Apacayag±mińca nev±cayag±min±pacayag±mińca dhamma½ paµicca na-±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. Apacayag±mińca nev±cayag±min±pacayag±mińca dhamma½ paµicca na-apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±. Apacayag±mińca nev±cayag±min±pacayag±mińca dhamma½ paµicca na-±cayag±m² ca na-apacayag±m² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nav²sa. (Sabbattha vitth±ro.)

11. Sekkhattika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

39. Sekkha½ dhamma½ paµicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Sekkha½ dhamma½ paµicca na-asekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Sekkha½ dhamma½ paµicca nanevasekkhan±sekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Sekkha½ dhamma½ paµicca na-asekkho ca nanevasekkhan±sekkho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Sekkha½ dhamma½ paµicca nasekkho ca na-asekkho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Asekkha½ dhamma½ paµicca na-asekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Asekkha½ dhamma½ paµicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Asekkha½ dhamma½ paµicca nanevasekkhan±sekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Asekkha½ dhamma½ paµicca nasekkho ca nanevasekkhan±sekkho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Asekkha½ dhamma½ paµicca nasekkho ca na-asekkho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay± (5)
Nevasekkhan±sekkha½ dhamma½ paµicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nevasekkhan±sekkha½ dhamma½ paµicca na-asekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nevasekkhan±sekkha½ dhamma½ paµicca nasekkho ca na-asekkho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Sekkhańca nevasekkhan±sekkhańca dhamma½ paµicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Sekkhańca nevasekkhan±sekkhańca dhamma½ paµicca na-asekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Sekkhańca nevasekkhan±sekkhańca dhamma½ paµicca nasekkho ca na-asekkho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Asekkhańca nevasekkhan±sekkhańca dhamma½ paµicca nasekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Asekkhańca nevasekkhan±sekkhańca dhamma½ paµicca na-asekkho dhammo uppajjati hetupaccay±. Asekkhańca nevasekkhan±sekkhańca dhamma½ paµicca nasekkho ca na-asekkho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nav²sa. (Sabbattha vitth±ro.)

12. Parittattika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

40. Paritta½ dhamma½ paµicca naparitto dhammo uppajjati hetupaccay±. Paritta½ dhamma½ paµicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccay± Paritta½ dhamma½ paµicca na-appam±ŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Paritta½ dhamma½ paµicca naparitto ca na-appam±ŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Paritta½ dhamma½ paµicca namahaggato ca na-appam±ŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Mahaggata½ dhamma½ paµicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccay±. Mahaggata½ dhamma½ paµicca naparitto dhammo uppajjati hetupaccay±. Mahaggata½ dhamma½ paµicca na-appam±ŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Mahaggata½ dhamma½ paµicca naparitto ca na-appam±ŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Mahaggata½ dhamma½ paµicca namahaggato ca na-appam±ŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Appam±ŗa½ dhamma½ paµicca na-appam±ŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Appam±ŗa½ dhamma½ paµicca naparitto dhammo uppajjati hetupaccay±. Appam±ŗa½ dhamma½ paµicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccay±. Appam±ŗa½ dhamma½ paµicca namahaggato ca na-appam±ŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Appam±ŗa½ dhamma½ paµicca naparitto ca namahaggato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Parittańca appam±ŗańca dhamma½ paµicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccay±. Parittańca appam±ŗańca dhamma½ paµicca na-appam±ŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Parittańca appam±ŗańca dhamma½ paµicca namahaggato ca na-appam±ŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Parittańca mahaggatańca dhamma½ paµicca naparitto dhammo uppajjati hetupaccay±. Parittańca mahaggatańca dhamma½ paµicca namahaggato dhammo uppajjati hetupaccay±. Parittańca mahaggatańca dhamma½ paµicca na-appam±ŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Parittańca mahaggatańca dhamma½ paµicca naparitto ca na-appam±ŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Parittańca mahaggatańca dhamma½ paµicca namahaggato ca na-appam±ŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5) (Sa½khitta½.)
Hetuy± tev²sa, ±rammaŗe cuddasa. (Sabbattha vitth±retabba½.)

13. Paritt±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

41. Paritt±rammaŗa½ dhamma½ paµicca naparitt±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±….
Hetuy± ekav²sa…pe… avigate ekav²sa.

14. H²nattika½

1-7. Paµiccav±r±di

42. H²na½ dhamma½ paµicca nah²no dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½kiliµµhasa½kilesikattikasadisa½.)
Hetuy± ek³nav²sa…pe… avigate ek³nav²sa.

