1. ѱºakath±

1. Sutamayañ±ºaniddeso

1. Katha½ sot±vadh±ne paññ± sutamaye ñ±ºa½?
“Ime dhamm± abhiññeyy±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ime dhamm± pariññeyy±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ime dhamm± pah±tabb±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ime dhamm± bh±vetabb±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ime dhamm± sacchik±tabb±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ime dhamm± h±nabh±giy±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ime dhamm± µhitibh±giy±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ime dhamm± visesabh±giy±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ime dhamm± nibbedhabh±giy±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Sabbe saªkh±r± anicc±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Sabbe saªkh±r± dukkh±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Sabbe dhamm± anatt±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ida½ dukkha½ ariyasaccan”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ida½ dukkhasamudaya½ [dukkhasamudayo (sy±.)] ariyasaccan”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ida½ dukkhanirodha½ [dukkhanirodho (sy±.) aµµhakath± oloketabb±] ariyasaccan”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
“Ida½ dukkhanirodhag±min² paµipad± ariyasaccan”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½.
2. Katha½ “ime dhamm± abhiññeyy±”ti sot±vadh±na½, ta½paj±nan± paññ± sutamaye ñ±ºa½?
Eko dhammo abhiññeyyo– sabbe satt± ±h±raµµhitik±. Dve dhamm± abhiññeyy±– dve dh±tuyo. Tayo dhamm± abhiññeyy±– tisso dh±tuyo. Catt±ro dhamm± abhiññeyy±– catt±ri ariyasacc±ni. Pañca dhamm± abhiññeyy±– pañca vimutt±yatan±ni. Cha dhamm± abhiññeyy±– cha anuttariy±ni. Satta dhamm± abhiññeyy±– satta niddasavatth³ni. Aµµha dhamm± abhiññeyy±– aµµha abhibh±yatan±ni. Nava dhamm± abhiññeyy±– nava anupubbavih±r±. Dasa dhamm± abhiññeyy±– dasa nijjaravatth³ni.
3. “Sabba½, bhikkhave, abhiññeyya½. Kiñca, bhikkhave, sabba½ abhiññeyya½? Cakkhu [cakkhu½ (sy±. ka.)], bhikkhave, abhiññeyya½; r³p± abhiññeyy±; cakkhuviññ±ºa½ abhiññeyya½; cakkhusamphasso abhiññeyyo; yampida½ [yamida½ (ka.) sa½. ni. 4.52 passitabbo] cakkhusamphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v±, tampi abhiññeyya½. Sota½ abhiññeyya½; sadd± abhiññeyy±…pe… gh±na½ abhiññeyya½; gandh± abhiññeyy±… jivh± abhiññeyy±; ras± abhiññeyy±… k±yo abhiññeyyo; phoµµhabb± abhiññeyy±… mano abhiññeyyo; dhamm± abhiññeyy±; manoviññ±ºa½ abhiññeyya½, manosamphasso abhiññeyyo; yampida½ manosamphassapaccay± uppajjati vedayita½ sukha½ v± dukkha½ v± adukkhamasukha½ v±, tampi abhiññeyya½.”
R³pa½ abhiññeyya½; vedan± abhiññeyy±; saññ± abhiññeyy±; saªkh±r± abhiññeyy±; viññ±ºa½ abhiññeyya½.
