Kilesagocchaka½

1235. Katame dhamm± kiles±? Dasa kilesavatth³ni– lobho, doso, moho, m±no, diµµhi, vicikicch±, thina½, uddhacca½, ahir²ka½, anottappa½.
1236. Tattha katamo lobho? Yo r±go s±r±go anunayo anurodho nand² nand²r±go cittassa s±r±go icch± mucch± ajjhos±na½ gedho paligedho saªgo paªko ej± m±y± janik± sañjanan² sibbin² j±lin² sarit± visattik± sutta½ visaµ± ±y³hin² dutiy± paºidhi bhavanetti vana½ vanatho santhavo sineho apekkh± paµibandhu ±s± ±sisan± ±sisitatta½ r³p±s± sadd±s± gandh±s± ras±s± phoµµhabb±s± l±bh±s± dhan±s± putt±s± j²vit±s± japp± pajapp± abhijapp± japp± jappan± jappitatta½ loluppa½ lolupp±yan± lolupp±yitatta½ pucchañjikat± s±dhukamyat± adhammar±go visamalobho nikanti nik±man± patthan± pihan± sampatthan± k±mataºh± bhavataºh± vibhavataºh± r³pataºh± ar³pataºh± nirodhataºh± r³pataºh± saddataºh± gandhataºh± rasataºh± phoµµhabbataºh± dhammataºh± ogho yogo gantho up±d±na½ ±varaºa½ n²varaºa½ ch±dana½ bandhana½ upakkileso anusayo pariyuµµh±na½ lat± veviccha½ dukkham³la½ dukkhanid±na½ dukkhappabhavo m±rap±so m±raba¼isa½ m±ravisayo taºh±nad² taºh±j±la½ taºh±gaddula½ taºh±samuddo abhijjh± lobho akusalam³la½– aya½ vuccati lobho.
1237. Tattha katamo doso? Anattha½ me acar²ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carat²ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carissat²ti ±gh±to j±yati, piyassa me man±passa anattha½ acari…pe… anattha½ carati…pe… anattha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, appiyassa me aman±passa attha½ acari…pe… attha½ carati…pe… attha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, aµµh±ne v± pana ±gh±to j±yati. Yo evar³po cittassa ±gh±to paµigh±to paµigha½ paµivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa by±patti manopadoso kodho kujjhan± kujjhitatta½ doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± by±pajjitatta½ virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– aya½ vuccati doso.
1238. Tattha katamo moho? Dukkhe aññ±ºa½, dukkhasamudaye aññ±ºa½, dukkhanirodhe aññ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya aññ±ºa½, pubbante aññ±ºa½, aparante aññ±ºa½, pubbant±parante aññ±ºa½, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºa½ Ya½ evar³pa½ aññ±ºa½ adassana½ anabhisamayo ananubodho asambodho appaµivedho asa½g±han± apariyog±han± asamapekkhan± apaccavekkhaº± apaccakkhakamma½ dummejjha½ b±lya½ asampajañña½ moho pamoho sammoho avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±laªg² moho akusalam³la½– aya½ vuccati moho.
1239. Tattha katamo m±no? Seyyohamasm²ti m±no, sadisohamasm²ti m±no, h²nohamasm²ti m±no; yo evar³po m±no maññan± maññitatta½ unnati unnamo dhajo sampagg±ho ketukamyat± cittassa– aya½ vuccati m±no.
1240. Tattha katam± diµµhi? Sassato lokoti v±, asassato lokoti v±, antav± lokoti v±, anantav± lokoti v±, ta½ j²va½ ta½ sar²ranti v±, añña½ j²va½ añña½ sar²ranti v±, hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, na hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, hoti ca na ca hoti tath±gato para½ maraº±ti v±, neva hoti na na hoti tath±gato para½ maraº±ti v±: y± evar³p± diµµhi diµµhigata½ diµµhigahana½ diµµhikant±ro diµµhivis³k±yika½ diµµhivipphandita½ diµµhisa½yojana½ g±ho patiµµh±ho abhiniveso par±m±so kummaggo micch±patho micchatta½ titth±yatana½ vipariy±sagg±ho– aya½ vuccati diµµhi. Sabb±pi micch±diµµhi diµµhi.
