ar³padh±tupariy±pannotikath± niµµhit±.

R³p±r³padh±tupariy±pannakath± niµµhit±.

So¼asamavaggo.

Tassudd±na½–
Cittaniggaho, cittapaggaho, sukh±nuppad±na½, adhigayha manasik±ro, r³pa½ hetu, r³pa½ sahetuka½, r³pa½ kusalampi akusalampi, r³pa½ vip±ko, atthi r³pa½ r³p±vacara½ atthi r³pa½ ar³p±vacara½, sabbe kiles± k±madh±tupariy±pann±ti.