Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

497. Hetu an±gat±rammaºo dhammo hetussa an±gat±rammaºassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu an±gat±rammaºo dhammo hetussa an±gat±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Hetu an±gat±rammaºo dhammo hetussa an±gat±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu an±gat±rammaºo dhammo nahetussa an±gat±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu an±gat±rammaºo ca nahetu an±gat±rammaºo ca dhamm± hetussa an±gat±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
498. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

499. Hetu an±gat±rammaºo dhammo hetussa an±gat±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
500. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Paccuppann±rammaºapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

501. Hetu½ paccuppann±rammaºa½ dhamma½ paµicca hetu paccuppann±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ paccuppann±rammaºa½ dhamma½ paµicca nahetu paccuppann±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ paccuppann±rammaºañca nahetu½ paccuppann±rammaºañca dhamma½ paµicca hetu paccuppann±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
502. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… kamme nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

503. Nahetu½ paccuppann±rammaºa½ dhamma½ paµicca nahetu paccuppann±rammaºo dhammo uppajjati nahetupaccay±. Nahetu½ paccuppann±rammaºa½ dhamma½ paµicca hetu paccuppann±rammaºo dhammo uppajjati nahetupaccay±. (2)
Hetu½ paccuppann±rammaºa½ dhamma½ paµicca hetu paccuppann±rammaºo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
504. Nahetuy± dve, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

505. Hetu paccuppann±rammaºo dhammo hetussa paccuppann±rammaºassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu paccuppann±rammaºo dhammo hetussa paccuppann±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Hetu paccuppann±rammaºo dhammo hetussa paccuppann±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu paccuppann±rammaºo dhammo nahetussa paccuppann±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu paccuppann±rammaºo ca nahetu paccuppann±rammaºo ca dhamm± hetussa paccuppann±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
506. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

507. Hetu paccuppann±rammaºo dhammo hetussa paccuppann±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
508. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Hetuduka-at²t±rammaºattika½ niµµhita½.

1-20. Hetuduka-ajjhattattika½

1. Ajjhattapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

509. Hetu½ ajjhatta½ dhamma½ paµicca hetu ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ ajjhatta½ dhamma½ paµicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ ajjhattañca nahetu½ ajjhattañca dhamma½ paµicca hetu ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
510. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… kamme nava, vip±ke nava, ±h±re nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetupaccay±di

511. Nahetu½ ajjhatta½ dhamma½ paµicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccay±. Nahetu½ ajjhatta½ dhamma½ paµicca hetu ajjhatto dhammo uppajjati nahetupaccay±. (2)
Hetu½ ajjhatta½ dhamma½ paµicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Nahetu½ ajjhatta½ dhamma½ paµicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Hetu½ ajjhattañca nahetu½ ajjhattañca dhamma½ paµicca nahetu ajjhatto dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Hetu½ ajjhatta½ dhamma½ paµicca hetu ajjhatto dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
512. Nahetuy± dve, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

513. Hetu ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Hetu ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu ajjhatto dhammo nahetussa ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu ajjhatto ca nahetu ajjhatto ca dhamm± hetussa ajjhattassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
514. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

515. Hetu ajjhatto dhammo hetussa ajjhattassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
516. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Bahiddh±pada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

517. Hetu½ bahiddh± dhamma½ paµicca hetu bahiddh± dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
518. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… kamme nava, vip±ke nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetupaccayo

519. Nahetu½ bahiddh± dhamma½ paµicca nahetu bahiddh± dhammo uppajjati nahetupaccay±. Nahetu½ bahiddh± dhamma½ paµicca hetu bahiddh± dhammo uppajjati nahetupaccay±. (2) (Sa½khitta½).
520. Nahetuy± dve, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

521. Hetu bahiddh± dhammo hetussa bahiddh± dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu bahiddh± dhammo hetussa bahiddh± dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Hetu bahiddh± dhammo hetussa bahiddh± dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu bahiddh± dhammo nahetussa bahiddh± dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu bahiddh± ca nahetu bahiddh± ca dhamm± hetussa bahiddh± dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
522. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… purej±te t²ºi, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

523. Hetu bahiddh± dhammo hetussa bahiddh± dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
524. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½. Ajjhattabahiddh± na labbhanti.)

Hetuduka-ajjhattattika½ niµµhita½.

