5. Duka½

494. Het³hi dhammehi ye dhamm±… sahetukehi dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva sahetukehi ca dhammehi ye dhamm±… sahetukehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… het³hi ceva hetusampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… hetusampayuttehi ceva na ca het³hi dhammehi ye dhamm±… na hetusahetukehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
495. Ahetukehi dhammehi ye dhamm±… hetuvippayuttehi dhammehi ye dhamm±… na hetu-ahetukehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
496. Appaccayehi dhammehi ye dhamm±… asaªkhatehi dhammehi ye dhamm±… sanidassanehi dhammehi ye dhamm±… sappaµighehi dhammehi ye dhamm±… r³p²hi dhammehi ye dhamm±… lokuttarehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
497. Lokiyehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
498. ¾savehi dhammehi ye dhamm±… ±savasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva s±savehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savehi ceva ±savasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… ±savasampayuttehi ceva no ca ±savehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
499. S±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savavippayuttehi dhammehi ye dhamm±… s±savehi ceva no ca ±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savavippayuttehi s±savehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
500. An±savehi dhammehi ye dhamm±… ±savavippayuttehi an±savehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
501. Sa½yojanehi dhammehi ye dhamm±… ganthehi dhammehi ye dhamm±… oghehi dhammehi ye dhamm±… yogehi dhammehi ye dhamm±… n²varaºehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… par±m±sehi ceva par±maµµhehi ca dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit± Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
502. Par±maµµhehi dhammehi ye dhamm±… par±m±savippayuttehi dhammehi ye dhamm±… par±maµµhehi ceva no ca par±m±sehi dhammehi ye dhamm±… par±m±savippayuttehi par±maµµhehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
503. Apar±maµµhehi dhammehi ye dhamm±… par±m±savippayuttehi apar±maµµhehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
504. S±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… cittehi dhammehi ye dhamm±… cetasikehi dhammehi ye dhamm±… cittasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³hi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt²hi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± ekena khandhena ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi asaªgahit±.
505. An±rammaºehi dhammehi ye dhamm±… cittavippayuttehi dhammehi ye dhamm±… cittasa½saµµhehi dhammehi ye dhamm±… up±d±dhammehi ye dhamm±… anup±dinnehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit± Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
506. Up±dinnehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
507. Up±d±nehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi dhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhehi dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kilesikehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva sa½kiliµµhehi ca dhammehi ye dhamm±… sa½kiliµµhehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesehi ceva kilesasampayuttehi ca dhammehi ye dhamm±… kilesasampayuttehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
508. Sa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… asa½kiliµµhehi dhammehi ye dhamm±… kilesavippayuttehi dhammehi ye dhamm±… sa½kilesikehi ceva no ca kilesehi dhammehi ye dhamm±… kilesavippayuttehi sa½kilesikehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
509. Asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm±… kilesavippayuttehi asa½kilesikehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
510. Dassanena pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… dassanena pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
511. Na dassanena pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… na bh±van±ya pah±tabbehi dhammehi ye dhamm±… na dassanena pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm±… na bh±van±ya pah±tabbahetukehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
512. Savitakkehi dhammehi ye dhamm±… savic±rehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi sattarasahi dh±t³hi saªgahit± Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi ek±ya dh±tuy± asaªgahit±.
513. Sapp²tikehi dhammehi ye dhamm±… p²tisahagatehi dhammehi ye dhamm±… sukhasahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
514. Upekkh±sahagatehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi terasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi asaªgahit±.
515. K±m±vacarehi dhammehi ye dhamm±… pariy±pannehi dhammehi ye dhamm±… sa-uttarehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
516. Na k±m±vacarehi dhammehi ye dhamm±… apariy±pannehi dhammehi ye dhamm±… anuttarehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
517. R³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… ar³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… niyy±nikehi dhammehi ye dhamm±… niyatehi dhammehi ye dhamm± saraºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
518. Na r³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… na ar³p±vacarehi dhammehi ye dhamm±… aniyy±nikehi dhammehi ye dhamm±… aniyatehi dhammehi ye dhamm±… araºehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± te dhamm± katihi khandhehi katih±yatanehi katihi dh±t³hi saªgahit±? Te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
Dhamm±yatana½ dhammadh±tu, atha j²vita½ n±mar³pa½;
sa¼±yatana½ j±tijar±mata½, dve ca tike na labbhare.
Paµhamantare satta ca, gocchake dasa aparante;
cuddasa cha ca matthake, iccete sattacatt±l²sa dhamm±;
samucchede na labbhanti, moghapucchakena c±ti.

Vippayuttenasaªgahit±saªgahitapadaniddeso cuddasamo.

Dh±tukath±pakaraºa½ niµµhita½.