3. Sa˝˝▒kkhandho

14. Tattha katamo sa˝˝▒kkhandho? Y▒ k▒ci sa˝˝▒ at▓t▒n▒gatapaccuppann▒ ajjhatt▒ v▒ bahiddh▒ v▒ o╝▒rik▒ v▒ sukhum▒ v▒ h▓n▒ v▒ pa║▓t▒ v▒ y▒ d│re santike v▒ tadekajjhaŻ abhisa˝˝│hitv▒ abhisa¬khipitv▒ľ ayaŻ vuccati sa˝˝▒kkhandho.
15. Tattha katam▒ sa˝˝▒ at▓t▒? Y▒ sa˝˝▒ at▓t▒ niruddh▒ vigat▒ vipari║at▒ attha¬gat▒ abbhattha¬gat▒ uppajjitv▒ vigat▒ at▓t▒ at▓taŻsena sa¬gahit▒, cakkhusamphassaj▒ sa˝˝▒ sotasamphassaj▒ sa˝˝▒ gh▒nasamphassaj▒ sa˝˝▒ jivh▒samphassaj▒ sa˝˝▒ k▒yasamphassaj▒ sa˝˝▒ manosamphassaj▒ sa˝˝▒ľ ayaŻ vuccati sa˝˝▒ at▓t▒.
Tattha katam▒ sa˝˝▒ an▒gat▒? Y▒ sa˝˝▒ aj▒t▒ abh│t▒ asa˝j▒t▒ anibbatt▒ anabhinibbatt▒ ap▒tubh│t▒ anuppann▒ asamuppann▒ anuÁÁhit▒ asamuÁÁhit▒ an▒gat▒ an▒gataŻsena sa¬gahit▒, cakkhusamphassaj▒ sa˝˝▒ sotasamphassaj▒ sa˝˝▒ gh▒nasamphassaj▒ sa˝˝▒ jivh▒samphassaj▒ sa˝˝▒ k▒yasamphassaj▒ sa˝˝▒ manosamphassaj▒ sa˝˝▒ľ ayaŻ vuccati sa˝˝▒ an▒gat▒.
Tattha katam▒ sa˝˝▒ paccuppann▒? Y▒ sa˝˝▒ j▒t▒ bh│t▒ sa˝j▒t▒ nibbatt▒ abhinibbatt▒ p▒tubh│t▒ uppann▒ samuppann▒ uÁÁhit▒ samuÁÁhit▒ paccuppann▒ paccuppannaŻsena sa¬gahit▒, cakkhusamphassaj▒ sa˝˝▒ sotasamphassaj▒ sa˝˝▒ gh▒nasamphassaj▒ sa˝˝▒ jivh▒samphassaj▒ sa˝˝▒ k▒yasamphassaj▒ sa˝˝▒ manosamphassaj▒ sa˝˝▒ľ ayaŻ vuccati sa˝˝▒ paccuppann▒.
16. Tattha katam▒ sa˝˝▒ ajjhatt▒? Y▒ sa˝˝▒ tesaŻ tesaŻ satt▒naŻ ajjhattaŻ paccattaŻ niyak▒ p▒Áipuggalik▒ up▒dinn▒, cakkhusamphassaj▒ sa˝˝▒ sotasamphassaj▒ sa˝˝▒ gh▒nasamphassaj▒ sa˝˝▒ jivh▒samphassaj▒ sa˝˝▒ k▒yasamphassaj▒ sa˝˝▒ manosamphassaj▒ sa˝˝▒ľ ayaŻ vuccati sa˝˝▒ ajjhatt▒.
Tattha katam▒ sa˝˝▒ bahiddh▒? Y▒ sa˝˝▒ tesaŻ tesaŻ parasatt▒naŻ parapuggal▒naŻ ajjhattaŻ paccattaŻ niyak▒ p▒Áipuggalik▒ up▒dinn▒, cakkhusamphassaj▒ sa˝˝▒ sotasamphassaj▒ sa˝˝▒ gh▒nasamphassaj▒ sa˝˝▒ jivh▒samphassaj▒ sa˝˝▒ k▒yasamphassaj▒ sa˝˝▒ manosamphassaj▒ sa˝˝▒ľ ayaŻ vuccati sa˝˝▒ bahiddh▒.
