2. ¾yatana½

22. Cakkh±yatana½ katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahita½? Cakkh±yatana½ ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahita½. Katihi asaªgahita½? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahita½.
23. Sot±yatana½ gh±n±yatana½… jivh±yatana½… k±y±yatana½… r³p±yatana½… sadd±yatana½… gandh±yatana½… ras±yatana½… phoµµhabb±yatana½…pe… ekena khandhena eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahita½. Katihi asaªgahita½? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahita½.
24. Man±yatana½ ekena khandhena eken±yatanena sattahi dh±t³hi saªgahita½. Katihi asaªgahita½? Cat³hi khandhehi ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi asaªgahita½.
25. Dhamm±yatana½ asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi eken±yatanena ek±ya dh±tuy± saªgahita½. Katihi asaªgahita½? Ekena khandhena ek±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi asaªgahita½.

(Ekam³laka½.)

26. Cakkh±yatanañca sot±yatanañca ekena khandhena dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
27. Cakkh±yatanañca gh±n±yatanañca… cakkh±yatanañca jivh±yatanañca… cakkh±yatanañca k±y±yatanañca… cakkh±yatanañca r³p±yatanañca… cakkh±yatanañca sadd±yatanañca… cakkh±yatanañca gandh±yatanañca… cakkh±yatanañca ras±yatanañca… cakkh±yatanañca phoµµhabb±yatanañca ekena khandhena dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
28. Cakkh±yatanañca man±yatanañca dv²hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? T²hi khandhehi dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
29. Cakkh±yatanañca dhamm±yatanañca asaªkhata½ khandhato µhapetv± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.

(Dukam³laka½.)

30. Dv±das±yatan±ni katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Dv±das±yatan±ni asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.

(Dv±dasaka½.)