11. Aby±kataniddeso

306. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye k±m±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ cakkhuviññ±ºa½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ r³p±rammaºa½, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
307. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “saªkh±ro”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±cakkhuviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±ma½? Vedan±kkhandho saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±ma½”.
Tattha katama½ n±mapaccay± chaµµh±yatana½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±cakkhuviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “n±mapaccay± chaµµh±yatana½”.
Tattha katamo chaµµh±yatanapaccay± phasso? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± bhavo? Ýhapetv± vedana½, saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho aya½ vuccati “vedan±paccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
308. Tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½, viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºahetuka½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½ n±mahetuka½, chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko, phassapaccay± vedan± phassahetuk±, vedan±paccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
309. Tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½, viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºasampayutta½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½ n±masampayutta½, chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto, phassapaccay± vedan± phassasampayutt±, vedan±paccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
310. Tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay±pi saªkh±ro; viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay±pi viññ±ºa½; n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay±pi n±ma½; chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay±pi chaµµh±yatana½; phassapaccay± vedan±, vedan±paccay±pi phasso; vedan±paccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
311. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye k±m±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ sotaviññ±ºa½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ sadd±rammaºa½…pe… gh±naviññ±ºa½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ gandh±rammaºa½…pe… jivh±viññ±ºa½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ ras±rammaºa½…pe… k±yaviññ±ºa½ uppanna½ hoti sukhasahagata½ phoµµhabb±rammaºa½, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
312. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “saªkh±ro”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ k±yika½ s±ta½ k±yika½ sukha½ k±yasamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ k±yasamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± bhavo? Ýhapetv± vedana½, saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “vedan±paccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
313. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye k±m±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±k± manodh±tu uppann± hoti upekkh±sahagat± r³p±rammaº± v± sadd±rammaº± v± gandh±rammaº± v± ras±rammaº± v± phoµµhabb±rammaº± v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
314. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “saªkh±ro”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manodh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “vedan±paccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
315. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye k±m±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±k± manoviññ±ºadh±tu uppann± hoti somanassasahagat± r³p±rammaº± v± sadd±rammaº± v± gandh±rammaº± v± ras±rammaº± v± phoµµhabb±rammaº± v± dhamm±rammaº± v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
316. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “saªkh±ro”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “vedan±paccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
317. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye k±m±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±k± manoviññ±ºadh±tu uppann± hoti upekkh±sahagat± r³p±rammaº± v± sadd±rammaº± v± gandh±rammaº± v± ras±rammaº± v± phoµµhabb±rammaº± v± dhamm±rammaº± v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
318. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “saªkh±ro”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “vedan±paccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
319. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye k±m±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±k± manoviññ±ºadh±tu uppann± hoti somanassasahagat± ñ±ºasampayutt±…pe… somanassasahagat± ñ±ºasampayutt± sasaªkh±rena…pe… somanassasahagat± ñ±ºavippayutt±…pe… somanassasahagat± ñ±ºavippayutt± sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagat± ñ±ºasampayutt±…pe… upekkh±sahagat± ñ±ºasampayutt± sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagat± ñ±ºavippayutt±…pe… upekkh±sahagat± ñ±ºavippayutt± sasaªkh±rena r³p±rammaº± v±…pe… dhamm±rammaº± v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
320. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “saªkh±ro”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”…pe… aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± pas±do? Y± saddh± saddahan± okappan± abhippas±do– aya½ vuccati “vedan±paccay± pas±do”.
Tattha katamo pas±dapaccay± adhimokkho Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “pas±dapaccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
321. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati pathav²kasiºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti– ime dhamm± kusal±.
Tasseva r³p±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati pathav²kasiºa½, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½ chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
322. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye ar³p³papattiy± magga½ bh±veti sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamma nevasaññ±n±saññ±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti– ime dhamm± kusal±.
Tasseva ar³p±vacarassa kusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamma nevasaññ±n±saññ±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
323. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti– ime dhamm± kusal±.
Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametesa½ dhamm±na½ samudayo hoti.
324. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye akusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±ka½ cakkhuviññ±ºa½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ r³p±rammaºa½…pe… sotaviññ±ºa½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ sadd±rammaºa½…pe… gh±naviññ±ºa½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ gandh±rammaºa½…pe… jivh±viññ±ºa½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ ras±rammaºa½…pe… k±yaviññ±ºa½ uppanna½ hoti dukkhasahagata½ phoµµhabb±rammaºa½, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
325. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “saªkh±ro”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±k±yaviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ k±yika½ as±ta½ k±yika½ dukkha½ k±yasamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ k±yasamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± bhavo? Ýhapetv± vedana½, saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “vedan±paccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
326. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye akusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±k± manodh±tu uppann± hoti upekkh±sahagat± r³p±rammaº± v± sadd±rammaº± v± gandh±rammaº± v± ras±rammaº± v± phoµµhabb±rammaº± v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
327. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati saªkh±ro.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manodh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katamo vedan±paccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “vedan±paccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½ vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
328. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye akusalassa kammassa katatt± upacitatt± vip±k± manoviññ±ºadh±tu uppann± hoti upekkh±sahagat± r³p±rammaº± v±…pe… dhamm±rammaº± v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
329. Tattha katamo saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “saªkh±ro”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
330. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye manodh±tu uppann± hoti kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k± upekkh±sahagat± r³p±rammaº± v±…pe… phoµµhabb±rammaº± v±…pe… manoviññ±ºadh±tu uppann± hoti kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k± somanassasahagat± r³p±rammaº± v±…pe… dhamm±rammaº± v±…pe… manoviññ±ºadh±tu uppann± hoti kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k± upekkh±sahagat± r³p±rammaº± v±…pe… dhamm±rammaº± v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
331. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye manoviññ±ºadh±tu uppann± hoti kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k± somanassasahagat± ñ±ºasampayutt±…pe… somanassasahagat± ñ±ºasampayutt± sasaªkh±rena…pe… somanassasahagat± ñ±ºavippayutt±…pe… somanassasahagat± ñ±ºavippayutt± sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagat± ñ±ºasampayutt±…pe… upekkh±sahagat± ñ±ºasampayutt± sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagat± ñ±ºavippayutt±…pe… upekkh±sahagat± ñ±ºavippayutt± sasaªkh±rena r³p±rammaº± v±…pe… dhamm±rammaº± v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
332. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye r³p±vacara½ jh±na½ bh±veti kiriya½ neva kusala½ n±kusala½ na ca kammavip±ka½ diµµhadhammasukhavih±ra½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati pathav²kasiºa½, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
333. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye ar³p±vacara½ jh±na½ bh±veti kiriya½ neva kusala½ n±kusala½ na ca kammavip±ka½ diµµhadhammasukhavih±ra½ sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamma nevasaññ±n±saññ±yatanasaññ±sahagata½ sukhassa ca pah±n±…pe… catuttha½ jh±na½ upasampajja viharati, tasmi½ samaye saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± pas±do, pas±dapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Aby±kataniddeso.