1-83. Kusalattika-dassanenapah±tabbaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

1. Akusala½ dassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca akusalo dassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
2. Kusala½ nadassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca kusalo nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Akusala½ nadassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca akusalo nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ nadassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca aby±kato nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ nadassanena pah±tabbañca aby±kata½ nadassanena pah±tabbañca dhamma½ paµicca aby±kato nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ nadassanena pah±tabbañca aby±kata½ nadassanena pah±tabbañca dhamma½ paµicca aby±kato nadassanena pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
3. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
4. Kusalo nadassanena pah±tabbo dhammo kusalassa nadassanena pah±tabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo nadassanena pah±tabbo dhammo akusalassa nadassanena pah±tabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato nadassanena pah±tabbo dhammo aby±katassa nadassanena pah±tabbassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
5. Hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± dasa, anantare satta…pe… avigate terasa (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

1-84. Kusalattika-bh±van±yapah±tabbaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

6. Akusala½ bh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca akusalo bh±van±ya pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
7. Kusala½ nabh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca kusalo nabh±van±ya pah±tabbo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava. (Sa½khitta½.) (Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi vitth±retabba½.)

1-85. Kusalattika-dassanenapah±tabbahetukaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

8. Akusala½ dassanena pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca akusalo dassanena pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
9. Kusala½ nadassanena pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca kusalo nadassanena pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi …pe… pañh±v±rampi vitth±retabba½).

1-86. Kusalattika-bh±van±yapah±tabbahetukaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

10. Akusala½ bh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca akusalo bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½.)
11. Kusala½ nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca kusalo nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi vitth±retabba½.)

1-87. Kusalattika-savitakkaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetu-±rammaºapaccay±

12. Kusala½ savitakka½ dhamma½ paµicca kusalo savitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ savitakka½ dhamma½ paµicca akusalo savitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ savitakka½ dhamma½ paµicca aby±kato savitakko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
13. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi …pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
14. Kusalo savitakko dhammo kusalassa savitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Akusalo savitakko dhammo akusalassa savitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato savitakko dhammo aby±katassa savitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Kusalo savitakko dhammo kusalassa savitakkassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo savitakko dhammo akusalassa savitakkassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato savitakko dhammo aby±katassa savitakkassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
15. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± satta…pe… avigate t²ºi. (Sa½khitta½.)
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Avitakkapada½

Hetupaccayo

16. Kusala½ avitakka½ dhamma½ paµicca kusalo avitakko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± satta, ±rammaºe dve…pe… vip±ke eka½, avigate satta (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
17. Kusalo avitakko dhammo kusalassa avitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato avitakko dhammo aby±katassa avitakkassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
18. Hetuy± catt±ri, ±rammaºe nava…pe… avigate dasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-88. Kusalattika-savic±raduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

19. Kusala½ savic±ra½ dhamma½ paµicca kusalo savic±ro dhammo uppajjati hetupaccay± (kusalasavitakkasadisa½).

1-89. Kusalattika-sapp²tikaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

20. Kusala½ sapp²tika½ dhamma½ paµicca kusalo sapp²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ sapp²tika½ dhamma½ paµicca akusalo sapp²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ sapp²tika½ dhamma½ paµicca aby±kato sapp²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
21. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
22. Kusalo sapp²tiko dhammo kusalassa sapp²tikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Akusalo sapp²tiko dhammo akusalassa sapp²tikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato sapp²tiko dhammo aby±katassa sapp²tikassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
23. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).

App²tikapada½

Hetupaccayo

24. Kusala½ app²tika½ dhamma½ paµicca kusalo app²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Akusala½ app²tika½ dhamma½ paµicca akusalo app²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ app²tika½ dhamma½ paµicca aby±kato app²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ app²tikañca aby±kata½ app²tikañca dhamma½ paµicca aby±kato app²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ app²tikañca aby±kata½ app²tikañca dhamma½ paµicca aby±kato app²tiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
25. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
26. Kusalo app²tiko dhammo kusalassa app²tikassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
Hetuy± satta, ±rammaºe nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-90-92. Kusalattika-p²tisahagat±diduk±ni

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

27. Kusala½ p²tisahagata½ dhamma½ paµicca kusalo p²tisahagato dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ nap²tisahagata½ dhamma½ paµicca…pe… kusala½ sukhasahagata½ dhamma½ paµicca…pe… kusala½ nasukhasahagata½ dhamma½ paµicca…pe… kusala½ upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca…pe… kusala½ na-upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

1-93. Kusalattika-k±m±vacaraduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

28. Kusala½ k±m±vacara½ dhamma½ paµicca kusalo k±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ k±m±vacara½ dhamma½ paµicca aby±kato k±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ k±m±vacara½ dhamma½ paµicca kusalo k±m±vacaro ca aby±kato k±m±vacaro ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Akusala½ k±m±vacara½ dhamma½ paµicca akusalo k±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ k±m±vacara½ dhamma½ paµicca aby±kato k±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ k±m±vacarañca aby±kata½ k±m±vacarañca dhamma½ paµicca aby±kato k±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ k±m±vacarañca aby±kata½ k±m±vacarañca dhamma½ paµicca aby±kato k±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
29. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
30. Kusalo k±m±vacaro dhammo kusalassa k±m±vacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo k±m±vacaro dhammo kusalassa k±m±vacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato k±m±vacaro dhammo aby±katassa k±m±vacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
31. Hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

