Baddhacakka½ m³la½ sa½khitta½.

318. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± muhuttik± ca dhanakk²t± ca…pe… muhuttik± ca chandav±sin² ca…pe… muhuttik± ca dhaj±haµ± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ekam³laka½ niµµhita½.

Dum³lak±d²nipi evameva k±tabb±ni.

Ida½ dasam³laka½

319. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca bhogav±sin² ca paµav±sin² ca odapattakin² ca obhaµacumbaµ± ca d±s² ca bhariy± ca kammak±r² ca bhariy± ca dhaj±haµ± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

M±turakkhit±cakka½ niµµhita½.

Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ piturakkhita½…pe… m±t±piturakkhita½… bh±turakkhita½… bhaginirakkhita½ ñ±tirakkhita½… gottarakkhita½… dhammarakkhita½ … s±rakkha½… saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± chandav±sin²…pe… bhogav±sin², paµav±sin², odapattakin², obhaµacumbaµ±, d±s² ca bhariy± ca, kammak±r² ca bhariy± ca, dhaj±haµ±, muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Nikkhepapad±ni.

320. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca bhogav±sin² ca…pe… dhanakk²t± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Khaº¹acakka½.

Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± chandav±sin² ca bhogav±sin² ca…pe… chandav±sin² ca muhuttik± ca, chandav±sin² ca dhanakk²t± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Baddhacakka½ m³la½ sa½khitta½.

Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± muhuttik± ca dhanakk²t± ca…pe… muhuttik± ca chandav±sin² ca, muhuttik± ca dhaj±haµ± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ekam³laka½ niµµhita½.

Dum³lakampi tim³lakampi y±va navam³laka½ evameva k±tabba½.

Ida½ dasam³laka½.

321. Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ saparidaº¹a½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca bhogav±sin² ca paµav±sin² ca odapattakin² ca obhaµacumbaµ± ca d±s² ca bhariy± ca kammak±r² ca bhariy± ca dhaj±haµ± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Saparidaº¹±cakka½ niµµhita½.

Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhita½ br³hi– ‘hohi kira itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca piturakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t± ca chandav±sin² c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca piturakkhitañca m±t±piturakkhitañca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t± ca chandav±sin² ca bhogav±sin² c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Eva½ ubhatova¹¹haka½ k±tabba½.
Puriso bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ m±turakkhitañca piturakkhitañca m±t±piturakkhitañca bh±turakkhitañca bhaginirakkhitañca ñ±tirakkhitañca gottarakkhitañca dhammarakkhitañca s±rakkhañca saparidaº¹añca br³hi– ‘hotha kira itthann±massa bhariy±yo dhanakk²t± ca chandav±sin² ca bhogav±sin² ca paµav±sin² ca odapattakin² ca obhaµacumbaµ± ca d±s² ca bhariy± ca kammak±r² ca bhariy± ca dhaj±haµ± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ubhatova¹¹haka½ niµµhita½.

Purisassa m±t± bhikkhu½ pahiºati…pe… purisassa pit± bhikkhu½ pahiºati…pe… purisassa m±t±pitaro bhikkhu½ pahiºanti…pe… purisassa bh±t± bhikkhu½ pahiºati…pe… purisassa bhagin² bhikkhu½ pahiºati…pe… purisassa ñ±tak± bhikkhu½ pahiºanti…pe… purisassa gott± bhikkhu½ pahiºanti…pe… purisassa sahadhammik± bhikkhu½ pahiºanti…pe….
Purisassa peyy±lo vitth±retabbo.
Ubhatova¹¹haka½ yath± purimanayo tatheva vitth±retabba½.
322. M±turakkhit±ya m±t± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
M±turakkhit±ya m±t± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± chandav±sin²…pe… bhogav±sin², paµav±sin², odapattakin², obhaµacumbaµ±, d±s² ca bhariy± ca, kammak±r² ca bhariy± ca, dhaj±haµ±, muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Nikkhepapad±ni.

323. M±turakkhit±ya m±t± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca…pe… dhanakk²t± ca bhogav±sin² ca, dhanakk²t± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Khaº¹acakka½.

324. M±turakkhit±ya m±t± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± chandav±sin² ca bhogav±sin² ca…pe… chandav±sin² ca muhuttik± ca, chandav±sin² ca dhanakk²t± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Baddhacakka½ m³la½ sa½khitta½.

325. M±turakkhit±ya m±t± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± muhuttik± ca dhanakk²t± ca…pe… muhuttik± ca chandav±sin² ca…pe… muhuttik± ca dhaj±haµ± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ekam³laka½ niµµhita½.

Dum³lakampi tim³lakampi y±va navam³laka½ evameva k±tabba½.

