7. Sampayuttacatukka½

Tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½, viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºasampayutta½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½ n±masampayutta½, chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto, phassapaccay± vedan± phassasampayutt±, vedan±paccay± taºh± vedan±sampayutt±, taºh±paccay± up±d±na½ taºh±sampayutta½; up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
265. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½”.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºasampayutta½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºasampayutta½”.
Tattha katama½ n±mapaccay± chaµµh±yatana½ n±masampayutta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “n±mapaccay± chaµµh±yatana½ n±masampayutta½”.
Tattha katamo chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan± phassasampayutt±? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan± phassasampayutt±”.
Tattha katam± vedan±paccay± taºh± vedan±sampayutt±? Yo r±go s±r±go…pe… cittassa s±r±go– aya½ vuccati “vedan±paccay± taºh± vedan±sampayutt±”.
Tattha katama½ taºh±paccay± up±d±na½ taºh±sampayutta½? Y± diµµhi diµµhigata½…pe… titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– ida½ vuccati “taºh±paccay± up±d±na½ taºh±sampayutta½” …pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
266. Tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½, viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºasampayutta½, n±mapaccay± phasso n±masampayutto, phassapaccay± vedan± phassasampayutt± vedan±paccay± taºh± vedan±sampayutt±, taºh±paccay± up±d±na½ taºh±sampayutta½; up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
267. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½”.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºasampayutta½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºasampayutta½”.
N±mapaccay± phasso n±masampayuttoti. Tattha katama½ n±ma½? Ýhapetv± phassa½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”.
Tattha katamo n±mapaccay± phasso n±masampayutto? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “n±mapaccay± phasso n±masampayutto”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
268. Tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½, viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºasampayutta½ n±ma½, n±mar³papaccay± chaµµh±yatana½ n±masampayutta½, chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto, phassapaccay± vedan± phassasampayutt±, vedan±paccay± taºh± vedan±sampayutt±, taºh±paccay± up±d±na½ taºh±sampayutta½; up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
269. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½ …pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½”.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºasampayutta½ n±ma½? Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”. Tattha katama½ r³pa½? Cakkh±yatanassa upacayo, sot±yatanassa upacayo, gh±n±yatanassa upacayo, jivh±yatanassa upacayo, k±y±yatanassa upacayo, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ cittaja½ cittahetuka½ cittasamuµµh±na½– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºasampayutta½ n±ma½”.
N±mar³papaccay± chaµµh±yatana½ n±masampayuttanti. Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”. Tattha katama½ r³pa½? Ya½ r³pa½ niss±ya manoviññ±ºadh±tu vattati– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “n±mar³pa½”.
Tattha katama½ n±mar³papaccay± chaµµh±yatana½ n±masampayutta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “n±mar³papaccay± chaµµh±yatana½ n±masampayutta½”.
Tattha katamo chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
270. Tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½, viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºasampayutta½ n±ma½, n±mar³papaccay± sa¼±yatana½ n±masampayutta½ chaµµh±yatana½, chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto, phassapaccay± vedan± phassasampayutt±, vedan±paccay± taºh± vedan±sampayutt±, taºh±paccay± up±d±na½ taºh±sampayutta½; up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
271. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “avijj±paccay± saªkh±ro avijj±sampayutto”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rasampayutta½”.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºasampayutta½ n±ma½? Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”. Tattha katama½ r³pa½? Cakkh±yatanassa upacayo, sot±yatanassa upacayo, gh±n±yatanassa upacayo, jivh±yatanassa upacayo, k±y±yatanassa upacayo, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ cittaja½ cittahetuka½ cittasamuµµh±na½– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºasampayutta½ n±ma½”.
N±mar³papaccay± sa¼±yatana½ n±masampayutta½ chaµµh±yatananti. Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”. Tattha katama½ r³pa½? Catt±ro ca mah±bh³t±, yañca r³pa½ niss±ya manoviññ±ºadh±tu vattati– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “n±mar³pa½”.
Tattha katama½ n±mar³papaccay± sa¼±yatana½ n±masampayutta½ chaµµh±yatana½? Cakkh±yatana½, sot±yatana½, gh±n±yatana½, jivh±yatana½, k±y±yatana½, man±yatana½ ida½ vuccati “n±mar³papaccay± sa¼±yatana½ n±masampayutta½ chaµµh±yatana½”.
Tattha katamo chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanasampayutto”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.

Sampayuttacatukka½.