1241. Tattha katam± vicikicch±? Satthari kaªkhati vicikicchati, dhamme kaªkhati vicikicchati, saªghe kaªkhati vicikicchati sikkh±ya kaªkhati vicikicchati, pubbante kaªkhati vicikicchati, aparante kaªkhati vicikicchati, pubbant±parante kaªkhati vicikicchati, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu kaªkhati vicikicchati: y± evar³p± kaªkh± kaªkh±yan± kaªkh±yitatta½ vimati vicikicch± dve¼haka½ dvedh±patho sa½sayo, aneka½sagg±ho ±sappan± parisappan± apariyog±han± thambhitatta½ cittassa manovilekho– aya½ vuccati vicikicch±.
1242. Tattha katama½ thina½? Y± cittassa akallat± akammaññat± ol²yan± sall²yan± l²na½ l²yan± l²yitatta½ thina½ thiyan± thiyitatta½ cittassa– ida½ vuccati thina½.
1243. Tattha katama½ uddhacca½? Ya½ cittassa uddhacca½ av³pasamo cetaso vikkhepo bhantatta½ cittassa– ida½ vuccati uddhacca½.
1244. Tattha katama½ ahirika½? Ya½ na hir²yati hiriyitabbena, na hir²yati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ vuccati ahirika½.
1245. Tattha katama½ anottappa½? Ya½ na ottappati ottappitabbena, na ottappati p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ sam±pattiy±– ida½ vuccati anottappa½.

Ime dhamm± kiles±.

1246. Katame dhamm± no kiles±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho …pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± no kiles±.
1247. Katame dhamm± sa½kilesik±? S±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa½kilesik±.
1248. Katame dhamm± asa½kilesik±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± asa½kilesik±.
1249. Katame dhamm± sa½kiliµµh±? T²ºi akusalam³l±ni– lobho, doso, moho; tadekaµµh± ca kiles±, ta½sampayutto vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho, ta½samuµµh±na½ k±yakamma½, vac²kamma½, manokamma½– ime dhamm± sa½kiliµµh±.
1250. Katame dhamm± asa½kiliµµh±? Kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± asa½kiliµµh±.
1251. Katame dhamm± kilesasampayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± kilesasampayutt±.
1252. Katame dhamm± kilesavippayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± kilesavippayutt±.
1253. Katame dhamm± kiles± ceva sa½kilesik± ca? Teva kiles± kiles± ceva sa½kilesik± ca.
1254. Katame dhamm± sa½kilesik± ceva no ca kiles±? Tehi dhammehi ye dhamm± sa½kilesik±, te dhamme µhapetv± avases± s±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa½kilesik± ceva no ca kiles±.
1255. Katame dhamm± kiles± ceva sa½kiliµµh± ca? Teva kiles± kiles± ceva sa½kiliµµh± ca.
1256. Katame dhamm± sa½kiliµµh± ceva no ca kiles±? Tehi dhammehi ye dhamm± sa½kiliµµh±, te dhamme µhapetv± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± sa½kiliµµh± ceva no ca kiles±.
