70. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te nava, ±sevane nava, kamme nava, vip±ke nava, ±h±re nava…pe… avigate nava (anuloma½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

71. Nahetu½ sukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccay±. (1)
72. Hetu½ sukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati na-adhipatipaccay±. Hetu½ sukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
73. Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte nava (paccan²ya½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

74. Hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ºi.

¾rammaºapaccay±di

75. Hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto ca nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
76. Hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati… t²ºi.
Hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto ca nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati… t²ºi…pe….

Upanissayapaccay±di

77. Hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo– ±rammaº³panissayo anantar³panissayo, pakat³panissayo… nava (sa½khitta½).
78. Nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo. Nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa ca nahetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo. (3)

…Vip±kapaccayena paccayo.

79. Nahetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±h±rapaccayena paccayo… t²ºi…pe…. Hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa avigatapaccayena paccayo.
80. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke nava, ±h±re t²ºi, indriye nava, jh±ne t²ºi, magge nava, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava.

Paccan²yuddh±ro

81. Hetu sukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa sukh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
82. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava…pe… no-avigate nava (paccan²ya½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

2. Dukkh±yavedan±yasampayuttapada½

1. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

83. Hetu½ dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto ca nahetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nahetu½ dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ dukkh±ya vedan±ya sampayuttañca nahetu½ dukkh±ya vedan±ya sampayuttañca dhamma½ paµicca hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
84. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava upanissaye nava, purej±te nava, ±sevane nava, kamme nava, vip±ke eka½, ±h±re nava, indriye nava, jh±ne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (anuloma½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

85. Nahetu½ dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccay± (1)
86. Hetu½ dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
87. Nahetuy± eka½, na-adhipatiy± nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, najh±ne eka½, namagge eka½ (paccan²ya½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe eka½ (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).
(Sahaj±tav±ropi paccayav±ropi nissayav±ropi sa½saµµhav±ropi sampayuttav±ropi paµiccav±rasadis± vitth±retabb±.)

7. Pañh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

88. Hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa ca nahetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)

¾rammaºapaccay±di

89. Hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Nahetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi.
Hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto ca nahetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± hetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
90. Nahetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo nahetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa kammapaccayena paccayo… t²ºi (sa½khitta½).
91. Hetuy± t²ºi, ±rammaºe nava, adhipatiy± t²ºi, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ºi, vip±ke eka½, ±h±re t²ºi, indriye t²ºi, jh±ne t²ºi, magge t²ºi, sampayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (anuloma½).

Paccan²yuddh±ro

92. Hetu dukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo hetussa dukkh±ya vedan±ya sampayuttassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo (sa½khitta½).
93. Nahetuy± nava, na-±rammaºe nava, na-adhipatiy± nava (sa½khitta½, paccan²ya½).
Hetupaccay± na-±rammaºe t²ºi (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe nava (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).
(Yath± kusalattike pañh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaºita½, eva½ gaºetabba½.)

3. Adukkhamasukh±yavedan±yasampayuttapada½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

94. Hetu½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Nahetu½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi.
Hetu½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttañca nahetu½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttañca dhamma½ paµicca hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ºi (sa½khitta½).
95. Hetuy± nava, ±rammaºe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te nava, aññamaññe nava, nissaye nava, upanissaye nava, purej±te nava, ±sevane nava, kamme nava, vip±ke nava, ±h±re nava indriye nava, jh±ne nava, magge nava, sampayutte nava, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (anuloma½).

Nahetu-na-adhipatipaccay±

96. Nahetu½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nahetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati nahetupaccay±… dve.
97. Hetu½ adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca hetu adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati na-adhipatipaccay± (sa½khitta½).
98. Nahetuy± dve, na-adhipatiy± nava, napurej±te nava, napacch±j±te nava, na-±sevane nava, nakamme t²ºi, navip±ke nava, najh±ne eka½, namagge eka½, navippayutte nava (sa½khitta½, paccan²ya½).
Hetupaccay± na-adhipatiy± nava (sa½khitta½, anulomapaccan²ya½).
Nahetupaccay± ±rammaºe dve (sa½khitta½, paccan²y±nuloma½).