Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, kassaka½ v±ºija½ gorakkha½– “kassakosi, v±ºijosi, gorakkhos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
20. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena h²na½ vadeti, na¼ak±ra½ kumbhak±ra½ pesak±ra½ cammak±ra½ nah±pita½– “na¼ak±rosi, kumbhak±rosi, pesak±rosi, cammak±rosi, nah±pitos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena ukkaµµha½ vadeti, muddika½ gaºaka½ lekhaka½– “na¼ak±rosi, kumbhak±rosi, pesak±rosi, cammak±rosi, nah±pitos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena h²na½ vadeti, na¼ak±ra½ kumbhak±ra½ pesak±ra½ cammak±ra½ nah±pita½– “muddikosi, gaºakosi, lekhakos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, muddika½ gaºaka½ lekhaka½– “muddikosi, gaºakosi, lekhakos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
21. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena h²na½ vadeti, kuµµhika½ gaº¹ika½ kil±sika½ sosika½ apam±rika½– “kuµµhikosi, gaº¹ikosi, kil±sikosi, sosikosi, apam±rikos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena ukkaµµha½ vadeti, madhumehika½– “kuµµhikosi, gaº¹ikosi, kil±sikosi, sosikosi, apam±rikos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena h²na½ vadeti, kuµµhika½ gaº¹ika½ kil±sika½ sosika½ apam±rika½– “madhumehikos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, madhumehika½– “madhumehikos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
22. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena h²na½ vadeti, atid²gha½ atirassa½ atikaºha½ accod±ta½ “atid²ghosi, atirassosi, atikaºhosi, accod±tos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena ukkaµµha½ vadeti, n±tid²gha½ n±tirassa½ n±tikaºha½ n±ccod±ta½– “atid²ghosi, atirassosi, atikaºhosi, accod±tos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena h²na½ vadeti, atid²gha½ atirassa½ atikaºha½ accod±ta½– “n±tid²ghosi, n±tirassosi, n±tikaºhosi, n±ccod±tos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, n±tid²gha½ n±tirassa½ n±tikaºha½ n±ccod±ta½– “n±tid²ghosi, n±tirassosi, n±tikaºhosi, n±ccod±tos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
23. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena h²na½ vadeti, r±gapariyuµµhita½ dosapariyuµµhita½ mohapariyuµµhita½– “r±gapariyuµµhitosi, dosapariyuµµhitosi, mohapariyuµµhitos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena ukkaµµha½ vadeti, v²tar±ga½ v²tadosa½ v²tamoha½– “r±gapariyuµµhitosi dosapariyuµµhitosi, mohapariyuµµhitos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena h²na½ vadeti, r±gapariyuµµhita½ dosapariyuµµhita½ mohapariyuµµhita½ “v²tar±gosi, v²tadososi, v²tamohos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, v²tar±ga½ v²tadosa½ v²tamoha½– “v²tar±gosi, v²tadososi, v²tamohos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
24. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena h²na½ vadeti, p±r±jika½ ajjh±panna½ saªgh±disesa½ ajjh±panna½ thullaccaya½ ajjh±panna½ p±cittiya½ ajjh±panna½ p±µidesan²ya½ ajjh±panna½ dukkaµa½ ajjh±panna½ dubbh±sita½ ajjh±panna½– “p±r±jika½ ajjh±pannosi, saªgh±disesa½ ajjh±pannosi, thullaccaya½ ajjh±pannosi, p±cittiya½ ajjh±pannosi, p±µidesan²ya½ ajjh±pannosi, dukkaµa½ ajjh±pannosi, dubbh±sita½ ajjh±pannos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena ukkaµµha½ vadeti, sot±panna½– “p±r±jika½ ajjh±pannosi…pe… dubbh±sita½ ajjh±pannos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena h²na½ vadeti, p±r±jika½ ajjh±panna½…pe… dubbh±sita½ ajjh±panna½– “sot±pannos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, sot±panna½– “sot±pannos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
25. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena h²na½ vadeti, oµµha½ meº¹a½ goºa½ gadrabha½ tiracch±nagata½ nerayika½– “oµµhosi, meº¹osi, goºosi, gadrabhosi, tiracch±nagatosi, nerayikosi, natthi tuyha½ sugati, duggati yeva tuyha½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena ukkaµµha½ vadeti, paº¹ita½ byatta½ medh±vi bahussuta½ dhammakathika½– “oµµhosi, meº¹osi, goºosi, gadrabhosi, tiracch±nagatosi, nerayikosi; natthi tuyha½ sugati, duggati yeva tuyha½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena h²na½ vadeti, oµµha½ meº¹a½ goºa½ gadrabha½ tiracch±nagata½ nerayika½– “paº¹itosi, byattosi, medh±v²si, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyha½ duggati, sugati yeva tuyha½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, paº¹ita½ byatta½ medh±vi½ bahussuta½ dhammakathika½– “paº¹itosi, byattosi, medh±v²si, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyha½ duggati, sugati yeva tuyha½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya p±cittiyassa.
26. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “santi idhekacce caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “santi idhekacce khattiy±, br±hmaº±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
27. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “santi idhekacce avakaººak± javakaººak± dhaniµµhak± saviµµhak± kulava¹¹hak±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce buddharakkhit± dhammarakkhit± saªgharakkhit±”ti bhaºati …pe…. “Santi idhekacce kosiy± bh±radv±j±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce gotam± moggall±n± kacc±n± v±siµµh±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce koµµhak± pupphacha¹¹ak±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce kassak± v±ºij± gorakkh±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce na¼ak±r± kumbhak±r± pesak±r± cammak±r± nah±pit±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce muddik± gaºak± lekhak±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce kuµµhik± gaº¹ik± kil±sik± sosik± apam±rik±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce madhumehik±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce atid²gh± atirass± atikaºh± accod±t±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce n±tid²gh± n±tirass± n±tikaºh± n±ccod±t±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce r±gapariyuµµhit± dosapariyuµµhit± mohapariyuµµhit±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce v²tar±g± v²tados± v²tamoh±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce p±r±jika½ ajjh±pann±…pe… dubbh±sita½ ajjh±pann±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce sot±pann±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce oµµh± meº¹± goº± gadrabh± tiracch±nagat± nerayik±, natthi tesa½ sugati, duggatiyeva tesa½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
28. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “santi idhekacce paº¹it± byatt±, medh±v² bahussut± dhammakathik±, natthi tesa½ duggati, sugatiyeva tesa½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
29. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “ye n³na caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa…pe….
Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “ye n³na paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
30. Upasampanno upasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “na maya½ caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Na maya½ paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±, natthamh±ka½ duggati, sugatiyeva amh±ka½ p±µikaªkh±”ti bhaºati. ¾patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
31. Upasampanno anupasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo h²nena h²na½ vadeti,…pe… h²nena ukkaµµha½ vadeti…pe… ukkaµµhena h²na½ vadeti…pe… ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, paº¹ita½ byatta½ medh±vi½ bahussuta½ dhammakathika½– “paº¹itosi, byattosi, medh±v²si, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyha½ duggati, sugatiyeva tuyha½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
Upasampanno anupasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “santi idhekacce caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±, natthi tesa½ duggati, sugatiyeva tesa½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
Upasampanno anupasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “ye n³na caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Ye n³na paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
Upasampanno anupasampanna½ khu½setuk±mo vambhetuk±mo maªkukattuk±mo eva½ vadeti, “na maya½ caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Na maya½ paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±, natthamh±ka½ duggati, sugatiyeva amh±ka½ p±µikaªkh±”ti bhaºati. ¾patti v±c±ya, v±c±ya dukkaµassa.
32. Upasampanno upasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± h²nena h²na½ vadeti, caº¹±la½ vena½ nes±da½ rathak±ra½ pukkusa½– “caº¹±losi, venosi, nes±dosi, rathak±rosi pukkusos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno upasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± h²nena ukkaµµha½ vadeti, khattiya½ br±hmaºa½– “caº¹±losi, venosi, nes±dosi, rathak±rosi, pukkusos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno upasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± ukkaµµhena h²na½ vadeti, caº¹±la½ vena½ nes±da½ rathak±ra½ pukkusa½– “khattiyosi, br±hmaºos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno upasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, khattiya½ br±hmaºa½– “khattiyosi, br±hmaºos²”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno upasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± h²nena h²na½ vadeti…pe… h²nena ukkaµµha½ vadeti…pe… ukkaµµhena h²na½ vadeti…pe… ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, paº¹ita½ byatta½ medh±vi½ bahussuta½ dhammakathika½– “paº¹itosi, byattosi, medh±v²si, bahussutosi, dhammakathikosi, natthi tuyha½ duggati, sugati yeva tuyha½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
33. Upasampanno upasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± eva½ vadeti, “santi idhekacce caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±, natthi tesa½ duggati, sugati yeva tesa½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno upasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± eva½ vadeti, “ye n³na caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Ye n³na paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno upasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± eva½ vadeti, “na maya½ caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Na maya½ paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±, natthamh±ka½ duggati, sugatiyeva amh±ka½ p±µikaªkh±”ti bhaºati. ¾patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
34. Upasampanno anupasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± h²nena h²na½ vadeti…pe… h²nena ukkaµµha½ vadeti…pe… ukkaµµhena h²na½ vadeti…pe… ukkaµµhena ukkaµµha½ vadeti, paº¹ita½ byatta½ medh±vi½ bahussuta½ dhammakathika½– “paº¹itosi byattosi, medh±v²si, bahussutosi dhammakathikosi, natthi tuyha½ duggati; sugati yeva tuyha½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno anupasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± eva½ vadeti, “santi idhekacce caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Santi idhekacce paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±, natthi tesa½ duggati, sugati yeva tesa½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno anupasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± eva½ vadeti, “ye n³na caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Ye n³na paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
Upasampanno anupasampanna½ na khu½setuk±mo na vambhetuk±mo na maªkukattuk±mo, davakamyat± eva½ vadeti, “na maya½ caº¹±l± ven± nes±d± rathak±r± pukkus±”ti bhaºati…pe…. “Na maya½ paº¹it± byatt± medh±v² bahussut± dhammakathik±, natthamh±ka½ duggati, sugati yeva amh±ka½ p±µikaªkh±”ti bhaºati, ±patti v±c±ya, v±c±ya dubbh±sitassa.
35. An±patti atthapurekkh±rassa, dhammapurekkh±rassa, anus±sanipurekkh±rassa, ummattakassa, khittacittassa, vedan±µµassa, ±dikammikass±ti.

Omasav±dasikkh±pada½ niµµhita½ dutiya½.