17. Sammativ▒ro

307. Viv▒d▒dhikara║aŻ katihi samathehi sammati? Anuv▒d▒dhikara║aŻ katihi samathehi sammati? żpatt▒dhikara║aŻ katihi samathehi sammati? Kicc▒dhikara║aŻ katihi samathehi sammati?
[C│╝ava. 228, 236 ▒dayo] viv▒d▒dhikara║aŻ dv▓hi samathehi sammatiľ sammukh▒vinayena ca yebhuyyasik▒ya ca.
[C│╝ava. 228, 236 ▒dayo] anuv▒d▒dhikara║aŻ cat│hi samathehi sammatiľ sammukh▒vinayena ca sativinayena ca am│╝havinayena ca tassap▒piyasik▒ya ca.
[C│╝ava. 239, 242 ▒dayo] ▒patt▒dhikara║aŻ t▓hi samathehi sammatiľ sammukh▒vinayena ca paÁi˝˝▒takara║ena ca ti║avatth▒rakena ca.
[C│╝ava. 239, 242 ▒dayo] kicc▒dhikara║aŻ ekena samathena sammatiľ sammukh▒vinayena.
Viv▒d▒dhikara║a˝ca anuv▒d▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Viv▒d▒dhikara║a˝ca anuv▒d▒dhikara║a˝ca pa˝cahi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca yebhuyyasik▒ya ca sativinayena ca am│╝havinayena ca tassap▒piyasik▒ya ca.
Viv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Viv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca cat│hi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca yebhuyyasik▒ya ca paÁi˝˝▒takara║ena ca ti║avatth▒rakena ca.
Viv▒d▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Viv▒d▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca dv▓hi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca yebhuyyasik▒ya ca.
Anuv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Anuv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca chahi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca sativinayena ca am│╝havinayena ca paÁi˝˝▒takara║ena ca tassap▒piyasik▒ya ca ti║avatth▒rakena ca.
Anuv▒d▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Anuv▒d▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca cat│hi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca sativinayena ca am│╝havinayena ca tassap▒piyasik▒ya ca.
żpatt▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? żpatt▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca t▓hi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca paÁi˝˝▒takara║ena ca ti║avatth▒rakena ca.
Viv▒d▒dhikara║a˝ca anuv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Viv▒d▒dhikara║a˝ca anuv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca sattahi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca yebhuyyasik▒ya ca sativinayena ca am│╝havinayena ca paÁi˝˝▒takara║ena ca tassap▒piyasik▒ya ca ti║avatth▒rakena ca.
Viv▒d▒dhikara║a˝ca anuv▒d▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Viv▒d▒dhikara║a˝ca anuv▒d▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca pa˝cahi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca yebhuyyasik▒ya ca sativinayena ca am│╝havinayena ca tassap▒piyasik▒ya ca.
Anuv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Anuv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca chahi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca sativinayena ca am│╝havinayena ca paÁi˝˝▒takara║ena ca tassap▒piyasik▒ya ca ti║avatth▒rakena ca.
Viv▒d▒dhikara║a˝ca anuv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca katihi samathehi sammanti? Viv▒d▒dhikara║a˝ca anuv▒d▒dhikara║a˝ca ▒patt▒dhikara║a˝ca kicc▒dhikara║a˝ca sattahi samathehi sammantiľ sammukh▒vinayena ca yebhuyyasik▒ya ca sativinayena ca am│╝havinayena ca paÁi˝˝▒takara║ena ca tassap▒piyasik▒ya ca ti║avatth▒rakena ca.

Sammativ▒ro niÁÁhito sattarasamo.