9. Sattasamathanid±na½

352. Sammukh±vinayo ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro ki½samuµµh±no? Sativinayo ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no? Am³¼havinayo ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no? Paµińń±takaraŗa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½? Yebhuyyasik± ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±, ki½sambh±r±, ki½samuµµh±n±? Tassap±piyasik± ki½nid±n±, ki½samuday±, ki½j±tik±, ki½pabhav±, ki½sambh±r±, ki½samuµµh±n± tiŗavatth±rako ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no?
Sammukh±vinayo nid±nanid±no, nid±nasamudayo, nid±naj±tiko, nid±napabhavo, nid±nasambh±ro, nid±nasamuµµh±no. Sativinayo…pe… am³¼havinayo…pe… paµińń±takaraŗa½ nid±nanid±na½, nid±nasamudaya½, nid±naj±tika½, nid±napabhava½, nid±nasambh±ra½, nid±nasamuµµh±na½. Yebhuyyasik±…pe… tassap±piyasik± nid±nanid±n±, nid±nasamuday±, nid±naj±tik±, nid±napabhav±, nid±nasambh±r± nid±nasamuµµh±n±. Tiŗavatth±rako nid±nanid±no, nid±nasamudayo, nid±naj±tiko, nid±napabhavo, nid±nasambh±ro, nid±nasamuµµh±no.
Sammukh±vinayo ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no Sativinayo…pe… am³¼havinayo…pe… paµińń±takaraŗa½…pe… yebhuyyasik±…pe… tassap±piyasik±…pe… tiŗavatth±rako ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no?
Sammukh±vinayo hetunid±no, hetusamudayo, hetuj±tiko, hetupabhavo, hetusambh±ro, hetusamuµµh±no Sativinayo…pe… am³¼havinayo…pe… paµińń±takaraŗa½ hetunid±na½, hetusamudaya½, hetuj±tika½, hetupabhava½, hetusambh±ra½, hetusamuµµh±na½. Yebhuyyasik±…pe… tassap±piyasik± hetunid±n±, hetusamuday±, hetuj±tik±, hetupabhav±, hetusambh±r±, hetusamuµµh±n±. Tiŗavatth±rako hetunid±no, hetusamudayo, hetuj±tiko, hetupabhavo, hetusambh±ro, hetusamuµµh±no.
Sammukh±vinayo ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no? Sativinayo…pe… am³¼havinayo…pe… paµińń±takaraŗa½…pe… yebhuyyasik±…pe… tassap±piyasik±…pe… tiŗavatth±rako ki½nid±no, ki½samudayo, ki½j±tiko, ki½pabhavo, ki½sambh±ro, ki½samuµµh±no? Sammukh±vinayo paccayanid±no, paccayasamudayo, paccayaj±tiko, paccayapabhavo, paccayasambh±ro, paccayasamuµµh±no. Sativinayo…pe… am³¼havinayo…pe… paµińń±takaraŗa½ paccayanid±na½, paccayasamudaya½, paccayaj±tika½, paccayapabhava½, paccayasambh±ra½, paccayasamuµµh±na½. Yebhuyyasik±…pe… tassap±piyasik± paccayanid±n±, paccayasamuday±, paccayaj±tik±, paccayapabhav±, paccayasambh±r±, paccayasamuµµh±n±. Tiŗavatth±rako paccayanid±no, paccayasamudayo, paccayaj±tiko, paccayapabhavo, paccayasambh±ro, paccayasamuµµh±no.
353. Sattanna½ samath±na½ kati m³l±ni, kati samuµµh±n±? Sattanna½ samath±na½ chabb²sa m³l±ni, chatti½sa samuµµh±n±. Sattanna½ samath±na½ katam±ni chabb² m³l±ni? Sammukh±vinayassa catt±ri m³l±ni. SaŖghasammukhat±, dhammasammukhat±, vinayasammukhat±, puggalasammukhat±; sativinayassa catt±ri m³l±ni; am³¼havinayassa catt±ri m³l±ni; paµińń±takaraŗassa dve m³l±ni– yo ca deseti yassa ca deseti; yebhuyyasik±ya catt±ri m³l±ni; tassap±piyasik±ya catt±ri m³l±ni; tiŗavatth±rakassa catt±ri m³l±ni– saŖghasammukhat±, dhammasammukhat±, vinayasammukhat±, puggalasammukhat±– sattanna½ samath±na½ im±ni chabb²sa m³l±ni.
Sattanna½ samath±na½ katame chatti½sa samuµµh±n±? Sativinayassa kammassa kiriy±, karaŗa½, upagamana½, ajjhupagamana½, adhiv±san±, appaµikkosan±. Am³¼havinayassa kammassa…pe… paµińń±takaraŗassa kammassa… yebhuyyasik±ya kammassa… tassap±piyasik±ya kammassa… tiŗavatth±rakassa kammassa kiriy±, karaŗa½, upagamana½, ajjhupagamana½, adhiv±san±, appaµikkosan±– sattanna½ samath±na½ ime chatti½sa samuµµh±n±.