1257. Katame dhamm± kiles± ceva kilesasampayutt± ca? Lobho mohena kileso ceva kilesasampayutto ca, moho lobhena kileso ceva kilesasampayutto ca, doso mohena kileso ceva kilesasampayutto ca, moho dosena kileso ceva kilesasampayutto ca, m±no mohena kileso ceva kilesasampayutto ca, moho m±nena kileso ceva kilesasampayutto ca, diµµhi mohena kileso ceva kilesasampayutt± ca, moho diµµhiy± kileso ceva kilesasampayutto ca vicikicch± mohena kileso ceva kilesasampayutt± ca, moho vicikicch±ya kileso ceva kilesasampayutto ca, thina½ mohena kileso ceva kilesasampayuttañca, moho thinena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhacca½ mohena kileso ceva kilesasampayuttañca, moho uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirika½ mohena kileso ceva kilesasampayuttañca, moho ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappa½ mohena kileso ceva kilesasampayuttañca, moho anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, lobho uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhacca½ lobhena kileso ceva kilesasampayuttañca, doso uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhacca½ dosena kileso ceva kilesasampayuttañca, moho uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhacca½ mohena kileso ceva kilesasampayuttañca, m±no uddhaccena kileso ceva kilesasampayutto ca, uddhacca½ m±nena kileso ceva kilesasampayuttañca, diµµhi uddhaccena kileso ceva kilesasampayutt± ca, uddhacca½ diµµhiy± kileso ceva kilesasampayuttañca, vicikicch± uddhaccena kileso ceva kilesasampayutt± ca, uddhacca½ vicikicch±ya kileso ceva kilesasampayuttañca, thina½ uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttañca, uddhacca½ thinena kileso ceva kilesasampayuttañca, ahirika½ uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttañca, uddhacca½ ahirikena kileso ceva kilesasampayuttañca, anottappa½ uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttañca, uddhacca½ anottappena kileso ceva kilesasampayuttañca, lobho ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirika½ lobhena kileso ceva kilesasampayuttañca, doso ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirika½ dosena kileso ceva kilesasampayuttañca, moho ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca, ahirika½ mohena kileso ceva kilesasampayuttañca, m±no ahirikena kileso ceva kilesasampayutto ca ahirika½ m±nena kileso ceva kilesasampayuttañca, diµµhi ahirikena kileso ceva kilesasampayutt± ca, ahirika½ diµµhiy± kileso ceva kilesasampayuttañca, vicikicch± ahirikena kileso ceva kilesasampayutt± ca, ahirika½ vicikicch±ya kileso ceva kilesasampayuttañca, thina½ ahirikena kileso ceva kilesasampayuttañca, ahirika½ thinena kileso ceva kilesasampayuttañca, uddhacca½ ahirikena kileso ceva kilesasampayuttañca, ahirika½ uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttañca, anottappa½ ahirikena kileso ceva kilesasampayuttañca, ahirika½ anottappena kileso ceva kilesasampayuttañca, lobho anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappa½ lobhena kileso ceva kilesasampayuttañca doso anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappa½ dosena kileso ceva kilesasampayuttañca, moho anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappa½ mohena kileso ceva kilesasampayuttañca, m±no anottappena kileso ceva kilesasampayutto ca, anottappa½ m±nena kileso ceva kilesasampayuttañca, diµµhi anottappena kileso ceva kilesasampayutt± ca, anottappa½ diµµhiy± kileso ceva kilesasampayuttañca, vicikicch± anottappena kileso ceva kilesasampayutt± ca, anottappa½ vicikicch±ya kileso ceva kilesasampayuttañca, thina½ anottappena kileso ceva kilesasampayuttañca, anottappa½ thinena kileso ceva kilesasampayuttañca, uddhacca½ anottappena kileso ceva kilesasampayuttañca, anottappa½ uddhaccena kileso ceva kilesasampayuttañca, ahirika½ anottappena kileso ceva kilesasampayuttañca, anottappa½ ahirikena kileso ceva kilesasampayuttañca– ime dhamm± kiles± ceva kilesasampayutt± ca.
1258. Katame dhamm± kilesasampayutt± ceva no ca kiles±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt± te dhamme µhapetv± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± kilesasampayutt± ceva no ca kiles±.
1259. Katame dhamm± kilesavippayutt± sa½kilesik±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± s±sav± kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± kilesavippayutt± sa½kilesik±.
1260. Katame dhamm± kilesavippayutt± asa½kilesik± Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± kilesavippayutt± asa½kilesik±.