17. Tattha katam▒ sa˝˝▒ o╝▒rik▒ sukhum▒? PaÁighasamphassaj▒ sa˝˝▒ o╝▒rik▒, adhivacanasamphassaj▒ sa˝˝▒ sukhum▒. Akusal▒ sa˝˝▒ o╝▒rik▒, kusal▒by▒kat▒ sa˝˝▒ sukhum▒. Kusal▒kusal▒ sa˝˝▒ o╝▒rik▒, aby▒kat▒ sa˝˝▒ sukhum▒. Dukkh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ o╝▒rik▒, sukh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒ sa˝˝▒ sukhum▒. Sukhadukkh▒hi vedan▒hi sampayutt▒ sa˝˝▒ o╝▒rik▒ adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ sukhum▒. Asam▒pannassa sa˝˝▒ o╝▒rik▒, sam▒pannassa sa˝˝▒ sukhum▒. S▒sav▒ sa˝˝▒ o╝▒rik▒, an▒sav▒ sa˝˝▒ sukhum▒. TaŻ taŻ v▒ pana sa˝˝aŻ up▒d▒yup▒d▒ya sa˝˝▒ o╝▒rik▒ sukhum▒ daÁÁhabb▒.
18. Tattha katam▒ sa˝˝▒ h▓n▒ pa║▓t▒? Akusal▒ sa˝˝▒ h▓n▒, kusal▒by▒kat▒ sa˝˝▒ pa║▓t▒. Kusal▒kusal▒ sa˝˝▒ h▓n▒, aby▒kat▒ sa˝˝▒ pa║▓t▒. Dukkh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ h▓n▒, sukh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒ sa˝˝▒ pa║▓t▒. Sukhadukkh▒hi vedan▒hi sampayutt▒ sa˝˝▒ h▓n▒, adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ pa║▓t▒. Asam▒pannassa sa˝˝▒ h▓n▒, sam▒pannassa sa˝˝▒ pa║▓t▒. S▒sav▒ sa˝˝▒ h▓n▒, an▒sav▒ sa˝˝▒ pa║▓t▒. TaŻ taŻ v▒ pana sa˝˝aŻ up▒d▒yup▒d▒ya sa˝˝▒ h▓n▒ pa║▓t▒ daÁÁhabb▒.
19. Tattha katam▒ sa˝˝▒ d│re? Akusal▒ sa˝˝▒ kusal▒by▒kat▒hi sa˝˝▒hi d│re; kusal▒by▒kat▒ sa˝˝▒ akusal▒ya sa˝˝▒ya d│re; kusal▒ sa˝˝▒ akusal▒by▒kat▒hi sa˝˝▒hi d│re; akusal▒by▒kat▒ sa˝˝▒ kusal▒ya sa˝˝▒ya d│re. Aby▒kat▒ sa˝˝▒ kusal▒kusal▒hi sa˝˝▒hi d│re; kusal▒kusal▒ sa˝˝▒ aby▒kat▒ya sa˝˝▒ya d│re. Dukkh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ sukh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒hi sa˝˝▒hi d│re; sukh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒ sa˝˝▒ dukkh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ya sa˝˝▒ya d│re; sukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ dukkh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒hi sa˝˝▒hi d│re; dukkh▒ya ca adukkhamasukh▒ya ca vedan▒hi sampayutt▒ sa˝˝▒ sukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ya sa˝˝▒ya d│re; adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ sukhadukkh▒hi vedan▒hi sampayutt▒hi sa˝˝▒hi d│re; sukhadukkh▒hi vedan▒hi sampayutt▒ sa˝˝▒ adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ya sa˝˝▒ya d│re. Asam▒pannassa sa˝˝▒ sam▒pannassa sa˝˝▒ya d│re; sam▒pannassa sa˝˝▒ asam▒pannassa sa˝˝▒ya d│re. S▒sav▒ sa˝˝▒ an▒sav▒ya sa˝˝▒ya d│re; an▒sav▒ sa˝˝▒ s▒sav▒ya sa˝˝▒ya d│reľ ayaŻ vuccati sa˝˝▒ d│re.
Tattha katam▒ sa˝˝▒ santike? Akusal▒ sa˝˝▒ akusal▒ya sa˝˝▒ya santike; kusal▒ sa˝˝▒ kusal▒ya sa˝˝▒ya santike; aby▒kat▒ sa˝˝▒ aby▒kat▒ya sa˝˝▒ya santike. Dukkh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ dukkh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ya sa˝˝▒ya santike; sukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ sukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ya sa˝˝▒ya santike; adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ sa˝˝▒ adukkhamasukh▒ya vedan▒ya sampayutt▒ya sa˝˝▒ya santike. Asam▒pannassa sa˝˝▒ asam▒pannassa sa˝˝▒ya santike; sam▒pannassa sa˝˝▒ sam▒pannassa sa˝˝▒ya santike. S▒sav▒ sa˝˝▒ s▒sav▒ya sa˝˝▒ya santike; an▒sav▒ sa˝˝▒ an▒sav▒ya sa˝˝▒ya santike. AyaŻ vuccati sa˝˝▒ santike. TaŻ taŻ v▒ pana sa˝˝aŻ up▒d▒yup▒d▒ya sa˝˝▒ d│re santike daÁÁhabb▒.