Chand±dhipateyyasuddhikasuññat±

534. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
535. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati animitta½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
536. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
537. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vitakkavic±r±na½ v³pasam±…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… suññata½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… animitta½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… appaºihita½ chand±dhipateyyanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.

Chand±dhipateyyasuddhikasuññat±.

538. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
539. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
540. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
541. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vitakkavic±r±na½ v³pasam±…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
542. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½…pe… sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½ …pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
543. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
544. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati, animitta½ chand±dhipateyya½ tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
545. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati suññata½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
546. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vitakkavic±r±na½ v³pasam±…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… appaºihita½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½ …pe… animitta½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… suññata½ chand±dhipateyyanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
547. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
548. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyya½ tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
549. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyya½ tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
550. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vitakkavic±r±na½ v³pasam±…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
551. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ jh±na½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½…pe… sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyya½…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ animitta½ chand±dhipateyyanti vip±ko…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appaºihita½ chand±dhipateyyanti kusala½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ suññata½ chand±dhipateyyanti vip±ko, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.
552. Katame dhamm± aby±kat±? Yasmi½ samaye lokuttara½ magga½ bh±veti…pe… lokuttara½ satipaµµh±na½ bh±veti…pe… lokuttara½ sammappadh±na½ bh±veti…pe… lokuttara½ iddhip±da½ bh±veti…pe… lokuttara½ indriya½ bh±veti…pe… lokuttara½ bala½ bh±veti…pe… lokuttara½ bojjhaªga½ bh±veti…pe… lokuttara½ sacca½ bh±veti…pe… lokuttara½ samatha½ bh±veti…pe… lokuttara½ dhamma½ bh±veti…pe… lokuttara½ khandha½ bh±veti…pe… lokuttara½ ±yatana½ bh±veti…pe… lokuttara½ dh±tu½ bh±veti…pe… lokuttara½ ±h±ra½ bh±veti…pe… lokuttara½ phassa½ bh±veti…pe… lokuttara½ vedana½ bh±veti…pe… lokuttara½ sañña½ bh±veti…pe… lokuttara½ cetana½ bh±veti…pe… lokuttara½ citta½ bh±veti niyy±nika½ apacayag±mi½ diµµhigat±na½ pah±n±ya paµham±ya bh³miy± pattiy± vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ chand±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±. Tasseva lokuttarassa kusalassa jh±nassa katatt± bh±vitatt± vip±ka½ vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ suññata½…pe… animitta½…pe… appaºihita½ chand±dhipateyya½…pe… v²riy±dhipateyya½…pe… citt±dhipateyya½…pe… v²ma½s±dhipateyya½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± aby±kat±.

Paµhamamaggavip±ko.