Sukhasahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… catt±ri.
Upekkh±sahagato nahetu dhammo upekkh±sahagatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… catt±ri.
P²tisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhamm± p²tisahagatassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo… catt±ri (sa½khitta½).
113. ¾rammaºe so¼asa, adhipatiy± so¼asa, sahaj±te dasa, aññamaññe dasa, nissaye dasa, upanissaye so¼asa, ±h±re dasa…pe… avigate dasa (sa½khitta½).
Nahetuy± so¼asa, na-±rammaºe so¼asa, na-adhipatiy± so¼asa (sa½khitta½).
¾rammaºapaccay± nahetuy± so¼asa (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe so¼asa (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

8-1. Dassanenapah±tabbattika-hetuduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

114. Dassanena pah±tabba½ hetu½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Bh±van±ya pah±tabba½ hetu½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ hetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo hetu dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
115. Hetuy± t²ºi (sabbattha t²ºi), vip±ke eka½…pe… avigate t²ºi.
Na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi…pe… navippayutte t²ºi (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½).
116. Dassanena pah±tabbo hetu dhammo dassanena pah±tabbassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Dassanena pah±tabbo hetu dhammo dassanena pah±tabbassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo (sa½khitta½).
117. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe aµµha, adhipatiy± cha, anantare pañca, samanantare pañca, sahaj±te t²ºi, aññamaññe t²ºi, nissaye t²ºi, upanissaye aµµha, ±sevane t²ºi, vip±ke eka½, indriye eka½, magge eka½…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Nahetuy± aµµha, na-±rammaºe aµµha (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe aµµha (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

118. Dassanena pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Dassanena pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Dassanena pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbo nahetu ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… t²ºi.
Bh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Bh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Bh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbo nahetu ca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±… t²ºi.
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Dassanena pah±tabba½ nahetuñca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ nahetuñca dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Bh±van±ya pah±tabba½ nahetuñca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ nahetuñca dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Dassanena pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Bh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay± (sa½khitta½).
119. Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetu-na-±rammaºapaccay±

120. Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay±.
Dassanena pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay± (1)
Bh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Dassanena pah±tabba½ nahetuñca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ nahetuñca dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Bh±van±ya pah±tabba½ nahetuñca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ nahetuñca dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
121. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe pañca, na-adhipatiy± nava…pe… novigate pañca (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe pañca (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi paccayav±rampi nissayav±rampi sa½saµµhav±rampi sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

122. Dassanena pah±tabbo nahetu dhammo dassanena pah±tabbassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Dassanena pah±tabbo nahetu dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… dve.
Bh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo bh±van±ya pah±tabbassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbo nahetu dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
123. ¾rammaºe aµµha, adhipatiy± dasa…pe… avigate terasa (sa½khitta½).
Nahetuy± cuddasa, na-±rammaºe cuddasa (sa½khitta½).
¾rammaºapaccay± nahetuy± aµµha (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe aµµha (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

9-1. Dassanenapah±tabbahetukattika-hetuduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

124. Dassanena pah±tabbahetuka½ hetu½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Bh±van±ya pah±tabbahetuka½ hetu½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ hetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccay± (1) (sa½khitta½.)
125. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± t²ºi, napurej±te t²ºi…pe… navippayutte t²ºi (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi …pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½).
126. Dassanena pah±tabbahetuko hetu dhammo dassanena pah±tabbahetukassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
Hetuy± t²ºi, ±rammaºe aµµha, adhipatiy± cha…pe… avigate t²ºi (sa½khitta½).
Nahetuy± aµµha, na-±rammaºe aµµha (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe aµµha (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

127. Dassanena pah±tabbahetuka½ nahetu½ dhamma½ paµicca dassanena pah±tabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Bh±van±ya pah±tabbahetuka½ nahetu½ dhamma½ paµicca bh±van±ya pah±tabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
Hetuy± nava, ±rammaºe t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²ya½

Nahetupaccayo

128. Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ nahetu½ dhamma½ paµicca nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko nahetu dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
129. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe pañca…pe… novigate pañca (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe pañca (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

¾rammaºapaccayo

130. Dassanena pah±tabbahetuko nahetu dhammo dassanena pah±tabbahetukassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… dve.
Bh±van±ya pah±tabbahetuko nahetu dhammo bh±van±ya pah±tabbahetukassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko nahetu dhammo nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
131. ¾rammaºe aµµha, adhipatiy± dasa…pe… avigate terasa (sa½khitta½).
Nahetuy± cuddasa, na-±rammaºe cuddasa (sa½khitta½).
¾rammaºapaccay± nahetuy± aµµha (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe aµµha (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

10-1. ¾cayag±mittika-hetuduka½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

132. ¾cayag±mi½ hetu½ dhamma½ paµicca ±cayag±m² hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Apacayag±mi½ hetu½ dhamma½ paµicca apacayag±m² hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Nev±cayag±min±pacayag±mi½ hetu½ dhamma½ paµicca nev±cayag±min±pacayag±m² hetu dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
133. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe t²ºi, adhipatiy± t²ºi (sabbattha t²ºi).