196. ¾s±do¼asaka½

319. Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati, an±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati, an±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “nevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati, an±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa ta½ c²vara½ kayiram±na½ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa eva½ hoti– “idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissa½, na paccessan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. Tassa s± c²var±s± upacchijjati. Tassa bhikkhuno ±s±vacchediko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato suº±ti– “ubbhata½ kira tasmi½ ±v±se kathinan”ti. Tassa eva½ hoti– “yato tasmi½ ±v±se ubbhata½ kathina½, idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati an±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato suº±ti– “ubbhata½ kira tasmi½ ±v±se kathinan”ti. Tassa eva½ hoti– “yato tasmi½ ±v±se ubbhata½ kathina½, idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati, an±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “nevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato suº±ti– “ubbhata½ kira tasmi½ ±v±se kathinan”ti. Tassa eva½ hoti– “yato tasmi½ ±v±se ubbhata½ kathina½, idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati, an±s±ya na labhati. Tassa eva½ hoti– “idhevima½ c²vara½ k±ressa½, na paccessan”ti. So ta½ c²vara½ k±reti. Tassa ta½ c²vara½ kayiram±na½ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato suº±ti– “ubbhata½ kira tasmi½ ±v±se kathinan”ti. Tassa eva½ hoti– “yato tasmi½ ±v±se ubbhata½ kathina½, idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissa½, na paccessan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. Tassa s± c²var±s± upacchijjati. Tassa bhikkhuno ±s±vacchediko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati, an±s±ya na labhati. So ta½ c²vara½ k±reti. So katac²varo suº±ti– “ubbhata½ kira tasmi½ ±v±se kathinan”ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. Tassa bahis²magatassa eva½ hoti– “idhevima½ c²var±sa½ payirup±sissa½, na paccessan”ti. So ta½ c²var±sa½ payirup±sati. Tassa s± c²var±s± upacchijjati. Tassa bhikkhuno ±s±vacchediko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati, an±s±ya na labhati. So ta½ c²vara½ k±reti. So katac²varo “paccessa½ paccessan”ti– bahiddh± kathinuddh±ra½ v²tin±meti. Tassa bhikkhuno s²m±tikkantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c²var±s±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis²magato ta½ c²var±sa½ payirup±sati. ¾s±ya labhati, an±s±ya na labhati. So ta½ c²vara½ k±reti. So katac²varo “paccessa½ paccessan”ti– sambhuº±ti kathinuddh±ra½. Tassa bhikkhuno saha bhikkh³hi kathinuddh±ro.

¾s±do¼asaka½ niµµhita½.