2. Abhidhammabh±jan²ya½

206. Catt±ri sacc±ni– dukkha½, dukkhasamudayo, dukkhanirodho, dukkhanirodhag±min² paµipad±.
Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh±– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? Avases± ca kiles±, avases± ca akusal± dhamm±, t²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni, avases± ca s±sav± kusal± dhamm±, s±sav± ca kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy±, vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye aµµhaªgiko maggo hoti samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi.
Tattha katam± samm±diµµhi? Y± paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±diµµhi”.
Tattha katamo samm±saªkappo? Yo takko vitakko…pe… samm±saªkappo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±saªkappo”.
Tattha katam± samm±v±c±? Y± cat³hi vac²duccaritehi ±rati virati paµivirati veramaº² [veramaºi (ka.) evamuparipi] akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to samm±v±c± maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±v±c±”.
Tattha katamo samm±kammanto? Y± t²hi k±yaduccaritehi ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to samm±kammanto maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±kammanto”.
Tattha katamo samm±-±j²vo? Y± micch± ±j²v± ±rati virati paµivirati veramaº² akiriy± akaraºa½ anajjh±patti vel±-anatikkamo setugh±to samm±-±j²vo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±-±j²vo”.
Tattha katamo samm±v±y±mo? Yo cetasiko v²riy±rambho [viriy±rambho (s². sy±.)] …pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±v±y±mo”.
Tattha katam± samm±sati? Y± sati anussati…pe… samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±sati”.
Tattha katamo samm±sam±dhi? Y± cittassa µhiti saºµhiti…pe… samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±sam±dhi”. Aya½ vuccati “dukkhanirodhag±min² paµipad±”. Avases± dhamm± dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya sampayutt±.
207. Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh± ca avases± ca kiles±– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? Avases± ca akusal± dhamm±, t²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni, avases± ca s±sav± kusal± dhamm±, s±sav± ca kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya ca, avases±nañca kiles±na½ pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy±, vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye aµµhaªgiko maggo hoti– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi. Aya½ vuccati– “dukkhanirodhag±min² paµipad±”. Avases± dhamm± dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya sampayutt±.
208. Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh± ca avases± ca kiles±, avases± ca akusal± dhamm±– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? T²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni, avases± ca s±sav± kusal± dhamm±, s±sav± ca kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya ca, avases±nañca kiles±na½, avases±nañca akusal±na½ dhamm±na½ pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye aµµhaªgiko maggo hoti– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi. Aya½ vuccati “dukkhanirodhag±min² paµipad±”. Avases± dhamm± dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya sampayutt±.
209. Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh± ca avases± ca kiles±, avases± ca akusal± dhamm±, t²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? Avases± ca s±sav± kusal± dhamm±, s±sav± ca kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya ca, avases±nañca kiles±na½, avases±nañca akusal±na½ dhamm±na½, tiººañca kusalam³l±na½ s±sav±na½ pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye aµµhaªgiko maggo hoti– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi. Aya½ vuccati “dukkhanirodhag±min² paµipad±”. Avases± dhamm± dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya sampayutt±.
210. Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh± ca, avases± ca kiles±, avases± ca akusal± dhamm±, t²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni, avases± ca s±sav± kusal± dhamm±– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? S±sav± kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya ca, avases±nañca kiles±na½, avases±nañca akusal±na½ dhamm±na½, tiººañca kusalam³l±na½ s±sav±na½, avases±nañca s±sav±na½ kusal±na½ dhamm±na½ pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy±, vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye aµµhaªgiko maggo hoti– samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi. Aya½ vuccati “dukkhanirodhag±min² paµipad±”. Avases± dhamm± dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya sampayutt±.
211. Catt±ri sacc±ni– dukkha½, dukkhasamudayo, dukkhanirodho, dukkhanirodhag±min² paµipad±.
Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh±– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? Avases± ca kiles±, avases± ca akusal± dhamm±, t²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni, avases± ca s±sav± kusal± dhamm±, s±sav± ca kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy±, vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye pañcaªgiko maggo hoti– samm±diµµhi, samm±saªkappo, samm±v±y±mo, samm±sati, samm±sam±dhi.
Tattha katam± samm±diµµhi? Y± paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi dhammavicayasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±diµµhi”.
Tattha katamo samm±saªkappo? Yo takko vitakko…pe… samm±saªkappo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±saªkappo”.
Tattha katamo samm±v±y±mo? Yo cetasiko v²riy±rambho…pe… samm±v±y±mo v²riyasambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±v±y±mo”.
Tattha katam± samm±sati? Y± sati anussati…pe… samm±sati satisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±sati”.
Tattha katamo samm±sam±dhi? Y± cittassa µhiti…pe… samm±sam±dhi sam±dhisambojjhaªgo maggaªga½ maggapariy±panna½– aya½ vuccati “samm±sam±dhi”. Aya½ vuccati “dukkhanirodhag±min² paµipad±”. Avases± dhamm± dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya sampayutt±.
212. Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh± ca, avases± ca kiles±, avases± ca akusal± dhamm±, t²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni avases± ca s±sav± kusal± dhamm±– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? S±sav± kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya ca, avases±nañca kiles±na½, avases±nañca akusal±na½ dhamm±na½, tiººañca kusalam³l±na½ s±sav±na½, avases±nañca s±sav±na½ kusal±na½ dhamm±na½ pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy±, vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye pañcaªgiko maggo hoti– samm±diµµhi, samm±saªkappo, samm±v±y±mo, samm±sati, samm±sam±dhi. Aya½ vuccati “dukkhanirodhag±min² paµipad±”. Avases± dhamm± dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya sampayutt±.
213. Catt±ri sacc±ni– dukkha½, dukkhasamudayo, dukkhanirodho, dukkhanirodhag±min² paµipad±.
Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh±– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? Avases± ca kiles±, avases± ca akusal± dhamm±, t²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni, avases± ca s±sav± kusal± dhamm±, s±sav± ca kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Aya½ vuccati “dukkhanirodhag±min² paµipad±”.
214. Tattha katamo dukkhasamudayo? Taºh± ca, avases± ca kiles±, avases± ca akusal± dhamm±, t²ºi ca kusalam³l±ni s±sav±ni, avases± ca s±sav± kusal± dhamm±– aya½ vuccati “dukkhasamudayo”.
Tattha katama½ dukkha½? S±sav± kusal±kusal±na½ dhamm±na½ vip±k±, ye ca dhamm± kiriy± neva kusal± n±kusal± na ca kammavip±k±, sabbañca r³pa½– ida½ vuccati “dukkha½”.
Tattha katamo dukkhanirodho? Taºh±ya ca, avases±nañca kiles±na½, avases±nañca akusal±na½ dhamm±na½, tiººañca kusalam³l±na½ s±sav±na½, avases±nañca s±sav±na½ kusal±na½ dhamm±na½ pah±na½– aya½ vuccati “dukkhanirodho”.
Tattha katam± dukkhanirodhag±min² paµipad±? Idha bhikkhu yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti. Aya½ vuccati “dukkhanirodhag±min² paµipad±”.

Abhidhammabh±jan²ya½.