Cakkhu abhiññeyya½; sota½ abhiññeyya½; gh±na½ abhiññeyya½; jivh± abhiññeyy±; k±yo abhiññeyyo; mano abhiññeyyo. R³p± abhiññeyy±; sadd± abhiññeyy±; gandh± abhiññeyy±; ras± abhiññeyy±; phoµµhabb± abhiññeyy±; dhamm± abhiññeyy±. Cakkhuvttññ±ºa½ abhiññeyya½; sotaviññ±ºa½ abhiññeyya½; gh±naviññ±ºa½ abhiññeyya½; jivh±viññ±ºa½ abhiññeyya½; k±yaviññ±ºa½ abhiññeyya½; manoviññ±ºa½ abhiññeyya½. Cakkhusamphasso abhiññeyyo sotasamphasso abhiññeyyo; gh±nasamphasso abhiññeyyo; jivh±samphasso abhiññeyyo; k±yasamphasso abhiññeyyo; manosamphasso abhiññeyyo; cakkhusamphassaj± vedan± abhiññeyy±; sotasamphassaj± vedan± abhiññeyy±; gh±nasamphassaj± vedan± abhiññeyy± jivh±samphassaj± vedan± abhiññeyy±; k±yasamphassaj± vedan± abhiññeyy±; manosamphassaj± vedan± abhiññeyy±. R³pasaññ± abhiññeyy±; saddasaññ± abhiññeyy±; gandhasaññ± abhiññeyy± rasasaññ± abhiññeyy±; phoµµhabbasaññ± abhiññeyy±; dhammasaññ± abhiññeyy±. R³pasañcetan± abhiññeyy±; saddasañcetan± abhiññeyy±; gandhasañcetan± abhiññeyy±; rasasañcetan± abhiññeyy±; phoµµhabbasañcetan± abhiññeyy±; dhammasañcetan± abhiññeyy±. R³pataºh± abhiññeyy±; saddataºh± abhiññeyy±; gandhataºh± abhiññeyy±; rasataºh± abhiññeyy±; phoµµhabbataºh± abhiññeyy±; dhammataºh± abhiññeyy±. R³pavitakko abhiññeyyo; saddavitakko abhiññeyyo; gandhavitakko abhiññeyyo; rasavitakko abhiññeyyo; phoµµhabbavitakko abhiññeyyo; dhammavitakko abhiññeyyo. R³pavic±ro abhiññeyyo; saddavic±ro abhiññeyyo gandhavic±ro abhiññeyyo; rasavic±ro abhiññeyyo; phoµµhabbavic±ro abhiññeyyo; dhammavic±ro abhiññeyyo.
4. Pathav²dh±tu abhiññeyy±; ±podh±tu abhiññeyy±; tejodh±tu abhiññeyy±; v±yodh±tu abhiññeyy±; ±k±sadh±tu abhiññeyy±; viññ±ºadh±tu abhiññeyy±.
Pathav²kasiºa½ abhiññeyya½; ±pokasiºa½ abhiññeyya½; tejokasiºa½ abhiññeyya½; v±yokasiºa½ abhiññeyya½; n²lakasiºa½ abhiññeyya½; p²takasiºa½ abhiññeyya½; lohitakasiºa½ abhiññeyya½; od±takasiºa½ abhiññeyya½; ±k±sakasiºa½ abhiññeyya½; viññ±ºakasiºa½ abhiññeyya½.
Kes± abhiññeyy±; lom± abhiññeyy±; nakh± abhiññeyy±; dant± abhiññeyy±; taco abhiññeyyo, ma½sa½ abhiññeyya½; nh±r³ [nah±r³ (sy±.)] abhiññeyy±; aµµh² abhiññeyy±; aµµhimiñj± abhiññeyy± [aµµhimañja½ abhiññeyya½ (sy±. ka.)]; vakka½ abhiññeyya½; hadaya½ abhiññeyya½; yakana½ abhiññeyya½; kilomaka½ abhiññeyya½; pihaka½ abhiññeyya½; papph±sa½ abhiññeyya½; anta½ abhiññeyya½ antaguºa½ abhiññeyya½; udariya½ abhiññeyya½; kar²sa½ abhiññeyya½; pitta½ abhiññeyya½; semha½ abhiññeyya½; pubbo abhiññeyyo; lohita½ abhiññeyya½; sedo abhiññeyyo; medo abhiññeyyo; assu abhiññeyya½; vas± abhiññeyy±; khe¼o abhiññeyyo; siªgh±ºik± abhiññeyy±; lasik± abhiññeyy±; mutta½ abhiññeyya½; matthaluªga½ abhiññeyya½.
Cakkh±yatana½ abhiññeyya½; r³p±yatana½ abhiññeyya½. Sot±yatana½ abhiññeyya½; sadd±yatana½ abhiññeyya½ Gh±n±yatana½ abhiññeyya½; gandh±yatana½ abhiññeyya½. Jivh±yatana½ abhiññeyya½; ras±yatana½ abhiññeyya½. K±y±yatana½ abhiññeyya½; phoµµhabb±yatana½ abhiññeyya½. Man±yatana½ abhiññeyya½; dhamm±yatana½ abhiññeyya½.
