Hetu½ dassanena pah±tabbahetukañca nahetu½ dassanena pah±tabbahetukañca dhamma½ paµicca hetu dassanena pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
283. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Na-adhipatipaccayo

284. Hetu½ dassanena pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca hetu dassanena pah±tabbahetuko dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
285. Na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

286. Hetu dassanena pah±tabbahetuko dhammo hetussa dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu dassanena pah±tabbahetuko dhammo hetussa dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava (sa½khitta½).
287. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi…pe… magge t²ºi, sampayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

288. Hetu dassanena pah±tabbahetuko dhammo hetussa dassanena pah±tabbahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
289. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi naºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Bh±van±yapah±tabbahetukapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

290. Hetu½ bh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca hetu bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ bh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
291. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Na-adhipatipaccayo

292. Hetu½ bh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca hetu bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati na-adhipatipaccay±… nava (sa½khitta½).
293. Na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± nava (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaºapaccay±

294. Hetu bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo hetussa bh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo hetussa bh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava (sa½khitta½).
295. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi…pe… magge t²ºi, sampayutte nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

296. Hetu bh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo hetussa bh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
297. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi naºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Nevadassanenanabh±van±yapah±tabbahetukapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

298. Hetu½ nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca hetu nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
299. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetupaccayo

300. Nahetu½ nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca nahetu nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo uppajjati nahetupaccay± (sa½khitta½).
301. Nahetuy± eka½, na-±rammaºe t²ºi, na-adhipatiy± nava, na-anantare t²ºi, nasamanantare t²ºi, na-aññamaññe t²ºi, na-upanissaye t²ºi, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne eka½, namagge eka½, nasampayutte t²ºi, navippayutte nava, nonatthiy± t²ºi, novigate t²ºi (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

302. Hetu nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo hetussa nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
303. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te t²ºi, pacch±j±te t²ºi, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, vippayutte pañca, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

304. Hetu nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuko dhammo hetussa nevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetukassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
305. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi naºita½, eva½ gaºetabba½.)

Hetudukadassanenapah±tabbahetukattika½ niµµhita½.

1-10. Hetuduka-±cayag±mittika½

1. ¾cayag±mipada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

306. Hetu½ ±cayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu ±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ ±cayag±mi½ dhamma½ paµicca nahetu ±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ ±cayag±miñca nahetu½ ±cayag±miñca dhamma½ paµicca hetu ±cayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
307. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

308. Nahetu½ ±cayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu ±cayag±m² dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
Hetu½ ±cayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu ±cayag±m² dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
309. Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

310. Hetu ±cayag±m² dhammo hetussa ±cayag±missa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu ±cayag±m² dhammo hetussa ±cayag±missa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
Hetu ±cayag±m² dhammo hetussa ±cayag±missa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu ±cayag±m² dhammo nahetussa ±cayag±missa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu ±cayag±m² ca nahetu ±cayag±m² ca dhamm± hetussa ±cayag±missa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi (sa½khitta½).
311. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi, avigate nava (sa½khitta½).

Paccan²yuddh±ro

312. Hetu ±cayag±m² dhammo hetussa ±cayag±missa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
313. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi naºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Apacayag±mipada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

314. Hetu½ apacayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ apacayag±mi½ dhamma½ paµicca nahetu apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ apacayag±miñca nahetu½ apacayag±miñca dhamma½ paµicca hetu apacayag±m² dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
315. Hetuy± nava, ±rammaºe nava…pe… kamme nava, ±h±re nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).

Na-adhipatipaccayo

316. Hetu½ apacayag±mi½ dhamma½ paµicca hetu apacayag±m² dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
317. Na-adhipatiy± cha, napurej±te nava, napacch±j±te nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± cha (sa½khitta½).
Na-adhipatipaccay± hetuy± cha (sa½khitta½).