2. Saccakath±

8. Purimanid±na½ “Catt±rim±ni bhikkhave [sa½. ni. 5.1090], tath±ni avitath±ni anańńath±ni. Katam±ni catt±ri? ‘Ida½ dukkhan’ti, bhikkhave, tathameta½ avitathameta½ anańńathameta½ ‘aya½ dukkhasamudayo’ti tathameta½ avitathameta½ anańńathameta½, ‘aya½ dukkhanirodho’ti tathameta½ avitathameta½ anańńathameta½, ‘aya½ dukkhanirodhag±min² paµipad±’ti tathameta½ avitathameta½ anańńathameta½. Im±ni kho, bhikkhave, catt±ri tath±ni avitath±ni anańńath±ni”.

1. Paµhamasuttantaniddeso

Katha½ dukkha½ tathaµµhena sacca½? Catt±ro dukkhassa dukkhaµµh± tath± avitath± anańńath±. Dukkhassa p²¼anaµµho, saŖkhataµµho, sant±paµµho, vipariŗ±maµµho– ime catt±ro dukkhassa dukkhaµµh± tath± avitath± anańńath±. Eva½ dukkha½ tathaµµhena sacca½.
Katha½ samudayo tathaµµhena sacca½? Catt±ro samudayassa samudayaµµh± tath± avitath± anańńath±. Samudayassa ±y³hanaµµho, nid±naµµho, sa½yogaµµho palibodhaµµho– ime catt±ro samudayassa samudayaµµh± tath± avitath± anańńath±. Eva½ samudayo tathaµµhena sacca½.
Katha½ nirodho tathaµµhena sacca½? Catt±ro nirodhassa nirodhaµµh± tath± avitath± anańńath±. Nirodhassa nissaraŗaµµho, vivekaµµho, asaŖkhataµµho, amataµµho– ime catt±ro nirodhassa nirodhaµµh± tath± avitath± anańńath±. Eva½ nirodho tathaµµhena sacca½.
Katha½ maggo tathaµµhena sacca½? Catt±ro maggassa maggaµµh± tath± avitath± anańńath±. Maggassa niyy±naµµho, hetuµµho, dassanaµµho, ±dhipateyyaµµho– ime catt±ro maggassa maggaµµh± tath± avitath± anańńath±. Eva½ maggo tathaµµhena sacca½.
9. Katih±k±rehi catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Cat³h±k±rehi catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Tathaµµhena, anattaµµhena, saccaµµhena, paµivedhaµµhena– imehi cat³h±k±rehi catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katha½ tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Cat³h±k±rehi tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Dukkhassa dukkhaµµho tathaµµho, samudayassa samudayaµµho tathaµµho, nirodhassa nirodhaµµho tathaµµho, maggassa maggaµµho tathaµµho– imehi cat³h±k±rehi tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katha½ anattaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Cat³h±k±rehi anattaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Dukkhassa dukkhaµµho anattaµµho, samudayassa samudayaµµho anattaµµho, nirodhassa nirodhaµµho anattaµµho, maggassa maggaµµho anattaµµho– imehi cat³h±k±rehi anattaµµhena catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katha½ saccaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Cat³h±k±rehi saccaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Dukkhassa dukkhaµµho saccaµµho, samudayassa samudayaµµho saccaµµho, nirodhassa nirodhaµµho saccaµµho, maggassa maggaµµho saccaµµho– imehi cat³h±k±rehi saccaµµhena catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katha½ paµivedhaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Cat³h±k±rehi paµivedhaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Dukkhassa dukkhaµµho paµivedhaµµho, samudayassa samudayaµµho paµivedhaµµho nirodhassa nirodhaµµho paµivedhaµµho, maggassa maggaµµho paµivedhaµµho– imehi cat³h±k±rehi paµivedhaµµhena catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
10. Katih±k±rehi catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Ya½ anicca½ ta½ dukkha½, ya½ dukkha½ ta½ anicca½, ya½ aniccańca dukkhańca ta½ anatt±. Ya½ aniccańca dukkhańca anatt± ca ta½ tatha½. Ya½ anicca½ ca dukkhańca anatt± ca tathańca ta½ sacca½. Ya½ aniccańca dukkhańca anatt± ca tathańca saccańca ta½ ekasaŖgahita½. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katih±k±rehi catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Navah±k±rehi catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Tathaµµhena, anattaµµhena, saccaµµhena, paµivedhaµµhena, abhińńaµµhena, parińńaµµhena, pah±naµµhena, bh±vanaµµhena, sacchikiriyaµµhena– imehi navah±k±rehi catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katha½ tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Navah±k±rehi tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Dukkhassa dukkhaµµho tathaµµho, samudayassa samudayaµµho tathaµµho, nirodhassa nirodhaµµho tathaµµho, maggassa maggaµµho tathaµµho, abhińń±ya abhińńaµµho tathaµµho, parińń±ya