Catukka½

882. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± up±diººa½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ ±k±sadh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±d± up±diººa½.
883. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± anup±diººa½? Sadd±yatana½ k±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ ±k±sadh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±d± anup±diººa½.
884. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± up±diººa½? Kammassa katatt± phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± up±diººa½.
885. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± anup±diººa½? Na kammassa katatt± phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± anup±diººa½.
886. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± up±diººup±d±niya½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ ±k±sadh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±d± up±diººup±d±niya½.
887. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± anup±diººup±d±niya½? Sadd±yatana½ k±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ ±k±sadh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±d± anup±diººup±d±niya½.
888. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± up±diººup±d±niya½? Kammassa katatt± phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± up±diººup±d±niya½.
889. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± anup±diººup±d±niya½? Na kammassa katatt± phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± anup±diººup±d±niya½.
890. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± sappaµigha½? Cakkh±yatana½…pe… ras±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±d± sappaµigha½.
891. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± appaµigha½? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±d± appaµigha½.
892. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± sappaµigha½? Phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± sappaµigha½.
893. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± appaµigha½? ¾podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± appaµigha½.
894. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± o¼±rika½? Cakkh±yatana½…pe… ras±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±d± o¼±rika½.
895. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± sukhuma½ itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±d± sukhuma½.
896. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± o¼±rika½? Phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± o¼±rika½.
897. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± sukhuma½? ¾podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± sukhuma½.
898. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± d³re? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±d± d³re.
899. Katama½ ta½ r³pa½ up±d± santike? Cakkh±yatana½…pe… ras±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±d± santike.
900. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± d³re? ¾podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± d³re.
901. Katama½ ta½ r³pa½ no up±d± santike? Phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ no up±d± santike.
902. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ sanidassana½? Kammassa katatt± r³p±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ sanidassana½.
903. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ anidassana½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ anidassana½.
904. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ sanidassana½? Na kammassa katatt± r³p±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ sanidassana½.
905. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ anidassana½? Sadd±yatana½ k±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat± ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ anidassana½.
906. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ sappaµigha½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ sappaµigha½.
907. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ appaµigha½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ appaµigha½.
908. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ sappaµigha½? Sadd±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ sappaµigha½.
909. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ appaµigha½? K±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ appaµigha½.
910. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ mah±bh³ta½? Kammassa katatt± phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ mah±bh³ta½.
911. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ na mah±bh³ta½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½ itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ ±k±sadh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ na mah±bh³ta½.
912. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ mah±bh³ta½? Na kammassa katatt± phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ mah±bh³ta½.
913. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ na mah±bh³ta½? Sadd±yatana½ k±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ ±k±sadh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ na mah±bh³ta½.
914. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ o¼±rika½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ o¼±rika½.
915. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ sukhuma½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ sukhuma½.
916. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ o¼±rika½? Sadd±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ o¼±rika½.
917. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ sukhuma½? K±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ sukhuma½.
918. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ d³re? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ d³re.
919. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººa½ santike? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±diººa½ santike.
920. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ d³re? K±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ d³re.
921. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ santike? Sadd±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººa½ santike.
922. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ sanidassana½? Kammassa katatt± r³p±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ sanidassana½.
923. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ anidassana½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ anidassana½.
924. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ sanidassana½? Na kammassa katatt± r³p±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ sanidassana½.
925. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ anidassana½? Sadd±yatana½ k±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ anidassana½.
926. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ sappaµigha½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ sappaµigha½.
927. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ appaµigha½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ appaµigha½.
928. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ sappaµigha½? Sadd±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ sappaµigha½.
929. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ appaµigha½? K±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ appaµigha½.
930. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ mah±bh³ta½? Kammassa katatt± phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ mah±bh³ta½
931. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ na mah±bh³ta½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½ itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ ±k±sadh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ na mah±bh³ta½.
932. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ mah±bh³ta½? Na kammassa katatt± phoµµhabb±yatana½ ±podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ mah±bh³ta½.
933. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ na mah±bh³ta½? Sadd±yatana½ k±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ ±k±sadh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ na mah±bh³ta½.
934. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ o¼±rika½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ o¼±rika½.
935. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ sukhuma½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ sukhuma½.
936. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ o¼±rika½? Sadd±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ o¼±rika½.
937. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ sukhuma½? K±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ sukhuma½.
938. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ d³re? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ d³re.
939. Katama½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ santike cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ up±diººup±d±niya½ santike.
940. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ d³re? K±yaviññatti vac²viññatti r³passa lahut± r³passa mudut± r³passa kammaññat± r³passa jarat± r³passa aniccat±, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± ±k±sadh±tu ±podh±tu r³passa upacayo r³passa santati kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ d³re.
941. Katama½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ santike? Sadd±yatana½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ na kammassa katatt± r³p±yatana½ gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ anup±diººup±d±niya½ santike.
942. Katama½ ta½ r³pa½ sappaµigha½ indriya½? Cakkhundriya½…pe… k±yindriya½– ida½ ta½ r³pa½ sappaµigha½ indriya½.
943. Katama½ ta½ r³pa½ sappaµigha½ na indriya½? R³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ sappaµigha½ na indriya½.
944. Katama½ ta½ r³pa½ appaµigha½ indriya½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½– ida½ ta½ r³pa½ appaµigha½ indriya½.
945. Katama½ ta½ r³pa½ appaµigha½ na indriya½? K±yaviññatti vac²viññatti…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ appaµigha½ na indriya½.
946. Katama½ ta½ r³pa½ sappaµigha½ mah±bh³ta½? Phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ sappaµigha½ mah±bh³ta½.
947. Katama½ ta½ r³pa½ sappaµigha½ na mah±bh³ta½? Cakkh±yatana½…pe… ras±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ sappaµigha½ na mah±bh³ta½.
948. Katama½ ta½ r³pa½ appaµigha½ mah±bh³ta½? ¾podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ appaµigha½ mah±bh³ta½.
949. Katama½ ta½ r³pa½ appaµigha½ na mah±bh³ta½? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ appaµigha½ na mah±bh³ta½.
950. Katama½ ta½ r³pa½ indriya½ o¼±rika½? Cakkhundriya½…pe… k±yindriya½– ida½ ta½ r³pa½ indriya½ o¼±rika½.
951. Katama½ ta½ r³pa½ indriya½ sukhuma½? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½– ida½ ta½ r³pa½ indriya½ sukhuma½.
952. Katama½ ta½ r³pa½ na indriya½ o¼±rika½? R³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ na indriya½ o¼±rika½.
953. Katama½ ta½ r³pa½ na indriya½ sukhuma½? K±yaviññatti vac²viññatti…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ na indriya½ sukhuma½.
954. Katama½ ta½ r³pa½ indriya½ d³re? Itthindriya½ purisindriya½ j²vitindriya½– ida½ ta½ r³pa½ indriya½ d³re.
955. Katama½ ta½ r³pa½ indriya½ santike? Cakkhundriya½…pe… k±yindriya½– ida½ ta½ r³pa½ indriya½ santike.
956. Katama½ ta½ r³pa½ na indriya½ d³re? K±yaviññatti vac²viññatti…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ na indriya½ d³re.
957. Katama½ ta½ r³pa½ na indriya½ santike? R³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ na indriya½ santike.
958. Katama½ ta½ r³pa½ mah±bh³ta½ o¼±rika½? Phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ mah±bh³ta½ o¼±rika½.
959. Katama½ ta½ r³pa½ mah±bh³ta½ sukhuma½? ¾podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ mah±bh³ta½ sukhuma½.
960. Katama½ ta½ r³pa½ na mah±bh³ta½ o¼±rika½? Cakkh±yatana½…pe… ras±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ na mah±bh³ta½ o¼±rika½.
961. Katama½ ta½ r³pa½ na mah±bh³ta½ sukhuma½? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ na mah±bh³ta½ sukhuma½.
962. Katama½ ta½ r³pa½ mah±bh³ta½ d³re? ¾podh±tu– ida½ ta½ r³pa½ mah±bh³ta½ d³re.
963. Katama½ ta½ r³pa½ mah±bh³ta½ santike? Phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ mah±bh³ta½ santike.
964. Katama½ ta½ r³pa½ na mah±bh³ta½ d³re? Itthindriya½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ na mah±bh³ta½ d³re.
965. Katama½ ta½ r³pa½ na mah±bh³ta½ santike? Cakkh±yatana½…pe… ras±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ na mah±bh³ta½ santike.
966. R³p±yatana½ diµµha½, sadd±yatana½ suta½, gandh±yatana½ ras±yatana½ phoµµhabb±yatana½ muta½, sabba½ r³pa½ manas± viññ±ta½ r³pa½.

Eva½ catubbidhena r³pasaªgaho.

Catukka½.