Bhikkhu sam±disati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
357. Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Na ca sam±disati– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti saªgh±disesena dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, ±patti saªgh±disesassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Na ca sam±disati– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Na ca sam±disati– “pam±ºik± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti pam±º±tikkanta½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti saªgh±disesena dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, ±patti saªgh±disesassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Na ca sam±disati– “pam±ºik± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Na ca sam±disati– “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ pam±º±tikkanta½ s±rambha½ aparikkamana½ ±patti dvinna½ saªgh±disesena dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dvinna½ saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dvinna½ saªgh±disesena dukkaµassa …pe… an±rambha½ saparikkamana½, ±patti dvinna½ saªgh±dises±na½.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Na ca sam±disati– “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
358. Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ s±rambha½ aparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati adesitavatthuk± s±rambh± aparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ s±rambha½ saparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati adesitavatthuk± s±rambh± saparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± c±”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ an±rambha½ aparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati adesitavatthuk± an±rambh± aparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “desitavatthuk± ca hotu saparikkaman± c±”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ an±rambha½ saparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati adesitavatthuk± an±rambh± saparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “desitavatthuk± hot³”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ s±rambha½ aparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati desitavatthuk± s±rambh± aparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “an±rambh± ca hotu saparikkaman± c±”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ s±rambha½ saparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati desitavatthuk± s±rambh± saparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “an±rambh± hot³”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ an±rambha½ aparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati desitavatthuk± an±rambh± aparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “saparikkaman± hot³”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
359. Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca “pam±ºik± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti pam±º±tikkanta½ s±rambha½ aparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati pam±º±tikkant± s±rambh± aparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “pam±ºik± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti…pe… “pam±ºik± ca hotu an±rambh± c±”ti…pe… “pam±ºik± ca hotu saparikkaman± c±”ti…pe… “pam±ºik± hot³”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “pam±ºik± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati pam±ºik± s±rambh± aparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “an±rambh± ca hotu saparikkaman± c±”ti…pe… “an±rambh± hot³”ti…pe… “saparikkaman± hot³”ti…pe… an±patti.
360. Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ pam±º±tikkanta½ s±rambha½ aparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati adesitavatthuk± pam±º±tikkant± s±rambh± aparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti…pe… “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca an±rambh± c±”ti…pe… “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca saparikkaman± c±”ti…pe… “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± c±”ti. No ce s±ma½ v± gaccheyya d³ta½ v± pahiºeyya, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½. So suº±ti– “kuµi kira me kayirati desitavatthuk± pam±ºik± s±rambh± aparikkaman±”ti. Tena bhikkhun± s±ma½ v± gantabba½ d³to v± p±hetabbo– “an±rambh± ca hotu saparikkaman± c±”ti…pe… “an±rambh± hot³”ti…pe… “saparikkaman± hot³”ti…pe… an±patti.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ tiººa½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dvinna½ dukkaµ±na½…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dvinna½ dukkaµ±na½…pe… an±rambha½ saparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dvinna½ dukk±µana½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “pam±ºik± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti pam±º±tikkanta½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ tiººa½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dvinna½ dukkaµ±na½…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dvinna½ dukkaµ±na½…pe… an±rambha½ saparikkamana½ ±patti k±ruk±na½ dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “pam±ºik± ca hotu an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ pam±º±tikkanta½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ catunna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ tiººa½ dukkaµ±na½…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ tiººa½ dukkaµ±na½…pe… an±rambha½ saparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dvinna½ dukkaµ±na½.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Sam±disati ca– “desitavatthuk± ca hotu pam±ºik± ca an±rambh± ca saparikkaman± c±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti k±ruk±na½ dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
361. Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ s±rambha½ aparikkamana½. So ce vippakate ±gacchati, tena bhikkhun± s± kuµi aññassa v± d±tabb± bhinditv± v± puna k±tabb±. No ce aññassa v± dadeyya bhinditv± v± puna k±reyya, ±patti saªgh±disesena dvinna½ dukkaµ±na½.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ s±rambha½ saparikkamana½. So ce vippakate ±gacchati, tena bhikkhun± s± kuµi aññassa v± d±tabb± bhinditv± v± puna k±tabb±. No ce aññassa v± dadeyya bhinditv± v± puna k±reyya, ±patti saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½…pe… ±patti saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½…pe… ±patti saªgh±disesassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ s±rambha½ aparikkamana½. So ce vippakate ±gacchati, tena bhikkhun± s± kuµi aññassa v± d±tabb± bhinditv± v± puna k±tabb±. No ce aññassa v± dadeyya bhinditv± v± puna k±reyya, ±patti dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
362. Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti pam±º±tikkanta½ s±rambha½ aparikkamana½. So ce vippakate ±gacchati, tena bhikkhun± s± kuµi aññassa v± d±tabb± bhinditv± v± puna k±tabb±. No ce aññassa v± dadeyya bhinditv± v± puna k±reyya, ±patti saªgh±disesena dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, ±patti saªgh±disesassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½. So ce vippakate ±gacchati, tena bhikkhun± s± kuµi aññassa v± d±tabb± bhinditv± v± puna k±tabb± No ce aññassa v± dadeyya bhinditv± v± puna k±reyya, ±patti dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti adesitavatthuka½ pam±º±tikkanta½ s±rambha½ aparikkamana½. So ce vippakate ±gacchati, tena bhikkhun± s± kuµi aññassa v± d±tabb± bhinditv± v± puna k±tabb±. No ce aññassa v± dadeyya bhinditv± v± puna k±reyya, ±patti dvinna½ saªgh±disesena dvinna½ dukkaµ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dvinna½ saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dvinna½ saªgh±disesena dukkaµassa…pe… an±rambha½ saparikkamana½, ±patti dvinna½ saªgh±dises±na½.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ pam±ºika½ s±rambha½ aparikkamana½. So ce vippakate ±gacchati, tena bhikkhun± s± kuµi aññassa v± d±tabb± bhinditv± v± puna k±tabb±. No ce aññassa v± dadeyya bhinditv± v± puna k±reyya, ±patti dvinna½ dukk±µ±na½…pe… s±rambha½ saparikkamana½, ±patti dukkaµassa…pe… an±rambha½ aparikkamana½, ±patti dukkaµassa.
Bhikkhu sam±disitv± pakkamati– “kuµi½ me karoth±”ti. Tassa kuµi½ karonti desitavatthuka½ pam±ºika½ an±rambha½ saparikkamana½, an±patti.
363. Attan± vippakata½ attan± pariyos±peti, ±patti saªgh±disesassa.
Attan± vippakata½ parehi pariyos±peti [pariyos±v±peti (ka.)], ±patti saªgh±disesassa.
Parehi vippakata½ attan± pariyos±peti, ±patti saªgh±disesassa.
Parehi vippakata½ parehi pariyos±peti [pariyos±v±peti (ka.)], ±patti saªgh±disesassa.
364. An±patti leºe guh±ya tiºakuµik±ya aññassatth±ya v±s±g±ra½ µhapetv± sabbattha, an±patti ummattakassa ±dikammikass±ti.

Kuµik±rasikkh±pada½ niµµhita½ chaµµha½.