Ida½ dasam³laka½

326. M±turakkhit±ya m±t± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca bhogav±sin² ca paµav±sin² ca odapattakin² ca obhaµacumbaµ± ca d±s² ca bhariy± ca kammak±r² ca bhariy± ca dhaj±haµ± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

M±tucakka½ niµµhita½.

Piturakkhit±ya pit± bhikkhu½ pahiºati…pe… m±t±piturakkhit±ya m±t±pitaro bhikkhu½ pahiºanti… bh±turakkhit±ya bh±t± bhikkhu½ pahiºati… bhaginirakkhit±ya bhagin² bhikkhu½ pahiºati… ñ±tirakkhit±ya ñ±tak± bhikkhu½ pahiºanti… gottarakkhit±ya gott± [sagott± (?)] Bhikkhu½ pahiºanti… dhammarakkhit±ya sahadhammik± bhikkhu½ pahiºanti… s±rakkh±ya yena pariggahit± hoti so bhikkhu½ pahiºati… saparidaº¹±ya yena daº¹o µhapito hoti so bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Saparidaº¹±ya yena daº¹o µhapito hoti so bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± chandav±sin²…pe… bhogav±sin²… paµav±sin²… odapattakin²… obhaµacumbaµ±… d±s² ca bhariy± ca… kammak±r² ca bhariy± ca… dhaj±haµ±… muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Nikkhepapad±ni.

327. Saparidaº¹±ya yena daº¹o µhapito hoti so bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca…pe… dhanakk²t± ca bhogav±sin² ca… dhanakk²t± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Khaº¹acakka½.

328. Saparidaº¹±ya yena daº¹o µhapito hoti so bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± chandav±sin² ca bhogav±sin² ca…pe… chandav±sin² ca muhuttik± ca… chandav±sin² ca dhanakk²t± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati ±patti saªgh±disesassa.

Baddhacakka½ m³la½ sa½khitta½.

329. Saparidaº¹±ya yena daº¹o, µhapito hoti so bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± muhuttik± ca dhanakk²t± ca…pe… muhuttik± ca chandav±sin² ca…pe… muhuttik± ca dhaj±haµ± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ekam³laka½ niµµhita½.

Dum³lakampi tim³lakampi y±va navam³laka½ evameva k±tabba½.

Ida½ dasam³laka½

330. Saparidaº¹±ya yena daº¹o µhapito hoti so bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘hotu itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca bhogav±sin² ca paµav±sin² ca odapattakin² ca obhaµacumbaµ± ca d±s² ca bhariy± ca kammak±r² ca bhariy± ca dhaj±haµ± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Daº¹aµhapitacakka½ niµµhita½.

M±turakkhit± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
M±turakkhit± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± chandav±sin²…pe… bhogav±sin²… paµav±sin²… odapattakin²… obhaµacumbaµ±… d±s² ca bhariy± ca… kammak±r² ca bhariy± ca… dhaj±haµ±… muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Nikkhepapad±ni.

331. M±turakkhit± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
M±turakkhit± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca bhogav±sin² ca…pe… dhanakk²t± ca paµav±sin² ca…pe… dhanakk²t± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Khaº¹acakka½.

332. M±turakkhit± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± chandav±sin² ca bhogav±sin² ca…pe… chandav±sin² ca muhuttik± ca… chandav±sin² ca dhanakk²t± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Baddhacakka½ m³la½ sa½khitta½.

M±turakkhit± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± muhuttik± ca dhanakk²t± ca…pe… muhuttik± ca chandav±sin² ca…pe… muhuttik± ca dhaj±haµ± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ekam³laka½ niµµhita½.

Dum³lak±d²nipi evameva k±tabb±ni.

Ida½ dasam³laka½

333. M±turakkhit± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca bhogav±sin² ca paµav±sin² ca odapattakin² ca obhaµacumbaµ± ca d±s² ca bhariy± ca kammak±r² ca bhariy± ca dhaj±haµ± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Apara½ m±turakkhit±cakka½ niµµhita½.

Piturakkhit± bhikkhu½ pahiºati…pe… m±t±piturakkhit± bhikkhu½ pahiºati… bh±turakkhit± bhikkhu½ pahiºati… bhaginirakkhit± bhikkhu½ pahiºati… ñ±tirakkhit± bhikkhu½ pahiºati… gottarakkhit± bhikkhu½ pahiºati… dhammarakkhit± bhikkhu½ pahiºati… s±rakkh± bhikkhu½ pahiºati… saparidaº¹± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± dhanakk²t±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Saparidaº¹± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± chandav±sin²…pe… bhogav±sin²… paµav±sin²… odapattakin²… obhaµacumbaµ±… d±s² ca bhariy± ca… kammak±r² ca bhariy± ca… dhaj±haµ±… muhuttik±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Nikkhepapad±ni.

