192. ľd±yapannarasaka˝

315. Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “nevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.

Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti–

“Idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa ta˝ c˛vara˝ kayiram±na˝ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.

Tika˝.

Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “nevima˝ c˛vara˝ k±ressan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “na paccessan”ti. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressan”ti So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa ta˝ c˛vara˝ kayiram±na˝ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.

Tika˝.

Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati anadhiµµhitena; nevassa hoti “paccessan”ti, na panassa hoti “na paccessan”ti. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati anadhiµµhitena; nevassa hoti “paccessan”ti, na panassa hoti “na paccessan”ti. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “nevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati anadhiµµhitena; nevassa hoti “paccessan”ti, na panassa hoti “na paccessan”ti Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa ta˝ c˛vara˝ kayiram±na˝ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.

Tika˝.

Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “paccessan”ti. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa bhikkhuno niµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “paccessan”ti. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “nevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. Tassa bhikkhuno sanniµµh±nantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “paccessan”ti. Tassa bahis˛magatassa eva˝ hoti– “idhevima˝ c˛vara˝ k±ressa˝, na paccessan”ti. So ta˝ c˛vara˝ k±reti. Tassa ta˝ c˛vara˝ kayiram±na˝ nassati. Tassa bhikkhuno n±sanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis˛magato ta˝ c˛vara˝ k±reti. So katac˛varo suş±ti– “ubbhata˝ kira tasmi˝ ±v±se kathinan”ti. Tassa bhikkhuno savanantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis˛magato ta˝ c˛vara˝ k±reti. So katac˛varo “paccessa˝ paccessan”ti– bahiddh± kathinuddh±ra˝ v˛tin±meti. Tassa bhikkhuno s˛m±tikkantiko kathinuddh±ro.
Bhikkhu atthatakathino c˛vara˝ ±d±ya pakkamati “paccessan”ti. So bahis˛magato ta˝ c˛vara˝ k±reti. So katac˛varo– “paccessa˝ paccessan”ti sambhuş±ti kathinuddh±ra˝. Tassa bhikkhuno saha bhikkhłhi kathinuddh±ro.

Chakka˝.

ľd±yapannarasaka˝ niµµhita˝.