3. Pañh±pucchaka½

215. Catt±ri ariyasacc±ni– dukkha½ ariyasacca½, dukkhasamudaya½ ariyasacca½, dukkhanirodha½ ariyasacca½, dukkhanirodhag±min² paµipad± ariyasacca½.
216. Catunna½ ariyasacc±na½ kati kusal±, kati akusal±, kati aby±kat±…pe… kati saraº±, kati araº±?

1. Tika½

217. Samudayasacca½ akusala½. Maggasacca½ kusala½. Nirodhasacca½ aby±kata½. Dukkhasacca½ siy± kusala½, siy± akusala½, siy± aby±kata½. Dve sacc± siy± sukh±ya vedan±ya sampayutt±, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutt±. Nirodhasacca½ na vattabba½– “sukh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi, “dukkh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi, “adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi. Dukkhasacca½ siy± sukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± dukkh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½, siy± na vattabba½– “sukh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi, “dukkh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi, “adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttan”tipi. Dve sacc± vip±kadhammadhamm±. Nirodhasacca½ nevavip±kanavip±kadhammadhamma½. Dukkhasacca½ siy± vip±ka½, siy± vip±kadhammadhamma½, siy± nevavip±kanavip±kadhammadhamma½. Samudayasacca½ anup±dinnup±d±niya½. Dve sacc± anup±dinna-anup±d±niy±. Dukkhasacca½ siy± up±dinnup±d±niya½, siy± anup±dinnup±d±niya½.
Samudayasacca½ sa½kiliµµhasa½kilesika½. Dve sacc± asa½kiliµµha-asa½kilesik±. Dukkhasacca½ siy± sa½kiliµµhasa½kilesika½, siy± asa½kiliµµhasa½kilesika½. Samudayasacca½ savitakkasavic±ra½. Nirodhasacca½ avitakka-avic±ra½. Maggasacca½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakkavic±ramatta½, siy± avitakka-avic±ra½. Dukkhasacca½ siy± savitakkasavic±ra½, siy± avitakkavic±ramatta½, siy± avitakka-avic±ra½, siy± na vattabba½– “savitakkasavic±ran”tipi, “avitakkavic±ramattan”tipi, “avitakka-avic±ran”tipi. Dve sacc± siy± p²tisahagat±, siy± sukhasahagat±, siy± upekkh±sahagat±. Nirodhasacca½ na vattabba½– “p²tisahagatan”tipi, “sukhasahagatan”tipi, “upekkh±sahagatan”tipi. Dukkhasacca½ siy± p²tisahagata½, siy± sukhasahagata½, siy± upekkh±sahagata½, siy± na vattabba½– “p²tisahagatan”tipi, “sukhasahagatan”tipi, “upekkh±sahagatan”tipi.
Dve sacc± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabb±. Samudayasacca½ siy± dassanena pah±tabba½, siy± bh±van±ya pah±tabba½. Dukkhasacca½ siy± dassanena pah±tabba½, siy± bh±van±ya pah±tabba½, siy± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabba½. Dve sacc± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuk±. Samudayasacca½ siy± dassanena pah±tabbahetuka½, siy± bh±van±ya pah±tabbahetuka½ Dukkhasacca½ siy± dassanena pah±tabbahetuka½, siy± bh±van±ya pah±tabbahetuka½, siy± neva dassanena na bh±van±ya pah±tabbahetuka½. Samudayasacca½ ±cayag±mi. Maggasacca½ apacayag±mi. Nirodhasacca½ nev±cayag±min±pacayag±mi. Dukkhasacca½ siy± ±cayag±mi, siy± nev±cayag±min±pacayag±mi. Maggasacca½ sekkha½. T²ºi sacc±ni nevasekkhan±sekkh±. Samudayasacca½ paritta½ Dve sacc± appam±º±. Dukkhasacca½ siy± paritta½, siy± mahaggata½. Nirodhasacca½ an±rammaºa½. Maggasacca½ appam±º±rammaºa½. Samudayasacca½ siy± paritt±rammaºa½, siy± mahaggat±rammaºa½ na appam±º±rammaºa½, siy± na vattabba½– “paritt±rammaºan”tipi, “mahaggat±rammaºan”tipi. Dukkhasacca½ siy± paritt±rammaºa½, siy± mahaggat±rammaºa½, siy± appam±º±rammaºa½, siy± na vattabba½– “paritt±rammaºan”tipi, “mahaggat±rammaºan”tipi, “appam±º±rammaºan”tipi.
Samudayasacca½ h²na½. Dve sacc± paº²t±. Dukkhasacca½ siy± h²na½, siy± majjhima½. Nirodhasacca½ aniyata½. Maggasacca½ sammattaniyata½. Dve sacc± siy± micchattaniyat±, siy± aniyat±. Nirodhasacca½ an±rammaºa½. Samudayasacca½ na vattabba½– “magg±rammaºan”tipi, “maggahetukan”tipi, “magg±dhipat²”tipi. Maggasacca½ na magg±rammaºa½ maggahetuka½, siy± magg±dhipati, siy± na vattabba½– “magg±dhipat²”ti. Dukkhasacca½ siy± magg±rammaºa½ na maggahetuka½, siy± magg±dhipati, siy± na vattabba½– “magg±rammaºan”tipi, “magg±dhipat²”tipi. Dve sacc± siy± uppann±, siy± anuppann±, na vattabb±– “upp±dino”ti. Nirodhasacca½ na vattabba½– “uppannan”tipi, “anuppannan”tipi, “upp±d²”tipi. Dukkhasacca½ siy± uppanna½, siy± anuppanna½, siy± upp±di. T²ºi sacc±ni siy± at²t±, siy± an±gat±, siy± paccuppann±. Nirodhasacca½ na vattabba½– “at²tan”tipi, “an±gatan”tipi, “paccuppannan”tipi. Nirodhasacca½ an±rammaºa½. Maggasacca½ na vattabba½– “at²t±rammaºan”tipi, “an±gat±rammaºan”tipi, “paccuppann±rammaºan”tipi. Dve sacc± siy± at²t±rammaº±, siy± an±gat±rammaº±, siy± paccuppann±rammaº±, siy± na vattabb±– “at²t±rammaº±”tipi, “an±gat±rammaº±”tipi, “paccuppann±rammaº±”tipi. Nirodhasacca½ bahiddh±. T²ºi sacc±ni siy± ajjhatt±, siy± bahiddh±, siy± ajjhattabahiddh±. Nirodhasacca½ an±rammaºa½. Maggasacca½ bahiddh±rammaºa½. Samudayasacca½ siy± ajjhatt±rammaºa½, siy± bahiddh±rammaºa½, siy± ajjhattabahiddh±rammaºa½. Dukkhasacca½ siy± ajjhatt±rammaºa½, siy± bahiddh±rammaºa½, siy± ajjhattabahiddh±rammaºa½ siy± na vattabba½– “ajjhatt±rammaºan”tipi, “bahiddh±rammaºan”tipi, “ajjhattabahiddh±rammaºan”tipi. T²ºi sacc±ni anidassana-appaµigh±. Dukkhasacca½ siy± sanidassanasappaµigha½, siy± anidassanasappaµigha½, siy± anidassana-appaµigha½.