2. Adhikaraºanid±n±di

342. Viv±d±dhikaraºa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½? Anuv±d±dhikaraºa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½? ¾patt±dhikaraºa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½ Kicc±dhikaraºa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½?
Viv±d±dhikaraºa½ viv±danid±na½ viv±dasamudaya½ viv±daj±tika½ viv±dapabhava½ viv±dasambh±ra½ viv±dasamuµµh±na½. Anuv±d±dhikaraºa½ anuv±danid±na½ anuv±dasamudaya½ anuv±daj±tika½ anuv±dapabhava½ anuv±dasambh±ra½ anuv±dasamuµµh±na½. ¾patt±dhikaraºa½ ±pattinid±na½ ±pattisamudaya½ ±pattij±tika½ ±pattipabhava½ ±pattisambh±ra½ ±pattisamuµµh±na½. Kicc±dhikaraºa½ kiccayanid±na½ kiccayasamudaya½ kiccayaj±tika½ kiccayapabhava½ kiccayasambh±ra½ kiccayasamuµµh±na½.
Viv±d±dhikaraºa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½? Anuv±d±dhikaraºa½…pe… ±patt±dhikaraºa½…pe… kicc±dhikaraºa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½?
Viv±d±dhikaraºa½ hetunid±na½, hetusamudaya½, hetuj±tika½, hetupabhava½, hetusambh±ra½, hetusamuµµh±na½. Anuv±d±dhikaraºa½…pe… ±patt±dhikaraºa½…pe… kicc±dhikaraºa½ hetunid±na½, hetusamudaya½, hetuj±tika½, hetupabhava½, hetusambh±ra½, hetusamuµµh±na½.
Viv±d±dhikaraºa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½? Anuv±d±dhikaraºa½ …pe… ±patt±dhikaraºa½…pe… kicc±dhikaraºa½ ki½nid±na½, ki½samudaya½, ki½j±tika½, ki½pabhava½, ki½sambh±ra½, ki½samuµµh±na½?
Viv±d±dhikaraºa½ paccayanid±na½, paccayasamudaya½, paccayaj±tika½, paccayapabhava½, paccayasambh±ra½, paccayasamuµµh±na½. Anuv±d±dhikaraºa½…pe… ±patt±dhikaraºa½…pe… kicc±dhikaraºa½ paccayanid±na½, paccayasamudaya½, paccayaj±tika½, paccayapabhava½, paccayasambh±ra½, paccayasamuµµh±na½.