1-21. Hetuduka-ajjhatt±rammaºattika½

1. Ajjhatt±rammaºapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

525. Hetu½ ajjhatt±rammaºa½ dhamma½ paµicca hetu ajjhatt±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ ajjhatt±rammaºa½ dhamma½ paµicca nahetu ajjhatt±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ ajjhatt±rammaºañca nahetu½ ajjhatt±rammaºañca dhamma½ paµicca hetu ajjhatt±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
526. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

527. Nahetu½ ajjhatt±rammaºa½ dhamma½ paµicca nahetu ajjhatt±rammaºo dhammo uppajjati nahetupaccay±. Nahetu½ ajjhatt±rammaºa½ dhamma½ paµicca hetu ajjhatt±rammaºo dhammo uppajjati nahetupaccay±. (2)
Hetu½ ajjhatt±rammaºa½ dhamma½ paµicca hetu ajjhatt±rammaºo dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
528. Nahetuy± dve, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

529. Hetu ajjhatt±rammaºo dhammo hetussa ajjhatt±rammaºassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
530. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

531. Hetu ajjhatt±rammaºo dhammo hetussa ajjhatt±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
532. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Bahiddh±rammaºapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

533. Hetu½ bahiddh±rammaºa½ dhamma½ paµicca hetu bahiddh±rammaºo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
534. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigata nava (sa½khitta½).

Nahetupaccayo

535. Nahetu½ bahiddh±rammaºa½ dhamma½ paµicca nahetu bahiddh±rammaºo dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
536. Nahetuy± dve, na-adhipatiy± nava…pe… napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

537. Hetu bahiddh±rammaºo dhammo hetussa bahiddh±rammaºassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu bahiddh±rammaºo dhammo hetussa bahiddh±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Hetu bahiddh±rammaºo dhammo hetussa bahiddh±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu bahiddh±rammaºo dhammo nahetussa bahiddh±rammaºassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
538. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± cha, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

539. Hetu bahiddh±rammaºo dhammo hetussa bahiddh±rammaºassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
540. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Hetuduka-ajjhatt±rammaºattika½ niµµhita½.

1-22. Hetuduka-sanidassanasappaµighattika½

1. Anidassanasappaµighapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

541. Nahetu½ anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nahetu anidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… adhipatipaccay±… sahaj±tapaccay±… aññamaññapaccay± nissayapaccay±… kammapaccay±… vip±kapaccay±… ±h±rapaccay±… indriyapaccay±… jh±napaccay±… maggapaccay±… vippayuttapaccay±… atthipaccay±… avigatapaccay±.

Suddha½

542. Hetuy± eka½, adhipatiy± eka½, sahaj±te eka½, aññamaññe eka½, nissaye eka½, kamme eka½, vip±ke eka½, magge eka½, vippayutte eka½, atthiy± eka½, avigate eka½ (sa½khitta½).
543. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe eka½, na-adhipatiy± eka½ (sabbe paccay± k±tabb±)…pe… novigate eka½ (sa½khitta½).

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Sahaj±tapaccay±di

544. Nahetu anidassanasappaµigho dhammo nahetussa anidassanasappaµighassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… aññamaññapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… atthipaccayena paccayo… avigatapaccayena paccayo (sabbattha eka½).

2. Anidassana-appaµighapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

545. Hetu½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca hetu anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca nahetu anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ anidassana-appaµighañca nahetu½ anidassana-appaµighañca dhamma½ paµicca hetu anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
546. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… kamme nava, vip±ke nava, ±h±re nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

547. Nahetu½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca nahetu anidassana-appaµigho dhammo uppajjati nahetupaccay±. Nahetu½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca hetu anidassana-appaµigho dhammo uppajjati nahetupaccay±. (2)
Hetu½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca nahetu anidassana-appaµigho dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±… t²ºi.
Hetu½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca hetu anidassana-appaµigho dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
548. Nahetuy± dve, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava…pe… napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½ nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

549. Hetu anidassana-appaµigho dhammo hetussa anidassana-appaµighassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu anidassana-appaµigho dhammo hetussa anidassana-appaµighassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Hetu anidassana-appaµigho dhammo hetussa anidassana-appaµighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu anidassana-appaµigho dhammo nahetussa anidassana-appaµighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu anidassana-appaµigho ca nahetu anidassana-appaµigho ca dhamm± hetussa anidassana-appaµighassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
550. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava nissaye nava, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

551. Hetu anidassana-appaµigho dhammo hetussa anidassana-appaµighassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
552. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Hetudukasanidassanasappaµighattika½ niµµhita½.