97. Avitakkavic±ramatto nahetu ca avitakka-avic±ro nahetu ca dhamm± savitakkasavic±rassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Avitakkavic±ramatto nahetu ca avitakka-avic±ro nahetu ca dhamm± avitakkavic±ramattassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Avitakkavic±ramatto nahetu ca avitakka-avic±ro nahetu ca dhamm± avitakka-avic±rassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Avitakkavic±ramatto nahetu ca avitakka-avic±ro nahetu ca dhamm± savitakkasavic±rassa nahetussa ca avitakkavic±ramattassa nahetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… catt±ri.
98. Savitakkasavic±ro nahetu ca avitakkavic±ramatto nahetu ca dhamm± savitakkasavic±rassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Savitakkasavic±ro nahetu ca avitakkavic±ramatto nahetu ca dhamm± avitakkavic±ramattassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Savitakkasavic±ro nahetu ca avitakkavic±ramatto nahetu ca dhamm± avitakka-avic±rassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Savitakkasavic±ro nahetu ca avitakkavic±ramatto nahetu ca dhamm± savitakkasavic±rassa nahetussa ca avitakkavic±ramattassa nahetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… catt±ri.

Adhipatipaccayo

99. Savitakkasavic±ro nahetu dhammo savitakkasavic±rassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… satta.
Avitakkavic±ramatto nahetu dhammo avitakkavic±ramattassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.
Avitakka-avic±ro nahetu dhammo avitakka-avic±rassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… pañca.
Avitakkavic±ramatto nahetu ca avitakka-avic±ro nahetu ca dhamm± savitakkasavic±rassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.
Savitakkasavic±ro nahetu ca avitakkavic±ramatto nahetu ca dhamm± savitakkasavic±rassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi.

Anantarapaccay±di

100. Savitakkasavic±ro nahetu dhammo savitakkasavic±rassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe… samanantarapaccayena paccayo.
Savitakkasavic±ro nahetu dhammo savitakkasavic±rassa nahetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
101. ¾rammaºe ekav²sa, adhipatiy± tev²sa, anantare pañcav²sa, samanantare pañcav²sa, sahaj±te ti½sa, aññamaññe aµµhav²sa, nissaye ti½sa, upanissaye pañcav²sa, purej±te pañca, pacch±j±te pañca, ±sevane ekav²sa, kamme ek±dasa, vip±ke ekav²sa, ±h±re ek±dasa…pe… avigate ti½sa (sa½khitta½).
Nahetuy± pañcati½sa, na-±rammaºe pañcati½sa, na-adhipatiy± pañcati½sa (sa½khitta½).
¾rammaºapaccay± nahetuy± ekav²sa (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe ekav²sa (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)
-1. P²tittika-hetuduka½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

102. P²tisahagata½ hetu½ dhamma½ paµicca p²tisahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Sukhasahagata½ hetu½ dhamma½ paµicca sukhasahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Upekkh±sahagata½ hetu½ dhamma½ paµicca upekkh±sahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… eka½.
P²tisahagata½ hetuñca sukhasahagata½ hetuñca dhamma½ paµicca p²tisahagato hetu dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
103. Hetuy± dasa, ±rammaºe dasa…pe… avigate dasa (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± dasa, napurej±te dasa, napacch±j±te dasa, na-±sevane dasa, navip±ke dasa, navippayutte dasa (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±di

