10. Maº¹apeyyakath±

238. “Maº¹apeyyamida½ bhikkhave, brahmacariya½. Satth± sammukh²bh³to tidhattamaº¹o [tividho maº¹o (bah³su) aµµhakath± oloketabb±]. Satthari sammukh²bh³te desan±maº¹o, paµiggahamaº¹o, brahmacariyamaº¹o”.
Katamo desan±maº¹o? Catunna½ ariyasacc±na½ ±cikkhan± desan± paññ±pan± paµµhapan± vivaraº± vibhajan± utt±n²kamma½ [utt±nikamma½ (ka.)], catunna½ satipaµµh±n±na½…pe… catunna½ sammappadh±n±na½… catunna½ iddhip±d±na½… pañcanna½ indriy±na½… pañcanna½ bal±na½… sattanna½ bojjhaªg±na½… ariyassa aµµhaªgikassa maggassa ±cikkhan± desan± paññ±pan± paµµhapan± vivaraº± vibhajan± utt±n²kamma½– aya½ desan±maº¹o.
Katamo paµiggahamaº¹o? Bhikkh³ bhikkhuniyo up±sak± up±sik±yo dev± manuss± ye v± panaññepi keci viññ±t±ro– aya½ paµiggahamaº¹o.
Katamo brahmacariyamaº¹o? Ayameva ariyo aµµhaªgiko maggo, seyyathida½– samm±diµµhi, samm±saªkappo, samm±v±c±, samm±kammanto, samm±-±j²vo, samm±v±y±mo, samm±sati, samm±sam±dhi– aya½ brahmacariyamaº¹o.
239. Adhimokkhamaº¹o saddhindriya½, assaddhiya½ kasaµo; assaddhiya½ kasaµa½ cha¹¹etv± saddhindriyassa adhimokkhamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Paggahamaº¹o v²riyindriya½, kosajja½ kasaµo; kosajja½ kasaµa½ cha¹¹etv± v²riyindriyassa paggahamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Upaµµh±namaº¹o satindriya½, pam±do kasaµo; pam±da½ kasaµa½ cha¹¹etv± satindriyassa upaµµh±namaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Avikkhepamaº¹o sam±dhindriya½, uddhacca½ kasaµo; uddhacca½ kasaµa½ cha¹¹etv± sam±dhindriyassa avikkhepamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Dassanamaº¹o paññindriya½, avijja½ kasaµo; avijja½ kasaµa½ cha¹¹etv± paññindriyassa dassanamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½.
Assaddhiye akampiyamaº¹o saddh±bala½, assaddhiya½ kasaµo; assaddhiya½ kasaµa½ cha¹¹etv± saddh±balassa assaddhiye akampiyamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Kosajje akampiyamaº¹o v²riyabala½, kosajja½ kasaµo; kosajja½ kasaµa½ cha¹¹etv± v²riyabalassa kosajje akampiyamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Pam±de akampiyamaº¹o satibala½, pam±do kasaµo; pam±da½ kasaµa½ cha¹¹etv± satibalassa pam±de akampiyamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Uddhacce akampiyamaº¹o sam±dhibala½, uddhacca½ kasaµo; uddhacca½ kasaµa½ cha¹¹etv± sam±dhibalassa uddhacce akampiyamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Avijj±ya akampiyamaº¹o paññ±bala½, avijj± kasaµo; avijja½ kasaµa½ cha¹¹etv± paññ±balassa avijj±ya akampiyamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½.
Upaµµh±namaº¹o satisambojjhaªg±, pam±do kasaµo; pam±da½ kasaµa½ cha¹¹etv± satisambojjhaªgassa upaµµh±namaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Pavicayamaº¹o dhammavicayasambojjhaªgo, avijj± kasaµo; avijja½ kasaµa½ cha¹¹etv± dhammavicayasambojjhaªgassa pavicayamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Paggahamaº¹o v²riyasambojjhaªgo, kosajja½ kasaµo; kosajja½ kasaµa½ cha¹¹etv± v²riyasambojjhaªgassa paggahamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Pharaºamaº¹o p²tisambojjhaªgo, pari¼±ho kasaµo; pari¼±ha½ kasaµa½ cha¹¹etv± p²tisambojjhaªgassa pharaºamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Upasamamaº¹o passaddhisambojjhaªgo duµµhulla½ kasaµo; duµµhulla½ kasaµa½ cha¹¹etv± passaddhisambojjhaªgassa upasamamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Avikkhepamaº¹o sam±dhisambojjhaªgo, uddhacca½ kasaµo; uddhacca½ kasaµa½ cha¹¹etv± sam±dhisambojjhaªgassa avikkhepamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Paµisaªkh±namaº¹o upekkh±sambojjhaªgo, appaµisaªkh± kasaµo; appaµisaªkha½ kasaµa½ cha¹¹etv± upekkh±sambojjhaªgassa paµisaªkh±namaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½.
Dassanamaº¹o samm±diµµhi, micch±diµµhi kasaµo; micch±diµµhi½ kasaµa½ cha¹¹etv± samm±diµµhiy± dassanamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Abhiniropanamaº¹o samm±saªkappo, micch±saªkappo kasaµo; micch±saªkappa½ kasaµa½ cha¹¹etv± samm±saªkappassa abhiniropanamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Pariggahamaº¹o samm±v±c±, micch±v±c± kasaµo; micch±v±ca½ kasaµa½ cha¹¹etv± samm±v±c±ya pariggahamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Samuµµh±namaº¹o samm±kammanto, micch±kammanto kasaµo; micch±kammanta½ kasaµa½ cha¹¹etv± samm±kammantassa samuµµh±namaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Vod±namaº¹o samm±-±j²vo, micch±-±j²vo kasaµo; micch±-±j²va½ kasaµa½ cha¹¹etv± samm±-±j²vassa vod±namaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Paggahamaº¹o samm±v±y±mo, micch±v±y±mo kasaµo; micch±v±y±ma½ kasaµa½ cha¹¹etv± samm±v±y±massa paggahamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Upaµµh±namaº¹o samm±sati, micch±sati kasaµo; micch±sati½ kasaµa½ cha¹¹etv± samm±satiy± upaµµh±namaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½. Avikkhepamaº¹o samm±sam±dhi, micch±sam±dhi kasaµo; micch±sam±dhi½ kasaµa½ cha¹¹etv± samm±sam±dhissa avikkhepamaº¹a½ pivat²ti– maº¹apeyya½.
240. Atthi maº¹o, atthi peyya½, atthi kasaµo. Adhimokkhamaº¹o saddhindriya½, assaddhiya½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso ida½ peyya½. Paggahamaº¹o v²riyindriya½, kosajja½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Upaµµh±namaº¹o satindriya½, pam±do kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Avikkhepamaº¹o sam±dhindriya½, uddhacca½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Dassanamaº¹o paññindriya½, avijj± kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½.
Assaddhiye akampiyamaº¹o saddh±bala½, assaddhiya½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Kosajje akampiyamaº¹o v²riyabala½, kosajja½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Pam±de akampiyamaº¹o satibala½, pam±do kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Uddhacce akampiyamaº¹o sam±dhibala½, uddhacca½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Avijj±ya akampiyamaº¹o paññ±bala½, avijj± kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½.
