8. Duka½

111. Het³ dhamm±… het³ ceva sahetuk± ca dhamm±… het³ ceva hetusampayutt± ca dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
112. Na het³ dhamm±… ahetuk± dhamm±… hetuvippayutt± dhamm±… na het³ ahetuk± [na het³ ahetuk± (sy±. ka.) vibha. dukapañh±pucchakepi] dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
113. Sahetuk± dhamm±… hetusampayutt± dhamm±… sahetuk± ceva na ca het³ dhamm±… hetusampayutt± ceva na ca het³ dhamm±… na het³ sahetuk± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
114. Sappaccay± dhamm±… saªkhat± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
115. Appaccay± dhamm±… asaªkhat± dhamm± na kehici khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Pañcahi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
116. Sanidassan± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
117. Anidassan± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi, eken±yatanena ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
118. Sappaµigh± dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi asaªgahit±.
119. Appaµigh± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi, dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
120. R³pino dhamm± ekena khandhena ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi asaªgahit±.
121. Ar³pino dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
122. Lokiy± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
123. Lokuttar± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
124. Kenaci viññeyy± dhamm±… kenaci na viññeyy± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
125. ¾sav± dhamm±… ±sav± ceva s±sav± ca dhamm±… ±sav± ceva ±savasampayutt± ca dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
126. No ±sav± dhamm±… ±savavippayutt± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
127. S±sav± dhamm±… s±sav± ceva no ca ±sav± dhamm±… ±savavippayutt± s±sav± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
128. An±sav± dhamm±… ±savavippayutt± an±sav± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
129. ¾savasampayutt± dhamm±… ±savasampayutt± ceva no ca ±sav± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
130. Sa½yojan± dhamm±… ganth± dhamm±… ogh± dhamm±… yog± dhamm±… n²varaº± dhamm±… par±m±s± dhamm±… par±m±s± ceva par±maµµh± ca dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
131. No par±m±s± dhamm±… par±m±savippayutt± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit± Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
132. Par±maµµh± dhamm±… par±maµµh± ceva no ca par±m±s± dhamm±… par±m±savippayutt± par±maµµh± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
133. Apar±maµµh± dhamm±… par±m±savippayutt± apar±maµµh± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
134. Par±m±sasampayutt± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
135. S±rammaº± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
136. An±rammaº± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± ekena khandhena ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi asaªgahit±.
137. Citt± dhamm± ekena khandhena eken±yatanena sattahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
138. No citt± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena eken±yatanena sattahi dh±t³hi asaªgahit±.
139. Cetasik± dhamm±… cittasampayutt± dhamm±… cittasa½saµµh± dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
140. Acetasik± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± dv²hi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? T²hi khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
141. Cittavippayutt± dhamm±… cittavisa½saµµh± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± ekena khandhena ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi asaªgahit±.
142. Cittasamuµµh±n± dhamm± cat³hi khandhehi chah±yatanehi chahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena chah±yatanehi dv±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
143. No cittasamuµµh±n± dhamm±… no cittasahabhuno dhamm±… no citt±nuparivattino dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± dv²hi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? T²hi khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
144. Cittasahabhuno dhamm±… citt±nuparivattino dhamm± cat³hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
145. Cittasa½saµµhasamuµµh±n± dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhuno dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattino dhamm± t²hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
146. No cittasa½saµµhasamuµµh±n± dhamm±… no cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhuno dhamm±… no cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattino dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± dv²hi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? T²hi khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
147. Ajjhattik± dhamm± dv²hi khandhehi chah±yatanehi dv±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? T²hi khandhehi chah±yatanehi chahi dh±t³hi asaªgahit±.
148. B±hir± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi chah±yatanehi chahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena chah±yatanehi dv±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
149. Up±d± dhamm± ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi asaªgahit±.
150. No up±d± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi t²h±yatanehi navahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi navah±yatanehi navahi dh±t³hi asaªgahit±.
151. Up±dinn± dhamm± pañcahi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi saªgahit± Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
152. Anup±dinn± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi sattah±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi pañcah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
153. Up±d±n± dhamm±… kiles± dhamm±… kiles± ceva sa½kilesik± ca dhamm±… kiles± ceva sa½kiliµµh± ca dhamm±… kiles± ceva kilesasampayutt± ca dhamm± ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
154. No kiles± dhamm±… asa½kiliµµh± dhamm±… kilesavippayutt± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
155. Sa½kilesik± dhamm±… sa½kilesik± ceva no ca kiles± dhamm±… kilesavippayutt± sa½kilesik± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
156. Asa½kilesik± dhamm±… kilesavippayutt± asa½kilesik± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
157. Sa½kiliµµh± dhamm±… kilesasampayutt± dhamm±… sa½kiliµµh± ceva no ca kiles± dhamm±… kilesasampayutt± ceva no ca kiles± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
158. Dassanena pah±tabb± dhamm±… bh±van±ya pah±tabb± dhamm±… dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
159. Na dassanena pah±tabb± dhamm±… na bh±van±ya pah±tabb± dhamm± na dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±… na bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
160. Savitakk± dhamm±… savic±r± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
161. Avitakk± dhamm±… avic±r± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
162. Sapp²tik± dhamm±… p²tisahagat± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
163. App²tik± dhamm±… na p²tisahagat± dhamm±… na sukhasahagat± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
164. Sukhasahagat± dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
165. Upekkh±sahagat± dhamm± t²hi khandhehi dv²h±yatanehi sattahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Dv²hi khandhehi dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
166. Na upekkh±sahagat± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi terasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi asaªgahit±.
167. K±m±vacar± dhamm±… pariy±pann± dhamm±… sa-uttar± dhamm± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
168. Na k±m±vacar± dhamm±… apariy±pann± dhamm±… anuttar± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
169. R³p±vacar± dhamm±… ar³p±vacar± dhamm±… niyy±nik± dhamm±… niyat± dhamm±… saraº± dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
170. Na r³p±vacar± dhamm±… na ar³p±vacar± dhamm±… aniyy±nik± dhamm±… aniyat± dhamm±… araº± dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Araº± dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.

Saªgah±saªgahapadaniddeso paµhamo.