parińńaµµho tathaµµho, pah±nassa pah±naµµho tathaµµho, bh±van±ya bh±vanaµµho tathaµµho, sacchikiriy±ya sacchikiriyaµµho tathaµµho– imehi navah±k±rehi tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katha½ anattaµµhena… saccaµµhena… paµivedhaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Navah±k±rehi paµivedhaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Dukkhassa dukkhaµµho paµivedhaµµho, samudayassa samudayaµµho paµivedhaµµho, nirodhassa nirodhaµµho paµivedhaµµho, maggassa maggaµµho paµivedhaµµho, abhińń±ya abhińńaµµho paµivedhaµµho, parińń±ya parińńaµµho paµivedhaµµho, pah±nassa pah±naµµho paµivedhaµµho, bh±van±ya bh±vanaµµho paµivedhaµµho, sacchikiriy±ya sacchikiriyaµµho paµivedhaµµho– imehi navah±k±rehi paµivedhaµµhena catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
11. Katih±k±rehi catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? Dv±dasahi ±k±rehi catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Tathaµµhena, anattaµµhena, saccaµµhena, paµivedhaµµhena, abhij±nanaµµhena, parij±nanaµµhena, dhammaµµhena, tathaµµhena, ń±taµµhena, sacchikiriyaµµhena, phassanaµµhena, abhisamayaµµhena– imehi dv±dasahi ±k±rehi catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katha½ tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? So¼asahi ±k±rehi tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Dukkhassa p²¼anaµµho, saŖkhataµµho, sant±paµµho, vipariŗ±maµµho, tathaµµho; samudayassa ±y³hanaµµho, nid±naµµho, sa½yogaµµho, palibodhaµµho tathaµµho; nirodhassa nissaraŗaµµho, vivekaµµho, asaŖkhataµµho, amataµµho tathaµµho; maggassa niyy±naµµho, hetuµµho, dassanaµµho, ±dhipateyyaµµho tathaµµho– imehi so¼asahi ±k±rehi tathaµµhena catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
Katha½ anattaµµhena…pe… saccaµµhena… paµivedhaµµhena… abhij±nanaµµhena… parij±nanaµµhena… dhammaµµhena… tathaµµhena… ń±taµµhena… sacchikiriyaµµhena… phassanaµµhena… abhisamayaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni? So¼asahi ±k±rehi abhisamayaµµhena catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni. Dukkhassa p²¼anaµµho, saŖkhataµµho, sant±paµµho, vipariŗ±maµµho, abhisamayaµµho; samudayassa ±y³hanaµµho, nid±naµµho, sa½yogaµµho, palibodhaµµho, abhisamayaµµho; nirodhassa nissaraŗaµµho vivekaµµho, asaŖkhataµµho, amataµµho, abhisamayaµµho; maggassa niyy±naµµho, hetuµµho, dassanaµµho, ±dhipateyyaµµho, abhisamayaµµho– imehi so¼asahi ±k±rehi abhisamayaµµhena catt±ri sacc±ni ekasaŖgahit±ni. Ya½ ekasaŖgahita½ ta½ ekatta½. Ekatta½ ekena ń±ŗena paµivijjhat²ti– catt±ri sacc±ni ekappaµivedh±ni.
12. Sacc±na½ kati lakkhaŗ±ni? Sacc±na½ dve lakkhaŗ±ni. SaŖkhatalakkhaŗańca, asaŖkhatalakkhaŗańca– sacc±na½ im±ni dve lakkhaŗ±ni.
Sacc±na½ kati lakkhaŗ±ni? Sacc±na½ cha lakkhaŗ±ni. SaŖkhat±na½ sacc±na½ upp±do pańń±yati, vayo pańń±yati, µhit±na½ ańńathatta½ pańń±yati asaŖkhatassa saccassa na upp±do pańń±yati na vayo pańń±yati, na µhitassa ańńathatta½ pańń±yati– sacc±na½ im±ni cha lakkhaŗ±ni.
Sacc±na½ kati lakkhaŗ±ni? Sacc±na½ dv±dasa lakkhaŗ±ni. Dukkhasaccassa upp±do pańń±yati, vayo pańń±yati, µhitassa ańńathatta½ pańń±yati; samudayasaccassa upp±do pańń±yati, vayo pańń±yati, µhitassa ańńathatta½ pańń±yati; maggasaccassa upp±do pańń±yati, vayo pańń±yati, µhitassa ańńathatta½ pańń±yati; nirodhasaccassa na upp±do pańń±yati, na vayo pańń±yati, na µhitassa ańńathatta½ pańń±yati– sacc±na½ im±ni dv±dasa lakkhaŗ±ni.
Catunna½ sacc±na½ kati kusal±, kati akusal±, kati aby±kat±? Samudayasacca½ akusala½, maggasacca½ kusala½ nirodhasacca½ aby±kata½. Dukkhasacca½ siy± kusala½, siy± akusala½, siy± aby±kata½.
Siy± t²ŗi sacc±ni ekasaccena saŖgahit±ni, ekasacca½ t²hi saccehi saŖgahita½? Vatthuvasena pariy±yena siy±ti. Kathańca siy±? Ya½ dukkhasacca½ akusala½, samudayasacca½ akusala½– eva½ akusalaµµhena dve sacc±ni ekasaccena saŖgahit±ni, ekasacca½ dv²hi saccehi saŖgahita½. Ya½ dukkhasacca½ kusala½, maggasacca½ kusala½– eva½ kusalaµµhena dve sacc±ni ekasaccena saŖgahit±ni ekasacca½ dv²hi saccehi saŖgahita½. Ya½ dukkhasacca½ aby±kata½, nirodhasacca½ aby±kata½– eva½ aby±kataµµhena dve sacc±ni ekasaccena saŖgahit±ni, ekasacca½ dv²hi saccehi saŖgahita½. Eva½ siy± t²ŗi sacc±ni ekasaccena saŖgahit±ni, ekasacca½ t²hi saccehi saŖgahita½ vatthuvasena pariy±yen±ti.