Upaµµh±namaº¹o satisambojjhaªgo, pam±do kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Pavicayamaº¹o dhammavicayasambojjhaªgo, avijj± kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Paggahamaº¹o v²riyasambojjhaªgo, kosajja½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Pharaºamaº¹o p²tisambojjhaªgo, pari¼±ho kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Upasamamaº¹o passaddhisambojjhaªgo, duµµhulla½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Avikkhepamaº¹o sam±dhisambojjhaªgo, uddhacca½ kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Paµisaªkh±namaº¹o upekkh±sambojjhaªgo, apaµisaªkh± kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½.
Dassanamaº¹o samm±diµµhi, micch±diµµhi kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Abhiniropanamaº¹o samm±saªkappo, micch±saªkappo kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Pariggahamaº¹o samm±v±c±, micch±v±c± kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Samuµµh±namaº¹o samm±kammanto, micch±kammanto kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Vod±namaº¹o samm±-±j²vo, micch±-±j²vo kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Paggahamaº¹o samm±v±y±mo, micch±v±y±mo kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Upaµµh±namaº¹o samm±sati, micch±sati kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½. Avikkhepamaº¹o samm±sam±dhi, micch±sam±dhi kasaµo; yo tattha attharaso dhammaraso vimuttiraso– ida½ peyya½.
Dassanamaº¹o samm±diµµhi… abhiniropanamaº¹o samm±saªkappo… pariggahamaº¹o samm±v±c±… samuµµh±namaº¹o samm±kammanto… vod±namaº¹o samm±-±j²vo… paggahamaº¹o samm±v±y±mo… upaµµh±namaº¹o samm±sati… avikkhepamaº¹o samm±sam±dhi.
Upaµµh±namaº¹o satisambojjhaªgo… pavicayamaº¹o dhammavicayasambojjhaªgo… paggahamaº¹o v²riyasambojjhaªgo… pharaºamaº¹o p²tisambojjhaªgo… upasamamaº¹o passaddhisambojjhaªgo… avikkhepamaº¹o sam±dhisambojjhaªgo… paµisaªkh±namaº¹o upekkh±sambojjhaªgo.
Assaddhiye akampiyamaº¹o saddh±bala½… kosajje akampiyamaº¹o v²riyabala½… pam±de akampiyamaº¹o satibala½… uddhacce akampiyamaº¹o sam±dhibala½… avijj±ya akampiyamaº¹o paññ±bala½.
Adhimokkhamaº¹o saddhindriya½… paggahamaº¹o v²riyindriya½… upaµµh±namaº¹o satindriya½… avikkhepamaº¹o sam±dhindriya½… dassanamaº¹o paññindriya½.
¾dhipateyyaµµhena indriy± maº¹o, akampiyaµµhena bal± maº¹o, niyy±naµµhena bojjhaªg± maº¹o, hetuµµhena maggo maº¹o, upaµµh±naµµhena satipaµµh±n± maº¹o, padahanaµµhena sammappadh±n± maº¹o, ijjhanaµµhena iddhip±d± maº¹o, tathaµµhena sacc± maº¹o, avikkhepaµµhena samatho maº¹o, anupassanaµµhena vipassan± maº¹o, ekarasaµµhena samathavipassan± maº¹o, anativattanaµµhena yuganaddh± maº¹o, sa½varaµµhena s²lavisuddhi maº¹o, avikkhepaµµhena cittavisuddhi maº¹o, dassanaµµhena diµµhivisuddhi maº¹o, muttaµµhena vimokkho maº¹o, paµivedhaµµhena vijj± maº¹o, paricc±gaµµhena vimutti maº¹o, samucchedaµµhena khaye ñ±ºa½ maº¹o, paµippassaddhaµµhena anupp±de ñ±ºa½ maº¹o, chando m³laµµhena maº¹o, manasik±ro samuµµh±naµµhena maº¹o, phasso samodh±naµµhena maº¹o, vedan± samosaraºaµµhena maº¹o, sam±dhi pamukhaµµhena maº¹o, sati ±dhipateyyaµµhena maº¹o, paññ± tatuttaraµµhena maº¹o, vimutti s±raµµhena maº¹o, amatogadha½ nibb±na½ pariyos±naµµhena maº¹oti.

Catutthabh±ºav±ro.

Maº¹apeyyakath± niµµhit±.

Mah±vaggo paµhamo.

Tassudd±na½–
ѱºadiµµh² ca ass±s±, indriya½ vimokkhapañcam±;
gatikammavipall±s±, maggo maº¹ena te das±ti.

Esa nik±yadharehi µhapito, asamo [assamo (sy±.)] paµhamo pavaro

Varavaggoti [varamaggoti (sy±.)].