Yath± ida½ paµhama½ jh±na½ vitth±rita½ ta½ sabbampi vitth±retabba½.
206. T²h±k±rehi…pe… sattah±k±rehi dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… catutthassa jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… catuttha½ jh±na½ sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa. Pubbevassa hoti mus± bhaºissanti, bhaºantassa hoti mus± bhaº±m²ti, bhaºitassa hoti mus± may± bhaºitanti, vinidh±ya diµµhi½, vinidh±ya khanti½, vinidh±ya ruci½, vinidh±ya bh±va½.
207. T²h±k±rehi suññata½ vimokkha½… animitta½ vimokkha½… appaºihita½ vimokkha½… sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… appaºihitassa vimokkhassa l±bh²mhi… vas²mhi… appaºihito vimokkho sacchikato may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa…pe….
T²h±k±rehi suññata½ sam±dhi½… animitta½ sam±dhi½… appaºihita½ sam±dhi½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… appaºihitassa sam±dhissa l±bh²mhi… vas²mhi… appaºihito sam±dhi sacchikato may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi suññata½ sam±patti½… animitta½ sam±patti½… appaºihita½ sam±patti½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… appaºihit±ya sam±pattiy± l±bh²mhi… vas²mhi… appaºihit± sam±patti sacchikat± may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi tisso vijj± sam±pajji½… sam±pajj±mi sam±panno… tissanna½ vijj±na½ l±bh²mhi… vas²mhi… tisso vijj± sacchikat± may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi catt±ro satipaµµh±ne… catt±ro sammappadh±ne… catt±ro iddhip±de sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… catunna½ iddhip±d±na½ l±bh²mhi… vas²mhi… catt±ro iddhip±d± sacchikat± may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi pañcindriy±ni… pañca bal±ni sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno pañcanna½ bal±na½ l±bh²mhi… vas²mhi… pañcabal±ni sacchikat±ni may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi satta bojjhaªge sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… sattanna½ bojjhaªg±na½ l±bh²mhi… vas²mhi… satta bojjhaªg± sacchikat± may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi ariya½ aµµhaªgika½ magga½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… ariyassa aµµhaªgikassa maggassa l±bh²mhi… vas²mhi… ariyo aµµhaªgiko maggo sacchikato may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi sot±pattiphala½… sakad±g±miphala½… an±g±miphala½… arahatta½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… arahattassa l±bh²mhi vas²mhi arahatta½ sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa
T²h±k±rehi r±go me catto vanto mutto pah²no paµinissaµµho ukkheµito samukkheµitoti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi doso me catto vanto mutto pah²no paµinissaµµho ukkheµito samukkheµitoti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi moho me catto vanto mutto pah²no paµinissaµµho ukkheµito samukkheµitoti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi r±g± me citta½ vin²varaºanti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi dos± me citta½ vin²varaºanti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi …pe… sattah±k±rehi moh± me citta½ vin²varaºanti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa– pubbevassa hoti mus± bhaºissanti, bhaºantassa hoti mus± bhaº±m²ti, bhaºitassa hoti mus± may± bhaºitanti, vinidh±ya diµµhi½, vinidh±ya khanti½, vinidh±ya ruci½, vinidh±ya bh±va½.

Suddhika½ niµµhita½.

