18. Sammanti na sammantiv±ro

308. Viv±d±dhikaraºa½ katihi samathehi sammati, katihi samathehi na sammati? Anuv±d±dhikaraºa½ katihi samathehi sammati, katihi samathehi na sammati? ¾patt±dhikaraºa½ katihi samathehi sammati, katihi samathehi na sammati? Kicc±dhikaraºa½ katihi samathehi sammati, katihi samathehi na sammati?
Viv±d±dhikaraºa½ dv²hi samathehi sammati– sammukh±vinayena ca yebhuyyasik±ya ca. Pañcahi samathehi na sammati– sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya ca tiºavatth±rakena ca.
Anuv±d±dhikaraºa½ cat³hi samathehi sammati– sammukh±vinayena ca sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik±ya ca. T²hi samathehi na sammati– yebhuyyasik±ya ca paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca.
[C³¼ava. 239] ±patt±dhikaraºa½ t²hi samathehi sammati– sammukh±vinayena ca paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca. Cat³hi samathehi na sammati– yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik±ya ca.
Kicc±dhikaraºa½ ekena samathena sammati– sammukh±vinayena. Chahi samathehi na sammati– yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya ca tiºavatth±rakena ca.
Viv±d±dhikaraºañca anuv±d±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Viv±d±dhikaraºañca anuv±d±dhikaraºañca pañcahi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik±ya ca. Dv²hi samathehi na sammanti– paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca.
Viv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Viv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca cat³hi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca yebhuyyasik±ya ca paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca. T²hi samathehi na sammanti– sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik±ya ca.
Viv±d±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Viv±d±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca dv²hi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca yebhuyyasik±ya ca. Pañcahi samathehi na sammanti– sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya ca tiºavatth±rakena ca.
Anuv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Anuv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca chahi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya ca tiºavatth±rakena ca. Ekena samathena na sammanti– yebhuyyasik±ya.
Anuv±d±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Anuv±d±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca cat³hi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik± ca. T²hi samathehi na sammanti– yebhuyyasik±ya ca paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca.
¾patt±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? ¾patt±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca t²hi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca Cat³hi samathehi na sammanti– yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik±ya ca.
Viv±d±dhikaraºañca anuv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Viv±d±dhikaraºañca anuv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca sattahi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya ca tiºavatth±rakena ca.
Viv±d±dhikaraºañca anuv±d±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Viv±d±dhikaraºañca anuv±d±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca pañcahi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca tassap±piyasik±ya ca. Dv²hi samathehi na sammanti– paµiññ±takaraºena ca tiºavatth±rakena ca.
Anuv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Anuv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca chahi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya ca tiºavatth±rakena ca. Ekena samathena na sammanti– yebhuyyasik±ya.
Viv±d±dhikaraºañca anuv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca katihi samathehi sammanti? Katihi samathehi na sammanti? Viv±d±dhikaraºañca anuv±d±dhikaraºañca ±patt±dhikaraºañca kicc±dhikaraºañca sattahi samathehi sammanti– sammukh±vinayena ca yebhuyyasik±ya ca sativinayena ca am³¼havinayena ca paµiññ±takaraºena ca tassap±piyasik±ya ca tiºavatth±rakena ca.

Sammanti na sammantiv±ro niµµhito aµµh±rasamo.