104. P²tisahagato hetu dhammo p²tisahagatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Sukhasahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Upekkh±sahagato hetu dhammo upekkh±sahagatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… eka½.
P²tisahagato hetu ca sukhasahagato hetu ca dhamm± p²tisahagatassa hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
105. P²tisahagato hetu dhammo p²tisahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. P²tisahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. P²tisahagato hetu dhammo upekkh±sahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo P²tisahagato hetu dhammo p²tisahagatassa hetussa ca sukhasahagatassa hetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… catt±ri.
Sukhasahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Sukhasahagato hetu dhammo p²tisahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Sukhasahagato hetu dhammo upekkh±sahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Sukhasahagato hetu dhammo p²tisahagatassa hetussa ca sukhasahagatassa hetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… catt±ri.
Upekkh±sahagato hetu dhammo upekkh±sahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Upekkh±sahagato hetu dhammo p²tisahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Upekkh±sahagato hetu dhammo sukhasahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Upekkh±sahagato hetu dhammo p²tisahagatassa hetussa ca sukhasahagatassa hetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… catt±ri.
P²tisahagato hetu ca sukhasahagato hetu ca dhamm± p²tisahagatassa hetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… catt±ri.
P²tisahagato hetu dhammo p²tisahagatassa hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo.
106. Hetuy± dasa, ±rammaºe so¼asa, adhipatiy± so¼asa, anantare so¼asa, samanantare so¼asa, sahaj±te dasa, aññamaññe dasa, nissaye dasa, upanissaye so¼asa…pe… vip±ke dasa…pe… avigate dasa (sa½khitta½).
Nahetuy± so¼asa, na-±rammaºe so¼asa (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe dasa (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe so¼asa (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±ra½, eva½ vitth±retabba½.)

Nahetupada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

107. P²tisahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca p²tisahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. P²tisahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca sukhasahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. P²tisahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca p²tisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Sukhasahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca sukhasahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Sukhasahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca p²tisahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. Sukhasahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca p²tisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Upekkh±sahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca upekkh±sahagato nahetudhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
P²tisahagata½ nahetuñca sukhasahagata½ nahetuñca dhamma½ paµicca p²tisahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. P²tisahagata½ nahetuñca sukhasahagata½ nahetuñca dhamma½ paµicca sukhasahagato nahetu dhammo uppajjati hetupaccay±. P²tisahagata½ nahetuñca sukhasahagata½ nahetuñca dhamma½ paµicca p²tisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
108. P²tisahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca p²tisahagato nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±… t²ºi.
Sukhasahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca sukhasahagato nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±… t²ºi.
Upekkh±sahagata½ nahetu½ dhamma½ paµicca upekkh±sahagato nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±… eka½.
P²tisahagata½ nahetuñca sukhasahagata½ nahetuñca dhamma½ paµicca p²tisahagato nahetu dhammo uppajjati ±rammaºapaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
109. Hetuy± dasa, ±rammaºe dasa, adhipatiy± dasa, anantare dasa…pe… avigate dasa (sa½khitta½).
Nahetuy± dasa, na-adhipatiy± dasa (sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)

Nahetupada½

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

¾rammaºapaccay±di

110. P²tisahagato nahetu dhammo p²tisahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. P²tisahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. P²tisahagato nahetu dhammo upekkh±sahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. P²tisahagato nahetu dhammo p²tisahagatassa nahetussa ca sukhasahagatassa nahetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (4)
Sukhasahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Sukhasahagato nahetu dhammo p²tisahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Sukhasahagato nahetu dhammo upekkh±sahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Sukhasahagato nahetu dhammo p²tisahagatassa nahetussa ca sukhasahagatassa nahetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (4)
Upekkh±sahagato nahetu dhammo upekkh±sahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Upekkh±sahagato nahetu dhammo p²tisahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Upekkh±sahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. Upekkh±sahagato nahetu dhammo p²tisahagatassa nahetussa ca sukhasahagatassa nahetussa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo. (4)
P²tisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhamm± p²tisahagatassa nahetussa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… catt±ri.
111. P²tisahagato nahetu dhammo p²tisahagatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… catt±ri.
Sukhasahagato nahetu dhammo sukhasahagatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… catt±ri.
Upekkh±sahagato nahetu dhammo upekkh±sahagatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… catt±ri.
P²tisahagato nahetu ca sukhasahagato nahetu ca dhamm± p²tisahagatassa nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… catt±ri.
112. P²tisahagato nahetu dhammo p²tisahagatassa nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo…pe… upanissayapaccayena paccayo… catt±ri.