(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

99. Hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
100. Hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
101. Hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto ca nahetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± hetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi (±rammaº±dhipatiyeva)…pe….

Upanissayapaccay±di

102. Hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo… nava, ±sevanapaccayena paccayo… nava.
103. Nahetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo… t²ºi.
104. Hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo… nava…pe… avigatapaccayena paccayo… nava.
105. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (anuloma½).

Paccan²yuddh±ro

106. Hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
107. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½, paccan²ya½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

Hetudukavedan±ttika½ niµµhita½.

1-3. Hetuduka-vip±kattika½

1. Vip±kapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

108. Hetu½ vip±ka½ dhamma½ paµicca hetu vip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ vip±ka½ dhamma½ paµicca nahetu vip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ vip±ka½ dhamma½ paµicca hetu vip±ko ca nahetu vip±ko ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nahetu½ vip±ka½ dhamma½ paµicca nahetu vip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ vip±kañca nahetu½ vip±kañca dhamma½ paµicca hetu vip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
109. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava purej±te nava, kamme nava, vip±ke nava, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava. (Anuloma½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

110. Nahetu½ vip±ka½ dhamma½ paµicca nahetu vip±ko dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
111. Hetu½ vip±ka½ dhamma½ paµicca hetu vip±ko dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
112. Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte nava (sa½khitta½, paccan²ya½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

113. Hetu vip±ko dhammo hetussa vip±kassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
114. Hetu vip±ko dhammo hetussa vip±kassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Nahetu vip±ko dhammo nahetussa vip±kassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu vip±ko ca nahetu vip±ko ca dhamm± hetussa vip±kassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi (tad±rammaº±yeva labbhanti).
115. Hetu vip±ko dhammo hetussa vip±kassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… t²ºi (sahaj±t±dhipatiyeva labbhati, ±rammaº±dhipati natthi)…pe….

Upanissayapaccay±di

116. Hetu vip±ko dhammo hetussa vip±kassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo. Hetu vip±ko dhammo nahetussa vip±kassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo. Hetu vip±ko dhammo hetussa vip±kassa ca nahetussa vip±kassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo, pakat³panissayo. (3)
Nahetu vip±ko dhammo nahetussa vip±kassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– anantar³panissayo pakat³panissayo…pe… (itare dve anantar³panissayo pakat³panissayoyeva).
117. Nahetu vip±ko dhammo nahetussa vip±kassa dhammassa kammapaccayena paccayo… t²ºi (sahaj±takammameva, sa½khitta½).
Hetu vip±ko dhammo hetussa vip±kassa dhammassa vip±kapaccayena paccayo… nava.
Nahetu vip±ko dhammo nahetussa vip±kassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo (sa½khitta½).
118. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± cha, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (anuloma½).

Paccan²yuddh±ro

119. Hetu vip±ko dhammo hetussa vip±kassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
120. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava (sa½khitta½, paccan²ya½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Vip±kadhammapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

121. Hetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca hetu vip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca nahetu vip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca hetu vip±kadhammadhammo ca nahetu vip±kadhammadhammo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nahetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca nahetu vip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ vip±kadhammadhammañca nahetu½ vip±kadhammadhammañca paµicca hetu vip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
122. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava…pe… kamme nava, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava.

Nahetu-na-adhipatipaccay±

123. Nahetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca hetu vip±kadhammadhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
124. Hetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca hetu vip±kadhammadhammo uppajjati na-adhipatipaccay±… nava.

Napurej±tapaccay±di

125. Hetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca hetu vip±kadhammadhammo uppajjati napurej±tapaccay±… nava… napacch±j±tapaccay±… nava… na-±sevanapaccay±… nava.
126. Hetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca nahetu vip±kadhammadhammo uppajjati nakammapaccay±. (1)
Nahetu½ vip±kadhammadhamma½ paµicca nahetu vip±kadhammadhammo uppajjati nakammapaccay±. (1)
Hetu½ vip±kadhammadhammañca nahetu½ vip±kadhammadhammañca paµicca nahetu vip±kadhammadhammo uppajjati nakammapaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
127. Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, navippayutte nava (sa½khitta½, paccan²ya½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccay±di

128. Hetu vip±kadhammadhammo hetussa vip±kadhammadhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.
129. Hetu vip±kadhammadhammo hetussa vip±kadhammadhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… nava.
130. Hetu vip±kadhammadhammo hetussa vip±kadhammadhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… nava.
131. Hetu vip±kadhammadhammo hetussa vip±kadhammadhammassa anantarapaccayena paccayo…pe… upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo, anantar³panissayo, pakat³panissayo… nava …±sevanapaccayena paccayo… nava.
132. Nahetu vip±kadhammadhammo nahetussa vip±kadhammadhammassa kammapaccayena paccayo… t²ºi.
Nahetu vip±kadhammadhammo nahetussa vip±kadhammadhammassa ±h±rapaccayena paccayo (sa½khitta½).
133. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (sa½khitta½, anuloma½).