208. T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ dutiyañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa dutiyassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ dutiyañca jh±na½ sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa…pe….
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ tatiyañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa tatiyassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ tatiyañca jh±na½ sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ catutthañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa catutthassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ catutthañca jh±na½ sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ suññatañca vimokkha½… paµhamañca jh±na½ animittañca vimokkha½… paµhamañca jh±na½ appaºihitañca vimokkha½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa appaºihitassa ca vimokkhassa l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ appaºihito ca vimokkho sacchikato may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ suññatañca sam±dhi½… paµhamañca jh±na½ animittañca sam±dhi½… paµhamañca jh±na½ appaºihitañca sam±dhi½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno paµhamassaca jh±nassa appaºihitassa ca sam±dhissa l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ appaºihito ca sam±dhi sacchikato may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ suññatañca sam±patti½… paµhamañca jh±na½ animittañca sam±patti½… paµhamañca jh±na½ appaºihitañca sam±patti½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno paµhamassa ca jh±nassa appaºihit±ya ca sam±pattiy± l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ appaºihit± ca sam±patti sacchikat± may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ tisso ca vijj± sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa tissannañca vijj±na½ l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ tisso ca vijj± sacchikat± may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ catt±ro ca satipaµµh±ne… paµhamañca jh±na½ catt±ro ca sammappadh±ne… paµhamañca jh±na½ catt±ro ca iddhip±de sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa catunnañca iddhip±d±na½ l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ catt±ro ca iddhip±d± sacchikat± may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ pañca ca indriy±ni… paµhamañca jh±na½ pañca ca bal±ni sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa pañcannañca bal±na½ l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ pañca ca bal±ni sacchikat±ni may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
209. T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ satta ca bojjhaªge sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa sattannañca bojjhaªg±na½ l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ satta ca bojjhaªg± sacchikat± may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ ariyañca aµµhaªgika½ magga½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa ariyassa ca aµµhaªgikassa maggassa l±bh²mhi vas²mhi… paµhamañca jh±na½ ariyo ca aµµhaªgiko maggo sacchikato may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ sot±pattiphalañca… paµhamañca jh±na½ sakad±g±miphalañca… paµhamañca jh±na½ an±g±miphalañca… paµhamañca jh±na½ arahattañca sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa arahattassa ca l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ arahattañca sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi paµhamañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ sacchikata½ may±, r±go ca me catto… doso ca me catto… moho ca me catto vanto mutto pah²no paµinissaµµho ukkheµito samukkheµitoti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi…pe… sattah±k±rehi paµhamañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… paµhamassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… paµhamañca jh±na½ sacchikata½ may±, r±g± ca me citta½ vin²varaºa½… dos± ca me citta½ vin²varaºa½… moh± ca me citta½ vin²varaºanti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa. Pubbevassa hoti mus± bhaºissanti, bhaºantassa hoti mus± bhaº±m²ti, bhaºitassa hoti mus± may± bhaºitanti, vinidh±ya diµµhi½, vinidh±ya khanti½, vinidh±ya ruci½, vinidh±ya bh±va½.

Khaº¹acakka½ niµµhita½.

210. T²h±k±rehi dutiyañca jh±na½ tatiyañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… dutiyassa ca jh±nassa tatiyassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… dutiyañca jh±na½ tatiyañca jh±na½ sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi dutiyañca jh±na½ catutthañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… dutiyassa ca jh±nassa catutthassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… dutiyañca jh±na½ catutthañca jh±na½ sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi dutiyañca jh±na½ suññatañca vimokkha½… animittañca vimokkha½… appaºihitañca vimokkha½… suññatañca sam±dhi½… animittañca sam±dhi½… appaºihitañca sam±dhi½… suññatañca sam±patti½… animittañca sam±patti½… appaºihitañca sam±patti½… tisso ca vijj±… catt±ro ca satipaµµh±ne… catt±ro ca sammappadh±ne… catt±ro ca iddhip±de… pañca ca indriy±ni… pañca ca bal±ni… satta ca bojjhaªge… ariyañca aµµhaªgika½ magga½… sot±pattiphalañca… sakad±g±miphalañca… an±g±miphalañca… arahattañca sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… dutiyassa ca jh±nassa arahattassa ca l±bh²mhi… vas²mhi… dutiyañca jh±na½ arahattañca sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi dutiyañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… dutiyassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… dutiyañca jh±na½ sacchikata½ may±, r±go ca me catto… doso ca me catto… moho ca me catto vanto mutto pah²no paµinissaµµho ukkheµito samukkheµito. R±g± ca me citta½ vin²varaºa½… dos± ca me citta½ vin²varaºa½… moh± ca me citta½ vin²varaºanti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa.
T²h±k±rehi …pe… sattah±k±rehi dutiyañca jh±na½ paµhamañca jh±na½ sam±pajji½… sam±pajj±mi… sam±panno… dutiyassa ca jh±nassa paµhamassa ca jh±nassa l±bh²mhi… vas²mhi… dutiyañca jh±na½ paµhamañca jh±na½ sacchikata½ may±ti sampaj±namus± bhaºantassa ±patti p±r±jikassa…pe… vinidh±ya bh±va½.