(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-adhipatipaccay±

318. Hetu apacayag±m² dhammo hetussa apacayag±missa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu apacayag±m² dhammo hetussa apacayag±missa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu apacayag±m² dhammo nahetussa apacayag±missa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
319. Hetuy± t²ºi, adhipatiy± cha, sahaj±te nava…pe… upanissaye nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

320. Hetu apacayag±m² dhammo hetussa apacayag±missa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
321. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi naºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Nev±cayag±min±pacayag±mipada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

322. Hetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca nahetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ nev±cayag±min±pacayag±miñca nahetu½ nev±cayag±min±pacayag±miñca dhamma½ paµicca hetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
323. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… upanissaye nava, purej±te nava, ±sevane nava, kamme nava, vip±ke nava, ±h±re nava, indriye nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetupaccay±di

324. Nahetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca nahetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
Hetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca nahetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Nahetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca nahetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Hetu½ nev±cayag±min±pacayag±miñca nahetu½ nev±cayag±min±pacayag±miñca dhamma½ paµicca nahetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati na-±rammaºapaccay±. (1)
Hetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati na-adhipatipaccay±…pe….
Hetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati napurej±tapaccay±… t²ºi.
Hetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati napacch±j±tapaccay±…pe….
Hetu½ nev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca nahetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo uppajjati nakammapaccay± (sa½khitta½).
325. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

326. Hetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo hetussa nev±cayag±min±pacayag±missa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo hetussa nev±cayag±min±pacayag±missa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo (sa½khitta½).
327. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

328. Hetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo hetussa nev±cayag±min±pacayag±missa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… t²ºi.
Nahetu nev±cayag±min±pacayag±m² dhammo nahetussa nev±cayag±min±pacayag±missa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo… pacch±j±tapaccayena paccayo… ±h±rapaccayena paccayo… indriyapaccayena paccayo (sa½khitta½).
329. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi naºita½, eva½ gaºetabba½.)

Hetuduka-±cayag±mittika½ niµµhita½.

1-11. Hetuduka-sekkhattika½

1. Sekkhapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

330. Hetu½ sekkha½ dhamma½ paµicca hetu sekkho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ sekkha½ dhamma½ paµicca nahetu sekkho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ sekkhañca nahetu½ sekkhañca dhamma½ paµicca hetu sekkho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
331. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te nava, ±sevane nava, kamme nava, vip±ke nava, ±h±re nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Na-adhipatipaccayo

332. Hetu½ sekkha½ dhamma½ paµicca hetu sekkho dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
333. Na-adhipatiy± cha, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava.
Hetupaccay± na-adhipatiy± cha (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± cha (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

334. Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu sekkho dhammo nahetussa sekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa anantarapaccayena paccayo (sa½khitta½).
335. Hetuy± t²ºi, adhipatiy± cha, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

336. Hetu sekkho dhammo hetussa sekkhassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo, upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
337. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi naºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Asekkhapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

338. Hetu½ asekkha½ dhamma½ paµicca hetu asekkho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ asekkha½ dhamma½ paµicca nahetu asakkho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ asekkhañca nahetu½ asekkhañca dhamma½ paµicca hetu asekkho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
339. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te nava, kamme nava, vip±ke nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Na-adhipatipaccayo

340. Hetu½ asekkha½ dhamma½ paµicca hetu asekkho dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
341. Na-adhipatiy± cha, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± cha (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± cha (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

342. Hetu asekkho dhammo hetussa asekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu asekkho dhammo hetussa asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu asekkho dhammo nahetussa asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– sahaj±t±dhipati… t²ºi…pe….
Hetu asekkho dhammo hetussa asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo (sa½khitta½).
343. Hetuy± t²ºi, adhipatiy± cha, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava.

Paccan²yuddh±ro

344. Hetu asekkho dhammo hetussa asekkhassa dhammassa sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
345. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± adhipatiy± t²ºi (sa½khitta½).