Nak±m±vacarapada½

Hetu-±rammaºapaccay±

32. Kusala½ nak±m±vacara½ dhamma½ paµicca kusalo nak±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ nak±m±vacara½ dhamma½ paµicca aby±kato nak±m±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
33. Kusalo nak±m±vacaro dhammo kusalassa nak±m±vacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato nak±m±vacaro dhammo aby±katassa nak±m±vacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Kusalo nak±m±vacaro dhammo kusalassa nak±m±vacarassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Kusalo nak±m±vacaro dhammo aby±katassa nak±m±vacarassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
Aby±kato nak±m±vacaro dhammo aby±katassa nak±m±vacarassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Aby±kato nak±m±vacaro dhammo kusalassa nak±m±vacarassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
34. Hetuy± dve, ±rammaºe catt±ri, adhipatiy± t²ºi…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

1-94. Kusalattika-r³p±vacaraduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

35. Kusala½ r³p±vacara½ dhamma½ paµicca kusalo r³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ r³p±vacara½ dhamma½ paµicca aby±kato r³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± dve…pe… avigate dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi vitth±retabba½.)
36. Kusala½ nar³p±vacara½ dhamma½ paµicca kusalo nar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Akusala½ nar³p±vacara½ dhamma½ paµicca akusalo nar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ nar³p±vacara½ dhamma½ paµicca aby±kato nar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ nar³p±vacarañca aby±kata½ nar³p±vacarañca dhamma½ paµicca aby±kato nar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ nar³p±vacarañca aby±kata½ nar³p±vacarañca dhamma½ paµicca aby±kato nar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
37. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
38. Kusalo nar³p±vacaro dhammo kusalassa nar³p±vacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo nar³p±vacaro dhammo akusalassa nar³p±vacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato nar³p±vacaro dhammo aby±katassa nar³p±vacarassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
39. Hetuy± satta, ±rammaºe nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

1-95. Kusalattika-ar³p±vacaraduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

40. Kusala½ ar³p±vacara½ dhamma½ paµicca kusalo ar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ ar³p±vacara½ dhamma½ paµicca aby±kato ar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ na-ar³p±vacara½ dhamma½ paµicca kusalo na-ar³p±vacaro dhammo uppajjati hetupaccay± (r³p±vacaradukasadisa½).

1-96. Kusalattika-pariy±pannaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

41. Kusala½ pariy±panna½ dhamma½ paµicca kusalo pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Akusala½ pariy±panna½ dhamma½ paµicca akusalo pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ pariy±panna½ dhamma½ paµicca aby±kato pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ pariy±pannañca aby±kata½ pariy±pannañca dhamma½ paµicca aby±kato pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ pariy±pannañca aby±kata½ pariy±pannañca dhamma½ paµicca aby±kato pariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
42. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… vip±ke eka½…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
43. Kusalo pariy±panno dhammo kusalassa pariy±pannassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Akusalo pariy±panno dhammo akusalassa pariy±pannassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Aby±kato pariy±panno dhammo aby±katassa pariy±pannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
44. Hetuy± satta, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate terasa (sa½khitta½. Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½).

Apariy±pannapada½

Hetu-±rammaºapaccay±

45. Kusala½ apariy±panna½ dhamma½ paµicca kusalo apariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Aby±kata½ apariy±panna½ dhamma½ paµicca aby±kato apariy±panno dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½.) (Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½).
46. Kusalo apariy±panno dhammo kusalassa apariy±pannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato apariy±panno dhammo aby±katassa apariy±pannassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Aby±kato apariy±panno dhammo aby±katassa apariy±pannassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Aby±kato apariy±panno dhammo kusalassa apariy±pannassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (2)
47. Hetuy± dve, ±rammaºe dve, adhipatiy± t²ºi, anantare dve…pe… upanissaye catt±ri…pe… avigate dve. (Sa½khitta½.)
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

1-97. Kusalattika-niyy±nikaduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

48. Kusala½ niyy±nika½ dhamma½ paµicca kusalo niyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± eka½, ±rammaºe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±repi…pe… pañh±v±repi sabbattha eka½).
49. Kusala½ aniyy±nika½ dhamma½ paµicca kusalo aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Akusala½ aniyy±nika½ dhamma½ paµicca akusalo aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Aby±kata½ aniyy±nika½ dhamma½ paµicca aby±kato aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ aniyy±nikañca aby±kata½ aniyy±nikañca dhamma½ paµicca aby±kato aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ aniyy±nikañca aby±kata½ aniyy±nikañca dhamma½ paµicca aby±kato aniyy±niko dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
50. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi vitth±retabba½).

1-98. Kusalattika-niyataduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

51. Kusala½ niyata½ dhamma½ paµicca kusalo niyato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ niyata½ dhamma½ paµicca akusalo niyato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± dve, ±rammaºe dve…pe… avigate dve (sa½khitta½.) (Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi eva½ vitth±retabba½).
52. Kusala½ aniyata½ dhamma½ paµicca kusalo aniyato dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½.) (Sahaj±tav±rampi…pe… pañh±v±rampi eva½ vitth±retabba½).