334. Saparidaº¹± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca…pe… dhanakk²t± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Khaº¹acakka½.

335. Saparidaº¹± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± chandav±sin² ca bhogav±sin² ca…pe… chandav±sin² ca muhuttik± ca… chandav±sin² ca dhanakk²t± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Baddhacakka½ m³la½ sa½khitta½.

336. Saparidaº¹± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± muhuttik± ca dhanakk²t± ca…pe… muhuttik± ca chandav±sin² ca…pe… muhuttik± ca dhaj±haµ± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Ekam³laka½ niµµhita½.

Dum³lak±d²nipi evameva k±tabb±ni.

Ida½ dasam³laka½

337. Saparidaº¹± bhikkhu½ pahiºati– “gaccha, bhante, itthann±ma½ br³hi– ‘homi itthann±massa bhariy± dhanakk²t± ca chandav±sin² ca bhogav±sin² ca paµav±sin² ca odapattakin² ca obhaµacumbaµ± ca d±s² ca bhariy± ca kammak±r² ca bhariy± ca dhaj±haµ± ca muhuttik± c±”’ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.

Apara½ saparidaº¹±cakka½ niµµhita½.

Sabba½ cakkapeyy±la½ niµµhita½.

338. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa. Paµiggaºh±ti v²ma½sati na pacc±harati, ±patti thullaccayassa. Paµiggaºh±ti na v²ma½sati pacc±harati, ±patti thullaccayassa. Paµiggaºh±ti na v²ma½sati na pacc±harati, ±patti dukkaµassa. Na paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti thullaccayassa. Na paµiggaºh±ti v²ma½sati na pacc±harati, ±patti dukkaµassa. Na paµiggaºh±ti na v²ma½sati pacc±harati, ±patti dukkaµassa. Na paµiggaºh±ti na v²ma½sati na pacc±harati, an±patti.
Puriso sambahule bhikkh³ ±º±peti– “gacchatha, bhante, itthann±ma½ itthi½ v²ma½sath±”ti. Sabbe paµiggaºhanti sabbe v²ma½santi sabbe pacc±haranti, ±patti sabbesa½ saªgh±disesassa.
Puriso sambahule bhikkh³ ±º±peti– “gacchatha, bhante, itthann±ma½ itthi½ v²ma½sath±”ti. Sabbe paµiggaºhanti sabbe v²ma½santi eka½ pacc±har±penti, ±patti sabbesa½ saªgh±disesassa.
Puriso sambahule bhikkh³ ±º±peti– “gacchatha, bhante, itthann±ma½ itthi½ v²ma½sath±”ti. Sabbe paµiggaºhanti, eka½ v²ma½s±petv± sabbe pacc±haranti, ±patti sabbesa½ saªgh±disesassa.
Puriso sambahule bhikkh³ ±º±peti– “gacchatha, bhante, itthann±ma½ itthi½ v²ma½sath±”ti. Sabbe paµiggaºhanti, eka½ v²ma½s±petv± eka½ pacc±har±penti, ±patti sabbesa½ saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ ±º±peti– “gaccha, bhante, itthann±ma½ itthi½ v²ma½s±”ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati pacc±harati, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ ±º±peti– “gaccha, bhante, itthann±ma½ itthi½ v²ma½s±”ti. Paµiggaºh±ti v²ma½sati antev±si½ pacc±har±peti, ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ ±º±peti– “gaccha, bhante, itthann±ma½ itthi½ v²ma½s±”ti. Paµiggaºh±ti antev±si½ v²ma½s±petv± attan± pacc±harati ±patti saªgh±disesassa.
Puriso bhikkhu½ ±º±peti “gaccha, bhante, itthann±ma½ itthi vima½s±”ti. Paµiggaºh±ti antev±si½ v²ma½s±peti antev±s² v²ma½sitv± bahiddh± pacc±harati, ±patti ubhinna½ thullaccayassa.
339. Gacchanto samp±deti, ±gacchanto visa½v±deti, ±patti thullaccayassa.
Gacchanto visa½v±deti, ±gacchanto samp±deti, ±patti thullaccayassa.
Gacchanto samp±deti, ±gacchanto samp±deti, ±patti saªgh±disesassa.
Gacchanto visa½v±deti, ±gacchanto visa½v±deti, an±patti.
340. An±patti saªghassa v± cetiyassa v± gil±nassa v± karaº²yena gacchati, ummattakassa, ±dikammikass±ti.