3. ¾pattisamuµµh±nag±th±

283. Samuµµh±n± k±yik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± kati;
pucch±mi ta½ br³hi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± k±yik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± pańca;
eta½ te akkh±mi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± v±casik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± kati;
pucch±mi ta½ br³hi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± v±casik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± catasso;
eta½ te akkh±mi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± k±yik± v±casik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± kati;
pucch±mi ta½ br³hi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± k±yik± v±casik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± pańca;
eta½ te akkh±mi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± k±yik± m±nasik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± kati;
pucch±mi ta½ br³hi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± k±yik± m±nasik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± cha;
eta½ te akkh±mi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± v±casik± m±nasik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± kati;
pucch±mi ta½ br³hi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± v±casik± m±nasik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± cha;
eta½ te akkh±mi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± k±yik± v±casik± m±nasik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± kati;
pucch±mi ta½ br³hi vibhaŖgakovida.
Samuµµh±n± k±yik± v±casik± m±nasik± anantadassin±;
akkh±t± lokahitena vivekadassin±;
±pattiyo tena samuµµhit± cha;
eta½ te akkh±mi vibhaŖgakovid±ti.

¾pattisamuµµh±nag±th± niµµhit± tatiy±.