Cakkhudh±tu abhiññeyy±; r³padh±tu abhiññeyy±; cakkhuviññ±ºadh±tu abhiññeyy±. Sotadh±tu abhiññeyy±; saddadh±tu abhiññeyy±; sotaviññ±ºadh±tu abhiññeyy±. Gh±nadh±tu abhiññeyy±; gandhadh±tu abhiññeyy±; gh±naviññ±ºadh±tu abhiññeyy±. Jivh±dh±tu abhiññeyy± rasadh±tu abhiññeyy±; jivh±viññ±ºadh±tu abhiññeyy±. K±yadh±tu abhiññeyy±; phoµµhabbadh±tu abhiññeyy±; k±yaviññ±ºadh±tu abhiññeyy±. Manodh±tu abhiññeyy±; dhammadh±tu abhiññeyy±; manoviññ±ºadh±tu abhiññeyy±.
Cakkhundriya½ abhiññeyya½; sotindriya½ abhiññeyya½; gh±nindriya½ abhiññeyya½; jivhindriya½ abhiññeyya½; k±yindriya½ abhiññeyya½; manindriya½ abhiññeyya½; j²vitindriya½ abhiññeyya½; itthindriya½ abhiññeyya½; purisindriya½ abhiññeyya½; sukhindriya½ abhiññeyya½; dukkhindriya½ abhiññeyya½; somanassindriya½ abhiññeyya½; domanassindriya½ abhiññeyya½; upekkhindriya½ abhiññeyya½; saddhindriya½ abhiññeyya½; v²riyindriya½ [viriyindriya½ (sy±.)] abhiññeyya½; satindriya½ abhiññeyya½; sam±dhindriya½ abhiññeyya½; paññindriya½ abhiññeyya½; anaññ±taññass±m²tindriya½ abhiññeyya½; aññindriya½ abhiññeyya½; aññ±t±vindriya½ abhiññeyya½.
5. K±madh±tu abhiññeyy±; r³padh±tu abhiññeyy±; ar³padh±tu abhiññeyy±. K±mabhavo abhiññeyyo; r³pabhavo abhiññeyyo ar³pabhavo abhiññeyyo. Saññ±bhavo abhiññeyyo; asaññ±bhavo abhiññeyyo; nevasaññ±n±saññ±bhavo abhiññeyyo. Ekavok±rabhavo abhiññeyyo; catuvok±rabhavo abhiññeyyo; pañcavok±rabhavo abhiññeyyo.
6. Paµhama½ jh±na½ [paµhamajjh±na½ (sy±.) evam²disesu µh±nesu] abhiññeyya½; dutiya½ jh±na½ abhiññeyya½; tatiya½ jh±na½ abhiññeyya½; catuttha½ jh±na½ abhiññeyya½. Mett±cetovimutti abhiññeyy±; karuº±cetovimutti abhiññeyy±; mudit±cetovimutti abhiññeyy±; upekkh±cetovimutti abhiññeyy±. ¾k±s±nañc±yatanasam±patti abhiññeyy±; viññ±ºañc±yatanasam±patti abhiññeyy±; ±kiñcaññ±yatanasam±patti abhiññeyy±; nevasaññ±n±saññ±yatanasam±patti abhiññeyy±.
Avijj± abhiññeyy±; saªkh±r± abhiññeyy±; viññ±ºa½ abhiññeyya½; n±mar³pa½ abhiññeyya½; sa¼±yatana½ abhiññeyya½; phasso abhiññeyyo; vedan± abhiññeyy±; taºh± abhiññeyy±; up±d±na½ abhiññeyya½; bhavo abhiññeyyo; j±ti abhiññeyy±; jar±maraºa½ abhiññeyya½.
