6. Hetucatukka½

256. Tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½, viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºahetuka½, n±mapaccay± chaµµh±yatana½ n±mahetuka½, chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko, phassapaccay± vedan± phassahetuk±, vedan±paccay± taºh± vedan±hetuk±, taºh±paccay± up±d±na½ taºh±hetuka½; up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½ Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
257. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½”.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºahetuka½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºahetuka½”.
Tattha katama½ n±mapaccay± chaµµh±yatana½ n±mahetuka½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “n±mapaccay± chaµµh±yatana½ n±mahetuka½”.
Tattha katamo chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan± phassahetuk±? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan± phassahetuk±”.
Tattha katam± vedan±paccay± taºh± vedan±hetuk±? Yo r±go s±r±go…pe… cittassa s±r±go– aya½ vuccati “vedan±paccay± taºh± vedan±hetuk±”.
Tattha katama½ taºh±paccay± up±d±na½ taºh±hetuka½? Y± diµµhi diµµhigata½…pe… titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– ida½ vuccati “taºh±paccay± up±d±na½ taºh±hetuka½”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti”ti.
258. Tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½, viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºahetuka½, n±mapaccay± phasso n±mahetuko, phassapaccay± vedan± phassahetuk±, vedan±paccay± taºh± vedan±hetuk±, taºh±paccay± up±d±na½ taºh±hetuka½; up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
259. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºahetuka½ Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±ma½ viññ±ºahetuka½”.
N±mapaccay± phasso n±mahetukoti. Tattha katama½ n±ma½? Ýhapetv± phassa½, vedan±kkhandho saññ±kkhandho saªkh±rakkhandho viññ±ºakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”.
Tattha katamo n±mapaccay± phasso n±mahetuko? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “n±mapaccay± phasso n±mahetuko”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
260. Tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½, viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºahetuka½, n±mar³papaccay± chaµµh±yatana½ n±mar³pahetuka½, chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko, phassapaccay± vedan± phassahetuk±, vedan±paccay± taºh± vedan±hetuk±, taºh±paccay± up±d±na½ taºh±hetuka½; up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
261. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½”.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºahetuka½? Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”. Tattha katama½ r³pa½? Cakkh±yatanassa upacayo, sot±yatanassa upacayo, gh±n±yatanassa upacayo, jivh±yatanassa upacayo, k±y±yatanassa upacayo, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ cittaja½ cittahetuka½ cittasamuµµh±na½– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºahetuka½”.
N±mar³papaccay± chaµµh±yatana½ n±mar³pahetukanti. Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”. Tattha katama½ r³pa½? Ya½ r³pa½ niss±ya manoviññ±ºadh±tu vattati– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “n±mar³pa½”.
Tattha katama½ n±mar³papaccay± chaµµh±yatana½ n±mar³pahetuka½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “n±mar³papaccay± chaµµh±yatana½ n±mar³pahetuka½”.
Tattha katamo chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.
262. Tasmi½ samaye avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko, saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½ viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºahetuka½, n±mar³papaccay± sa¼±yatana½ n±mar³pahetuka½ chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko, phassapaccay± vedan± phassahetuk±, vedan±paccay± taºh± vedan±hetuk±, taºh±paccay± up±d±na½ taºh±hetuka½; up±d±napaccay± bhavo, bhavapaccay± j±ti, j±tipaccay± jar±maraºa½. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
263. Tattha katam± avijj±? Ya½ aññ±ºa½ adassana½…pe… avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati “avijj±”.
Tattha katamo avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko? Y± cetan± sañcetan± sañcetayitatta½– aya½ vuccati “avijj±paccay± saªkh±ro avijj±hetuko”.
Tattha katama½ saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½? Ya½ citta½ mano m±nasa½…pe… tajj±manoviññ±ºadh±tu– ida½ vuccati “saªkh±rapaccay± viññ±ºa½ saªkh±rahetuka½”.
Tattha katama½ viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºahetuka½? Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho, saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”. Tattha katama½ r³pa½? Cakkh±yatanassa upacayo, sot±yatanassa upacayo, gh±n±yatanassa upacayo, jivh±yatanassa upacayo, k±y±yatanassa upacayo, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ cittaja½ cittahetuka½ cittasamuµµh±na½– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “viññ±ºapaccay± n±mar³pa½ viññ±ºahetuka½”.
N±mar³papaccay± sa¼±yatana½ n±mar³pahetukanti. Atthi n±ma½, atthi r³pa½. Tattha katama½ n±ma½? Vedan±kkhandho saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho– ida½ vuccati “n±ma½”. Tattha katama½ r³pa½? Catt±ro ca mah±bh³t±, yañca r³pa½ niss±ya manoviññ±ºadh±tu vattati– ida½ vuccati “r³pa½”. Iti idañca n±ma½, idañca r³pa½. Ida½ vuccati “n±mar³pa½”.
Tattha katama½ n±mar³papaccay± sa¼±yatana½ n±mar³pahetuka½? Cakkh±yatana½ sot±yatana½, gh±n±yatana½ jivh±yatana½, k±y±yatana½, man±yatana½– ida½ vuccati “n±mar³papaccay± sa¼±yatana½ n±mar³pahetuka½”.
Tattha katamo chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko? Yo phasso phusan± samphusan± samphusitatta½– aya½ vuccati “chaµµh±yatanapaccay± phasso chaµµh±yatanahetuko”.
Tattha katam± phassapaccay± vedan± phassahetuk±? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– aya½ vuccati “phassapaccay± vedan± phassahetuk±”.
Tattha katam± vedan±paccay± taºh± vedan±hetuk±? Yo r±go s±r±go…pe… cittassa s±r±go– aya½ vuccati “vedan±paccay± taºh± vedan±hetuk±”.
Tattha katama½ taºh±paccay± up±d±na½ taºh±hetuka½? Y± diµµhi diµµhigata½…pe… titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– ida½ vuccati “taºh±paccay± up±d±na½ taºh±hetuka½”…pe… tena vuccati “evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot²”ti.

Hetucatukka½.