9. Akusalaniddeso

280. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti somanassasahagata½ diµµhigatasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… somanassasahagata½ diµµhigatavippayutta½ r³p±rammaºa½ v±…pe… somanassasahagata½ diµµhigatavippayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± taºh±, taºh±paccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
281. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati avijj±paccay± saªkh±ro…pe….
Tattha katamo taºh±paccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “taºh±paccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
282. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ diµµhigatasampayutta½ r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± taºh±, taºh±paccay± up±d±na½, up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
283. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati avijj±…pe….
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
284. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ diµµhigatasampayutta½ sasaªkh±rena…pe… upekkh±sahagata½ diµµhigatavippayutta½ r³p±rammaºa½ v±…pe… upekkh±sahagata½ diµµhigatavippayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½ chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± taºh± taºh±paccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
285. Tattha katam± avijj±…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
286. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti domanassasahagata½ paµighasampayutta½ r³p±rammaºa½ v±…pe… domanassasahagata½ paµighasampayutta½ sasaªkh±rena r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± paµigha½, paµighapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
287. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ as±ta½ cetasika½ dukkha½ cetosamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katama½ vedan±paccay± paµigha½? Yo cittassa ±gh±to…pe… caº¹ikka½ asuropo [asulopo (sy±.)] anattamanat± cittassa– ida½ vuccati “vedan±paccay± paµigha½”
Tattha katamo paµighapaccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “paµighapaccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
288. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ vicikicch±sampayutta½ r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± vicikicch±, vicikicch±paccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
289. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½, cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katam± vedan±paccay± vicikicch±? Y± kaªkh± kaªkh±yan± kaªkh±yitatta½ vimati vicikicch± dve¼haka½ dvidh±patho [dvedh±patho (s². sy±.)] sa½sayo aneka½sagg±ho ±sappan± parisappan± apariyog±haº± [apariyog±han± (s². sy±. ka.)] chambhitatta½ cittassa manovilekho– aya½ vuccati “vedan±paccay± vicikicch±”.
Tattha katamo vicikicch±paccay± bhavo? Ýhapetv± vicikiccha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “vicikicch±paccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
290. Katame dhamm± akusal±? Yasmi½ samaye akusala½ citta½ uppanna½ hoti upekkh±sahagata½ uddhaccasampayutta½ r³p±rammaºa½ v± sadd±rammaºa½ v± gandh±rammaºa½ v± ras±rammaºa½ v± phoµµhabb±rammaºa½ v± dhamm±rammaºa½ v± ya½ ya½ v± pan±rabbha, tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½, viññ±ºapaccay± n±ma½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso, phassapaccay± vedan±, vedan±paccay± uddhacca½, uddhaccapaccay± adhimokkho, adhimokkhapaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
291. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”…pe… aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan±? Ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan±”.
Tattha katama½ vedan±paccay± uddhacca½? Ya½ cittassa uddhacca½ av³pasamo cetaso vikkhepo bhantatta½ cittassa ida½ vuccati “vedan±paccay± uddhacca½”.
Tattha katamo uddhaccapaccay± adhimokkho? Yo cittassa adhimokkho adhimuccan± tadadhimuttat±– aya½ vuccati “uddhaccapaccay± adhimokkho”.
Tattha katamo adhimokkhapaccay± bhavo? Ýhapetv± adhimokkha½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “adhimokkhapaccay± bhavo”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.

Akusalaniddeso.