Vi˝˝▒║a˝c▒yatanaŻ

266. żk▒s▒na˝c▒yatanaŻ samatikkamm▒ti, ettha t▒va pubbe vuttanayena ▒k▒s▒na˝caŻ ▒yatanamassa adhiÁÁh▒naÁÁhen▒ti jh▒nampi ▒k▒s▒na˝c▒yatanaŻ. Vuttanayeneva ▒ramma║ampi. EvametaŻ jh▒na˝ca ▒ramma║a˝c▒ti ubhayampi appavattikara║ena ca amanasikara║ena ca samatikkamitv▒va yasm▒ idaŻ vi˝˝▒║a˝c▒yatanaŻ upasampajja vih▒tabbaŻ, tasm▒ ubhayampetaŻ ekajjhaŻ katv▒ Ĺ▒k▒s▒na˝c▒yatanaŻ samatikkamm▒ĺti idaŻ vuttanti veditabbaŻ.
Vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▒sahagatanti, ettha pana anantanti manasik▒tabbavasena n▒ssa antoti anantaŻ. Anantameva ▒na˝caŻ. Vi˝˝▒║aŻ ▒na˝caŻ vi˝˝▒║▒na˝canti avatv▒ vi˝˝▒║a˝canti vuttaŻ. Aya˝hettha r│╝h▓saddo. Tadeva vi˝˝▒║a˝caŻ adhiÁÁh▒naÁÁhena im▒ya sa˝˝▒ya ▒yatananti vi˝˝▒║a˝c▒yatanaŻ. TasmiŻ vi˝˝▒║a˝c▒yatane pavatt▒ya sa˝˝▒ya sahagatanti vi˝˝▒║a˝c▒yatanasa˝˝▒sahagataŻ. żk▒se pavattavi˝˝▒║▒ramma║assa jh▒nassetaŻ adhivacanaŻ. Idha ▒k▒s▒na˝c▒yatanasam▒pattiy▒ nikantipariy▒d▒nadukkhat▒ya dukkh▒ paÁipad▒, pariy▒dinnanikantikassa appan▒pariv▒sadandhat▒ya dandh▒bhi˝˝▒. Vipariy▒yena sukh▒ paÁipad▒ khipp▒bhi˝˝▒ ca. Parittakasi║uggh▒Áim▒k▒s▒ramma║aŻ sam▒pattiŻ ▒rabbha pavattiy▒ paritt▒ramma║at▒, vipariy▒yena appam▒║▒ramma║at▒ veditabb▒. SesaŻ purimasadisameva.