Oghagocchaka½

1156. Katame dhamm± ogh±? Catt±ro ogh±…pe… ime dhamm± oghavippayutt± oghaniy±.

Yogagocchaka½

1157. Katame dhamm± yog±? Catt±ro yog±…pe… ime dhamm± yogavippayutt± yoganiy±.

N²varaºagocchaka½

1158. Katame dhamm± n²varaº±? Cha n²varaº± [n²varaº±ni (sy±.)]– k±macchandan²varaºa½, by±p±dan²varaºa½, thinamiddhan²varaºa½, uddhaccakukkuccan²varaºa½, vicikicch±n²varaºa½, avijj±n²varaºa½.
1159. Tattha katama½ k±macchandan²varaºa½? Yo k±mesu k±macchando k±mar±go k±manand² k±mataºh± k±masineho k±mapari¼±ho k±mamucch± k±majjhos±na½– ida½ vuccati k±macchandan²varaºa½.
1160. Tattha katama½ by±p±dan²varaºa½? Anattha½ me acar²ti ±gh±to j±yati, anattha½ me carat²ti ±gh±to j±yati; anattha½ me carissat²ti ±gh±to j±yati; piyassa me man±passa anattha½ acari…pe… anattha½ carati…pe… anattha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, appiyassa me aman±passa attha½ acari…pe… attha½ carati…pe… attha½ carissat²ti ±gh±to j±yati, aµµh±ne v± pana ±gh±to j±yati. Yo evar³po cittassa ±gh±to paµigh±to paµigha½ paµivirodho kopo pakopo sampakopo doso padoso sampadoso cittassa by±patti manopadoso kodho kujjhan± kujjhitatta½ doso dussan± dussitatta½ by±patti by±pajjan± by±pajjitatta½ virodho paµivirodho caº¹ikka½ asuropo anattamanat± cittassa– ida½ vuccati by±p±dan²varaºa½.
1161. Tattha katama½ thinamiddhan²varaºa½? Atthi thina½, atthi middha½.
1162. Tattha katama½ thina½? Y± cittassa akallat± akammaññat± ol²yan± sall²yan± l²na½ l²yan± l²yitatta½ thina½ thiyan± thiyitatta½ cittassa– ida½ vuccati thina½.
1163. Tattha katama½ middha½? Y± k±yassa akallat± akammaññat± on±ho pariyon±ho antosamorodho middha½ soppa½ pacal±yik± soppa½ supan± supitatta½– ida½ vuccati middha½. Iti idañca thina½, idañca middha½– ida½ vuccati thinamiddhan²varaºa½.
1164. Tattha katama½ uddhaccakukkuccan²varaºa½? Atthi uddhacca½, atthi kukkucca½.
1165. Tattha katama½ uddhacca½? Ya½ cittassa uddhacca½ av³pasamo cetaso vikkhepo bhantatta½ cittassa– ida½ vuccati uddhacca½.
1166. Tattha katama½ kukkucca½? Akappiye kappiyasaññit±, kappiye akappiyasaññit±, avajje vajjasaññit±, vajje avajjasaññit±. Ya½ evar³pa½ kukkucca½ kukkucc±yan± kukkucc±yitatta½ cetaso vippaµis±ro manovilekho ida½ vuccati kukkucca½. Iti idañca uddhacca½, idañca kukkucca½– ida½ vuccati uddhaccakukkuccan²varaºa½.
1167. Tattha katama½ vicikicch±n²varaºa½? Satthari kaªkhati vicikicchati, dhamme kaªkhati vicikicchati, saªghe kaªkhati vicikicchati, sikkh±ya kaªkhati vicikicchati, pubbante kaªkhati vicikicchati, aparante kaªkhati vicikicchati, pubbant±parante kaªkhati vicikicchati, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu kaªkhati vicikicchati. Y± evar³p± kaªkh± kaªkh±yan± kaªkh±yitatta½ vimati vicikicch± dve¼haka½ dvedh±patho sa½sayo aneka½sagg±ho ±sappan± parisappan± apariyog±han± thambhitatta½ cittassa manovilekho– ida½ vuccati vicikicch±n²varaºa½.
1168. Tattha katama½ avijj±n²varaºa½? Dukkhe aññ±ºa½, dukkhasamudaye aññ±ºa½, dukkhanirodhe aññ±ºa½, dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya aññ±ºa½, pubbante aññ±ºa½, aparante aññ±ºa½, pubbant±parante aññ±ºa½, idappaccayat± paµiccasamuppannesu dhammesu aññ±ºä½ ya½ evar³pa½ aññ±ºa½ adassana½ anabhisamayo ananubodho asambodho appaµivedho asa½g±han± apariyog±han± asamapekkhan± apaccavekkhaº± apaccakkhakamma½ dummejjha½ b±lya½ asampajañña½ moho pamoho sammoho avijj± avijjogho avijj±yogo avijj±nusayo avijj±pariyuµµh±na½ avijj±laªg² moho akusalam³la½– ida½ vuccati avijj±n²varaºa½.