15. Micchattattika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

43. Micchattaniyata½ dhamma½ paµicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Micchattaniyata½ dhamma½ paµicca nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccay± Micchattaniyata½ dhamma½ paµicca na-aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Micchattaniyata½ dhamma½ paµicca nasammattaniyato ca na-aniyato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Micchattaniyata½ dhamma½ paµicca namicchattaniyato ca nasammattaniyato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Sammattaniyata½ dhamma½ paµicca nasammattaniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Sammattaniyata½ dhamma½ paµicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Sammattaniyata½ dhamma½ paµicca na-aniyato dhammo uppajjati hetupaccay±. Sammattaniyata½ dhamma½ paµicca namicchattaniyato ca na-aniyato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Sammattaniyata½ dhamma½ paµicca namicchattaniyato ca nasammattaniyato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (5)
Aniyata½ dhamma½ paµicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Micchattaniyatańca aniyatańca dhamma½ paµicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Sammattaniyatańca aniyatańca dhamma½ paµicca namicchattaniyato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± ek³nav²sa. (Sabbattha vitth±retabba½.)

16. Magg±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

44. Magg±rammaŗa½ dhamma½ paµicca namagg±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±rammaŗa½ dhamma½ paµicca namaggahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±rammaŗa½ dhamma½ paµicca namagg±dhipati dhammo uppajjati hetupaccay±. Magg±rammaŗa½ dhamma½ paµicca namagg±rammaŗo ca namagg±dhipati ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Magg±rammaŗa½ dhamma½ paµicca namaggahetuko ca namagg±dhipati ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Magg±rammaŗa½ dhamma½ paµicca namagg±rammaŗo ca namaggahetuko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Magg±rammaŗa½ dhamma½ paµicca namagg±rammaŗo ca namaggahetuko ca namagg±dhipati ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (7) (Sa½khitta½.)
Hetuy± pańcati½sa…pe… avigate pańcati½sa. (Sabbattha vitth±retabba½.)

17. Uppannattika½

7. Pańh±v±ro

45. Uppanno dhammo na-anuppannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Sa½khitta½.)
Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe nava.

18. At²tattika½

7. Pańh±v±ro

46. Paccuppanno dhammo na-at²tassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (Sa½khitta½.)
Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe nava.

19. At²t±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

47. At²t±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-at²t±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. At²t±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-an±gat±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. At²t±rammaŗa½ dhamma½ paµicca napaccuppann±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. At²t±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-at²t±rammaŗo ca napaccuppann±rammaŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. At²t±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-an±gat±rammaŗo ca napaccuppann±rammaŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. At²t±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-at²t±rammaŗo ca na-an±gat±rammaŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. At²t±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-at²t±rammaŗo ca na-an±gat±rammaŗo ca napaccuppann±rammaŗo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (7) (Sa½khitta½.)
Hetuy± ekav²sa…pe… avigate ekav²sa.

20. Ajjhattattika½

1-7. Paµiccav±r±di

48. Ajjhatta½ dhamma½ paµicca nabahiddh± dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Bahiddh± dhamma½ paµicca na-ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccay± hetuy± dve. (Sabbattha vitth±ro.)

21. Ajjhatt±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

49. Ajjhatt±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-ajjhatt±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± cha.

22. Sanidassanattika½

1-7. Paµiccav±r±di

1. Paccay±nuloma½

Hetupaccayo

50. Anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho ca na-anidassana-appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassanasappaµigho ca na-anidassana-appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho ca na-anidassanasappaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (6)
Anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… cha.
Anidassanasappaµighańca anidassana-appaµighańca dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… cha. (Sa½khitta½.)
Hetuy± aµµh±rasa, ±rammaŗe t²ŗi…pe… avigate aµµh±rasa. (Sabbattha vitth±ro. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

Hetu-±rammaŗapaccay±

51. Anidassana-appaµigho dhammo na-anidassana-appaµighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Anidassana-appaµigho dhammo nasanidassanasappaµighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Anidassana-appaµigho dhammo na-anidassanasappaµighassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Anidassana-appaµigho dhammo nasanidassanasappaµighassa ca na-anidassana-appaµighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-anidassana-appaµigho dhammo na-anidassanasappaµighassa ca na-anidassana-appaµighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. Anidassana-appaµigho dhammo nasanidassanasappaµighassa ca na-anidassanasappaµighassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (6)
Sanidassanasappaµigho dhammo nasanidassanasappaµighassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
52. Hetuy± cha, ±rammaŗe nava. (Pańh±v±ra½ vitth±retabba½.)

Dhamm±nulomapaccan²ye tikapaµµh±na½ niµµhita½.