7. Tika½

77. Kusal± dhamm±… akusal± dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Kusal± dhamm±… akusal± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
78. Aby±kat± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
79. Sukh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm±… dukkh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
80. Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt± dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi sattahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
81. Vip±k± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
82. Vip±kadhammadhamm±… sa½kiliµµhasa½kilesik± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
83. Nevavip±kanavip±kadhammadhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi terasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit± Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi asaªgahit±.
84. Up±dinnup±d±niy± dhamm± pañcahi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
85. Anup±dinnup±d±niy± dhamm± pañcahi khandhehi sattah±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi pañcah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
86. Anup±dinna-anup±d±niy± dhamm±… asa½kiliµµha-asa½kilesik± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
87. Asa½kiliµµhasa½kilesik± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
88. Savitakkasavic±r± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
89. Avitakkavic±ramatt± dhamm±… p²tisahagat± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
90. Avitakka-avic±r± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
91. Sukhasahagat± dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
92. Upekkh±sahagat± dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi sattahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
93. Dassanena pah±tabb± dhamm±… bh±van±ya pah±tabb± dhamm±… dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±… ±cayag±mino dhamm±… apacayag±mino dhamm±… sekkh± dhamm±… asekkh± dhamm±… mahaggat± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
94. Neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb± dhamm±… neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±… nev±cayag±min±pacayag±mino dhamm±… nevasekkhan±sekkh± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
95. Paritt± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
96. Appam±º± dhamm±… paº²t± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
97. Paritt±rammaº± [paritt±ramaº± (?)] Dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
98. Mahaggat±rammaº± dhamm±… appam±º±rammaº± dhamm±… h²n± dhamm±… micchattaniyat± dhamm±… sammattaniyat± dhamm±… magg±rammaº± dhamm±… maggahetuk± dhamm±… magg±dhipatino dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
99. Majjhim± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
100. Aniyat± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
101. Uppann± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
102. Anuppann± dhamm± pañcahi khandhehi sattah±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi pañcah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
103. Upp±dino dhamm± pañcahi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
104. At²t± dhamm±… an±gat± dhamm±… paccuppann± dhamm±… ajjhatt± dhamm±… ajjhattabahiddh± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
105. Bahiddh± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
106. At²t±rammaº± dhamm±… an±gat±rammaº± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
107. Paccuppann±rammaº± dhamm±… ajjhatt±rammaº± dhamm±… bahiddh±rammaº± dhamm±… ajjhattabahiddh±rammaº± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
108. Sanidassanasappaµigh± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit± Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
109. Anidassanasappaµigh± dhamm± ekena khandhena navah±yatanehi navahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi t²h±yatanehi navahi dh±t³hi asaªgahit±.
110. Anidassana-appaµigh± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi, dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.