7. Dukkha½ abhiññeyya½; dukkhasamudayo abhiññeyyo; dukkhanirodho abhiññeyyo; dukkhanirodhag±min² paµipad± abhiññeyy±. R³pa½ abhiññeyya½; r³pasamudayo abhiññeyyo; r³panirodho abhiññeyyo; r³panirodhag±min² paµipad± abhiññeyy±. Vedan± abhiññeyy±…pe… saññ± abhiññeyy±…pe… saªkh±r± abhiññeyy±…pe… viññ±ºa½ abhiññeyya½. Cakkhu abhiññeyya½…pe… jar±maraºa½ abhiññeyya½; jar±maraºasamudayo abhiññeyyo; jar±maraºanirodho abhiññeyyo; jar±maraºanirodhag±min² paµipad± abhiññeyy±.
Dukkhassa pariññaµµho abhiññeyyo; dukkhasamudayassa pah±naµµho abhiññeyyo; dukkhanirodhassa sacchikiriyaµµho abhiññeyyo; dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya bh±vanaµµho abhiññeyyo. R³passa pariññaµµho abhiññeyyo; r³pasamudayassa pah±naµµho abhiññeyyo; r³panirodhassa sacchikiriyaµµho abhiññeyyo; r³panirodhag±miniy± paµipad±ya bh±vanaµµho abhiññeyyo. Vedan±ya…pe… saññ±ya… saªkh±r±na½… viññ±ºassa… cakkhussa…pe… jar±maraºassa pariññaµµho abhiññeyyo; jar±maraºasamudayassa pah±naµµho abhiññeyyo; jar±maraºanirodhassa sacchikiriyaµµho abhiññeyyo; jar±maraºanirodhag±miniy± paµipad±ya bh±vanaµµho abhiññeyyo.
Dukkhassa pariññ±paµivedhaµµho abhiññeyyo; dukkhasamudayassa pah±napaµivedhaµµho abhiññeyyo; dukkhanirodhassa sacchikiriy±paµivedhaµµho abhiññeyyo; dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya bh±van±paµivedhaµµho abhiññeyyo. R³passa pariññ±paµivedhaµµho abhiññeyyo; r³pasamudayassa pah±napaµivedhaµµho abhiññeyyo; r³panirodhassa sacchikiriy±paµivedhaµµho abhiññeyyo; r³panirodhag±miniy± paµipad±ya bh±van±paµivedhaµµho abhiññeyyo. Vedan±ya…pe… saññ±ya… saªkh±r±na½… viññ±ºassa… cakkhussa…pe… jar±maraºassa pariññ±paµivedhaµµho abhiññeyyo; jar±maraºasamudayassa pah±napaµivedhaµµho abhiññeyyo; jar±maraºanirodhassa sacchikiriy±paµivedhaµµho abhiññeyyo; jar±maraºanirodhag±miniy± paµipad±ya bh±van±paµivedhaµµho abhiññeyyo.
8. Dukkha½ abhiññeyya½; dukkhasamudayo abhiññeyyo; dukkhanirodho abhiññeyyo; dukkhassa samudayanirodho abhiññeyyo; dukkhassa chandar±ganirodho abhiññeyyo; dukkhassa ass±do abhiññeyyo; dukkhassa ±d²navo abhiññeyyo; dukkhassa nissaraºa½ abhiññeyya½. R³pa½ abhiññeyya½; r³pasamudayo abhiññeyyo; r³panirodho abhiññeyyo; r³passa samudayanirodho abhiññeyyo; r³passa chandar±ganirodho abhiññeyyo; r³passa ass±do abhiññeyyo; r³passa ±d²navo abhiññeyyo; r³passa nissaraºa½ abhiññeyya½. Vedan± abhiññeyy±…pe… saññ± abhiññeyy±… saªkh±r± abhiññeyy±… viññ±ºa½ abhiññeyya½… cakkhu abhiññeyya½…pe… jar±maraºa½ abhiññeyya½; jar±maraºasamudayo abhiññeyyo; jar±maraºanirodho abhiññeyyo; jar±maraºassa samudayanirodho abhiññeyyo; jar±maraºassa chandar±ganirodho abhiññeyyo; jar±maraºassa ass±do abhiññeyyo; jar±maraºassa ±d²navo abhiññeyyo; jar±maraºassa nissaraºa½ abhiññeyya½.