802. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yasamphassassa ±rammaºa½? Phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yasamphassassa ±rammaºa½.
803. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yasamphassassa na ±rammaºa½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yasamphassassa na ±rammaºa½.
804. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yasamphassaj±ya vedan±ya…pe… saññ±ya…pe… cetan±ya…pe… k±yaviññ±ºassa na ±rammaºa½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yaviññ±ºassa na ±rammaºa½.
805. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yaviññ±ºassa ±rammaºa½? Phoµµhabb±yatana½ ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yaviññ±ºassa ±rammaºa½.
806. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yaviññ±ºassa na ±rammaºa½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yaviññ±ºassa na ±rammaºa½.
807. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cakkh±yatana½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cakkh±yatana½.
808. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkh±yatana½? Ya½ cakkhu catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkh±yatana½.
809. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cakkh±yatana½? Sot±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cakkh±yatana½.
810. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na sot±yatana½…pe… na gh±n±yatana½…pe… na jivh±yatana½…pe… na k±y±yatana½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na k±y±yatana½.
811. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±y±yatana½? Yo k±yo catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±y±yatana½.
812. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na k±y±yatana½? Cakkh±yatana½…pe… jivh±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na k±y±yatana½.
813. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na r³p±yatana½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½ ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na r³p±yatana½.
814. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³p±yatana½? Ya½ r³pa½ catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya vaººanibh±…pe… r³padh±tu pes±– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³p±yatana½.
815. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na r³p±yatana½? Sadd±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na r³p±yatana½.
816. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na sadd±yatana½…pe… na gandh±yatana½…pe… na ras±yatana½…pe… na phoµµhabb±yatana½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na phoµµhabb±yatana½.
817. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ phoµµhabb±yatana½? Pathav²dh±tu…pe… phoµµhabbadh±tu pes±– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ phoµµhabb±yatana½.
818. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na phoµµhabb±yatana½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na phoµµhabb±yatana½.
819. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cakkhudh±tu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cakkhudh±tu.
820. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhudh±tu? Cakkh±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhudh±tu.
821. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cakkhudh±tu? Sot±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cakkhudh±tu.
822. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na sotadh±tu…pe… na gh±nadh±tu…pe… na jivh±dh±tu…pe… na k±yadh±tu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na k±yadh±tu.
823. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yadh±tu? K±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yadh±tu.
824. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na k±yadh±tu? Cakkh±yatana½…pe… jivh±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na k±yadh±tu.
825. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na r³padh±tu? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na r³padh±tu.
826. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³padh±tu? R³p±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³padh±tu.
827. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na r³padh±tu? Sadd±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na r³padh±tu.
828. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na saddadh±tu…pe… na gandhadh±tu…pe… na rasadh±tu …pe… na phoµµhabbadh±tu? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na phoµµhabbadh±tu.
829. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ phoµµhabbadh±tu? Phoµµhabb±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ phoµµhabbadh±tu.
830. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na phoµµhabbadh±tu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na phoµµhabbadh±tu.
831. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cakkhundriya½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na cakkhundriya½.
832. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhundriya½? Ya½ cakkhu catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ cakkhundriya½.
833. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cakkhundriya½? Sot±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na cakkhundriya½.
834. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na sotindriya½…pe… na gh±nindriya½…pe… na jivhindriya½…pe… na k±yindriya½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na k±yindriya½.
835. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yindriya½? Yo k±yo catunna½ mah±bh³t±na½ up±d±ya pas±do…pe… suñño g±mo peso– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ k±yindriya½.
836. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na k±yindriya½? Cakkh±yatana½…pe… jivh±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na k±yindriya½.
837. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na itthindriya½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na itthindriya½.
838. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ itthindriya½? Ya½ itthiy± itthiliªga½ itthinimitta½ itthikutta½ itth±kappo itthatta½ itthibh±vo– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ itthindriya½.
839. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na itthindriya½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na itthindriya½.
840. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na purisindriya½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na purisindriya½.
841. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ purisindriya½? Ya½ purisassa purisaliªga½ purisanimitta½ purisakutta½ puris±kappo purisatta½ purisabh±vo– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ purisindriya½.
842. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na purisindriya½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na purisindriya½.
843. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na j²vitindriya½? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½ ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na j²vitindriya½.
844. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ j²vitindriya½? Yo tesa½ r³p²na½ dhamm±na½ ±yu µhiti yapan± y±pan± iriyan± vattan± p±lan± j²vita½ j²vitindriya½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ j²vitindriya½.
845. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na j²vitindriya½? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na j²vitindriya½.
846. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na k±yaviññatti? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na k±yaviññatti.
847. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yaviññatti? Y± kusalacittassa v± akusalacittassa v± aby±katacittassa v± abhikkamantassa v± paµikkamantassa v± ±lokentassa v± vilokentassa v± samiñjentassa v± pas±rentassa v± k±yassa thambhan± santhambhan± santhambhitatta½ viññatti viññ±pan± viññ±pitatta½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ k±yaviññatti.
848. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na k±yaviññatti? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na k±yaviññatti.
849. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na vac²viññatti? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na vac²viññatti.
850. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ vac²viññatti? Y± kusalacittassa v± akusalacittassa v± aby±katacittassa v± v±c± gir± byappatho ud²raºa½ dhoso ghosakamma½ v±c± vac²bhedo, aya½ vuccati v±c±. Y± t±ya v±c±ya viññatti viññ±pan± viññ±pitatta½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ vac²viññatti
851. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na vac²viññatti? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na vac²viññatti.
852. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na ±k±sadh±tu? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na ±k±sadh±tu.
853. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ ±k±sadh±tu? Yo ±k±so ±k±sagata½ agha½ aghagata½ vivaro vivaragata½ asamphuµµha½ cat³hi mah±bh³tehi– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ ±k±sadh±tu.
854. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na ±k±sadh±tu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na ±k±sadh±tu.
855. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na ±podh±tu? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na ±podh±tu.
856. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ ±podh±tu? Ya½ ±po ±pogata½ sineho sinehagata½ bandhanatta½ r³passa– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ ±podh±tu.
857. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na ±podh±tu? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na ±podh±tu.
858. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na lahut±? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na lahut±.
859. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa lahut±? Y± r³passa lahut± lahupariº±mat± adandhanat± avitthanat±– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa lahut±.
860. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na lahut±? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na lahut±.
861. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na mudut±? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na mudut±.
862. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa mudut±? Y± r³passa mudut± maddavat± akakkha¼at± akathinat±– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa mudut±.
863. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na mudut±? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na mudut±.
864. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na kammaññat±? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na kammaññat±.
865. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa kammaññat±? Y± r³passa kammaññat± kammaññatta½ kammaññabh±vo– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa kammaññat±.
866. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na kammaññat±? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na kammaññat±.
867. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na upacayo? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na upacayo.
868. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa upacayo? Yo ±yatan±na½ ±cayo, so r³passa upacayo– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa upacayo.
869. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na upacayo? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na upacayo.
870. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na santati? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na santati.
871. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa santati? Yo r³passa upacayo, s± r³passa santati– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa santati.
872. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na santati? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na santati.
873. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na jarat±? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na jarat±.
874. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa jarat±? Y± r³passa jar± j²raºat± khaº¹icca½ p±licca½ valittacat± ±yuno sa½h±ni indriy±na½ parip±ko– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa jarat±.
875. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na jarat±? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na jarat±.
876. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na aniccat±? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ r³passa na aniccat±.
877. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa aniccat±? Yo r³passa khayo vayo bhedo paribhedo aniccat± antaradh±na½– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa aniccat±.
878. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na aniccat±? R³p±yatana½…pe… kaba¼²k±ro ±h±ro– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ r³passa na aniccat±.
879. Katama½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na kaba¼²k±ro ±h±ro? Cakkh±yatana½…pe… k±y±yatana½– ida½ ta½ r³pa½ ajjhattika½ na kaba¼²k±ro ±h±ro
880. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ kaba¼²k±ro ±h±ro? Odano kumm±so sattu maccho ma½sa½ kh²ra½ dadhi sappi navan²ta½ tela½ madhu ph±ºita½, ya½ v± panaññampi atthi r³pa½ yamhi yamhi janapade tesa½ tesa½ satt±na½ mukh±siya½ dantavikh±dana½ galajjhoharaº²ya½ kucchivitthambhana½ y±ya oj±ya satt± y±penti– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ kaba¼²k±ro ±h±ro.
881. Katama½ ta½ r³pa½ b±hira½ na kaba¼²k±ro ±h±ro? R³p±yatana½…pe… r³passa aniccat±– ida½ ta½ r³pa½ b±hira½ na kaba¼²k±ro ±h±ro.

Eva½ tividhena r³pasaªgaho.

Tikaniddeso.