Ime dhamm± n²varaº±.

1169. Katame dhamm± no n²varaº±? Te dhamme µhapetv± avases± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±, apariy±pann±; vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± no n²varaº±.
1170. Katame dhamm± n²varaºiy±? S±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± n²varaºiy±.
1171. Katame dhamm± an²varaºiy±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± an²varaºiy±.
1172. Katame dhamm± n²varaºasampayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± n²varaºasampayutt±.
1173. Katame dhamm± n²varaºavippayutt±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho; sabbañca r³pa½, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± n²varaºavippayutt±.
1174. Katame dhamm± n²varaº± ceva n²varaºiy± ca? T±neva n²varaº±ni n²varaº± ceva n²varaºiy± ca.
1175. Katame dhamm± n²varaºiy± ceva no ca n²varaº±? Tehi dhammehi ye dhamm± n²varaºiy±, te dhamme µhapetv± avases± s±sav± kusal±kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± n²varaºiy± ceva no ca n²varaº±.
1176. Katame dhamm± n²varaº± ceva n²varaºasampayutt± ca? K±macchandan²varaºa½ avijj±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, avijj±n²varaºa½ k±macchandan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, by±p±dan²varaºa½ avijj±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, avijj±n²varaºa½ by±p±dan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, thinamiddhan²varaºa½ avijj±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, avijj±n²varaºa½ thinamiddhan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, uddhaccan²varaºa½ avijj±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, avijj±n²varaºa½ uddhaccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, kukkuccan²varaºa½ avijj±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, avijj±n²varaºa½ kukkuccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, vicikicch±n²varaºa½ avijj±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, avijj±n²varaºa½ vicikicch±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, k±macchandan²varaºa½ uddhaccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, uddhaccan²varaºa½ k±macchandan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, by±p±dan²varaºa½ uddhaccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, uddhaccan²varaºa½ by±p±dan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, thinamiddhan²varaºa½ uddhaccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, uddhaccan²varaºa½ thinamiddhan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, kukkuccan²varaºa½ uddhaccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, uddhaccan²varaºa½ kukkuccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, vicikicch±n²varaºa½ uddhaccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, uddhaccan²varaºa½ vicikicch±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, avijj±n²varaºa½ uddhaccan²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca, uddhaccan²varaºa½ avijj±n²varaºena n²varaºañceva n²varaºasampayuttañca– ime dhamm± n²varaº± ceva n²varaºasampayutt± ca.
1177. Katame dhamm± n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaº±? Tehi dhammehi ye dhamm± sampayutt±, te dhamme µhapetv± vedan±kkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaº±.
1178. Katame dhamm± n²varaºavippayutt± n²varaºiy±? Tehi dhammehi ye dhamm± vippayutt± s±sav± kusal±by±kat± dhamm± k±m±vacar±, r³p±vacar±, ar³p±vacar±; r³pakkhandho…pe… viññ±ºakkhandho– ime dhamm± n²varaºavippayutt± n²varaºiy±.
1179. Katame dhamm± n²varaºavippayutt± an²varaºiy±? Apariy±pann± magg± ca, maggaphal±ni ca, asaªkhat± ca dh±tu– ime dhamm± n²varaºavippayutt± an²varaºiy±.